Genindvinding af ressourcer fra spildevand, procesvand

Spildevand og spildevandsslam indeholder værdifulde ressourcer i form af fosfor og energi. Fosfor er en begrænset ressource, som indgår i og er en forudsætning for alt plante- og dyreliv. Fosfor importeres fra nogle få lande, der sidder på verdensmarkedet. Det forventes, at de samlede kendte fosforressourcer vil kunne dække efterspørgslen på verdensplan i ca. 50 - 100 år endnu, og fosfor kan ikke erstattes af noget andet stof.

Kvaliteten af mineralsk udvundet fosfor er faldende i takt med at ressourcen udnyttes, således at fosfor udvindes med et stigende indehold af tungmetaller. Da en stor del af tungmetaller i sidste ende spredes via handelsgødninger til landbrugsjorden, sker der en stigende miljøbelastning af jorden og den dermed forbundne produktion.

Der findes flere mulige teknologiske løsninger i forhold til udvinding af fosfor og energi fra spildevand og spildevandsslam. Der kan læses mere om de enkelte teknologier i afrapporteringen fra ”Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger”. Den kan findes på www.ecoinnovation.dk .

Der kan søges om tilskud til projekter , der kan udvikle og demonstrere effektiv energi og fosforgenindvinding fra danske spildevandsanlæg. Det kunne for eksempel være (omkostningseffektiv) genindvinding af fosfor fra slamaske eller fra struvitfældning. Der er særligt brug for projekter, der samtidig udvikler forretningsmodeller, der går brugen af genindvunden energi og fosfor økonomisk bæredygtig.

Marked
Der tilføres ca. 5.000 tons P pr. år til de danske renseanlæg, hvilket svarer til ca. 25 % af den importerede handelsgødning i landbruget. Markedet for fosfor stiger på verdensplan med 3-4 procent om året, og prisen har gennem de seneste 20 år steget en anelse mere.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her