Ballastvand

Teknologiudviklingen på området er i fuld gang. Det ønskes at fremme denne udvikling ved at give støtte til rensning af skibes ballastvand, der som minimum kan overholde kravene i ballastvandskonventionen. Krav til behandling af ballastvand er fastlagt i den såkaldte D-2 standard. D-2 standarden er et minimumskrav, og bl.a. USA har særlige krav. D-2 kravene følger af konventionsteksten og den danske bekendtgørelse på området.

Der kan søges om tilskud til projekter , som fx omfatter udvikling/videreudvikling, test og/eller demonstration, optimering eller design af teknologi og processer, der kan anvendes til rensning af skibes ballastvand, herunder fx:

Udvikling og videreudvikling af ballastvandsystemer:
• specielt egnede til retofit eller indbygning i mobile containere
• optimering af (dele til) ballastvandsystemer, herunder fx filtre, UV- og in tanksystemer
• nye tredje generationssystemer der benytter havets egne ressourcer og/eller kan omdannes hertil.

Metoder og teknologi:
• til håndhævelse af regler om ballastvand ved havnestatskontrol (inkl. egenkontrol)
• til test, der understøtter typegodkendelser/havnestatskontrol fx hurtigere test af UV - effekter på organismers overlevelse og test for bakterier efter pasteurisering.
• der bruger DNA til risikovurdering af vands indhold af introducerede arter.

Modtageanlæg for ballastvand i havne:
Der kan ligeledes søges om tilskud til modtageanlæg for ballastvand i havne og mobile container løsninger, fx som ”back-up” ved en nødsituation. Der henvises til MEPC´s guideline nr. 5 og til et dansk feasibility studie fra 2013 – fås hos Naturstyrelsen.

Andre emner :
• MEPC har stort fokus på udvikling af systemer til havnestatskontrol (og egenkontrol). Der søges udviklet et simpelt system, der kan anvendes i forbindelse med den almindelige havnestatskontrol overalt på jorden. Der henvises til bl.a. MEPC-materiale om denne problemstilling.

• For ballastvandsystemer, der anvender filtre, kan der opnås tilskud til optimering af filterfunktionen, herunder bortskaffelse af en filterrest.


Bemærk, at hvis man påtænker at designe eller konstruere et system (eller dele hertil) skal man være opmærksom på, at det er en kompliceret proces, som kan tage nogle år. På verdensmarkedet er der flere typegodkendte systemer, samt flere under udvikling (listet hos IMO og Lloyds Register). Der er flere MEPC´s guidelines inden for området, hvis overholdelse er en forudsætning for typegodkendelse - jf. guideline nr. 8 og 9. Det er et godkendt klassifikations-selskab der skal dokumentere at alle regler og test er fulgt og fyldestgørende inden typegodkendelse hos Naturstyrelsen /Søfartsstyrelsen kan opnås. Tilskud kan også gives til test og fx bistand fra konsulenter/ klassifikationsselskaber til dokumentation før typegodkendelse.

Specialskibe og mindre fartøjer uden plads kan have behov for særligt udviklede systemer. Der kan søges tilskud til udvikling af systemer/løsninger til sådanne skibe.

Marked
Markedet for de mange forskellige typer ballastvandsystemer på verdensmarkedet forventes at vokse frem mod 2022 for derefter at falde. Det er således nu der skal ske udvikling, test og demonstration, hvis Danmark skal have del i det voksende marked.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her