Ressourceeffektivitet ved markvanding

Der er mange steder knaphed på vand til markvanding og der er stigende fokus på, at omfanget af indvinding af vand er acceptabelt i forhold til påvirkningen af våde naturtyper og vandføringen i vandløb (se også pkt.1)
Danske vandindvindinger til markvanding påvirker således vandføring i vandløb, særligt på de sandede jorder i Jylland. I forbindelse med 2. generations vandplaner under vandrammedirektivet forventes der behov for at reducere denne påvirkning. Der er derfor behov for en teknologiudvikling der medfører, at der kan vandes mere effektivt med mindre vandindvindinger.
Der bruges endvidere en del energi til oppumpning af vandingsvand. Det er derfor væsentligt, at vand til markvanding udnyttes effektivt, så der opnås en stor planteproduktion i forhold til både vand- og energiforbruget.

Både vandingsteknologi og management er afgørende for, hvor effektivt vandingsvandet bliver udnyttet. Det gælder om at tildele den rette mængde vand på det rette tidspunkt og med den rigtige fordeling på arealet.

På hovedparten af det vandede areal i Danmark anvendes vandingsmaskiner med sprinklerkanoner. I frilandsgrønsager, frugt- og bærkulturer anvendes i et vist omfang drypvandingsteknologier og mindre sprinklersystemer.

Ved vanding med sprinklerkanoner er det en udfordring at opnå den optimale vandfordeling på det vandede areal. En ikke-optimal vandfordeling kan skyldes vindpåvirkning, et for stort eller for lille overlap ved udsprinklingen, manglende korrektion for forskelle i jordens vandholdende evne samt at noget af vandingsvandet spredes uden for arealet.

Der kan søges om tilskud til projekter , til udvikling test og demonstration indenfor fx:

• Vandingsmaskiner med sprinklerkanoner, der gør det muligt at differentiere vandtildelingen på tværs af det vandede areal og korrigere for vindpåvirkning.

• GPS-teknologi til vandingsmaskiner. GPS-teknologi kan gøre det muligt at graduere vandtildelingen i forhold til vandingsmaskinens position i marken og jordens vandholdende evne.

• Bomvanding på vandingsmaskiner i stedet for sprinklerkanoner. Bomvanding er en velkendt teknologi. Udfordringen er at udvikle bomvandingssystemer med stor arbejdsbredde (min. 72 meter), der er rationelle og driftssikre at arbejde med på store vandingsmaskiner, herunder også selvkørende vandingsmaskiner. Bommene skal kunne klappes ud og ind hydraulisk og på kort tid, så flyttearbejdet ikke øges væsentligt i forhold til vandingsmaskiner med sprinklerkanoner.

• Drypvanding kan reducere vandforbruget væsentligt i forhold til andre vandingsmetoder. Det kan også forbedre næringsstofudnyttelsen og give højere udbytter. Drypvanding er en velkendt teknologi i rækkekulturer, men drypvanding anvendes endnu ikke i nævneværdigt omfang i etårige rækkeafgrøder som kartofler og gulerødder, der dyrkes på store arealer. Det skyldes især problemer med håndtering og genbrug af drypslangerne. Der er behov for udvikling af driftssikre teknologier til håndtering af drypvandingssystemer i rækkeafgrøder, der dyrkes på store arealer.

• Teknologier der skaber og/eller anvender genbrugsvand/lavkvalitetsvand. Fx teknologier der ekstraherer vand fra mælk fra før det køres til mejeriet.

• ”On demand” kunstvandingsteknologier med det mål at optimere vandudnyttelsen ved kunstvanding, hvilket skal ses i samspil med emissionsstyrede produktioner. Dette vil være aktuelt for rækkeafgrøder som kartofler og majs.

Marked
I Danmark er der ca. 450.000 ha, der kan markvandes. Det svarer til ca. 17 % af det dyrkede areal. Arealet med grovsandet jord udgør imidlertid over 30 % af landbrugsarealet, så der er potentielt behov for at markvande et større areal end det nuværende areal.

På en betydelig del af det vandede areal er den aktuelle vandingskapacitet desuden utilstrækkelig til at vande hele arealet optimalt i en tør periode. Afhængig af økonomien i markvanding og under hensyn til en acceptabel påvirkning af vandmiljøet som følge af vandindvinding til markvanding kan der være et stort behov for at øge vandingskapaciteten på arealer, hvor der allerede er markvanding.

I det sydlige Europa (Frankrig, Italien, Spanien m.fl. lande) er markvanding meget udbredt og der er her store markeder for forskellige vandingsteknologier.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her