Klimatilpasningsteknologi til håndtering af vand

Danmark står over for store investeringer i klimatilpasning.

Der kan søges om tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til håndtering af stigende mængder hverdags- og ekstremregn.

Teknologier, der søger at løse flere udfordringer på en gang, er særligt interessante. Fx ved at integrere klimatilpasning i anlæg og installationer med andre formål, fx veje, vandløb og rekreative områder, hvor vandforsyningerne nu har mulighed for at medfinansiere anlægsprojekter.

Der kan søges tilskud til projekter der omfatter fx teknologier:
• der reducerer risikoen for oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn,
• til lokal håndtering af regnvand,
• der decentralt kan rense regnvand,
• der integrerer varslingssystemer med styring af spildevandssystemet,
• der styrker vedligeholdelse af vand- og spildevandsanlæg, og
• til intelligent styring af vandafstrømning i det åbne land.


Teknologi, der reducerer risikoen for spildevandsoverløb under ekstremregn
Med stigende og mere koncentreret nedbør som følge af klimaforandringer er det nødvendigt at udvikle teknologier, der kan reducere risici i forbindelse med spildevandsoverløb, og dermed undgå de uønskede, og ofte økonomisk omfattende, konsekvenser af oversvømmelserne.

Teknologier til lokal håndtering af regnvand
Der er stigende behov for at supplere udvidelsen af kloakkapaciteten med lokal vandafledning. Ønsket er, at der udvikles nye teknologier til lokal håndtering af regnvandet, eller at eksisterende teknologier forbedres. Der kan også være tale om at gøre eksisterende teknologier som fx grønne tage og permeable belægninger mere brugervenlige, eller at afprøve planters egnethed til f.eks. regnvandsbede.

Teknologier, der decentralt kan rense opsamlet regnvand
Klimatilpasning kan løse flere problemer på én gang. Fx kan vandet ledes uden om spildevandssystemet og anvendes lokalt til at skabe attraktive natur- og rekreative områder. For at vandet kan skabe positive effekter kræver det decentrale rensningsmetoder.

Teknologi, der integrerer håndtering og styring af oversvømmelser og varslingssystemer
En fleksibel regnvandshåndtering kan være meget omkostningseffektiv. Derfor vil der være behov for test og demonstration af integration af IT-systemer, der kan varsle om ekstremregn og forberede spildevandsforsyningen og andre anlæg på at håndtere store regnmængder.

Teknologier, der styrker vedligeholdelse af vand- og spildevandsanlæg
Her er der især fokus på omkostningseffektive metoder til vedligeholdelse af både vandforsyningsanlæg, spildevandsanlæg og tilhørende rørføringer. Metoderne skal være rettet mod, at det ønskede vedligeholdelsesniveau opnås.

Teknologier, der medvirker til intelligent styring af vandafstrømning i det åbne land
Der er behov for løsninger, der kan medvirke til at skabe bufferkapacitet og filtreringsmuligheder i landskabet i forhold til at håndtere øgede vandmængder. Samtidig er der behov for løsninger, der medvirker til at reducere risikoen for øget udvaskning af nærings- og miljøfremmede stoffer. Hidtil er set eksempler på intelligent styring og varsling af spildevandssystemet; der vil være behov for at indtænke vandløbene og det tilknyttede vandopland i sådanne løsninger.

Marked
Teknologier, der kan gøre klimatilpasningen mere omkostningseffektiv har et stort markedspotentiale i Danmark. Samtidig står mange andre lande over for tilsvarende klimaudfordringer, så der er mulighed for øget eksport.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her