Program for Grøn Teknologi 2013 - Vand og klimatilpasning

Der er stigende global efterspørgsel efter grund- og drikkevandsbesparende teknologier, rensningsteknologier og klimatilpasningsløsninger. Den stigende efterspørgsel er et udtryk for en række udfordringer på vandområdet, nationalt eller globalt. Et stigende befolkningspres, klimaforandringer, øget vandforbrug og mangelfuld spildevandsrensning mv. har således medført et hårdt pres på klodens ferskvandsressourcer.

Danmarks styrkepositioner inden for vandteknologi giver gode muligheder for gennem udvikling, test og demonstration at nå frem til at imødekomme denne øgede efterspørgsel. Ved vurdering af ansøgninger vil der blive lagt særligt vægt på projekter, der kan bidrage til øget eksport samtidig med, at de yder et bidrag til bæredygtig anvendelse af vandressourcerne, samt understøtter de miljøpolitiske målsætninger på vandområdet, samt løsning af væsentlige globale udfordringer.

Der kan søges om tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologi og løsninger indenfor vandområdet og/eller klimatilpasning, fx (dvs. ikke nødvendigvis begrænset til):

a. Vandeffektivitet, vandrensning og genbrug af vand i industrielle processer, hospitaler og bygninger
b. Klimatilpasningsteknologi til håndtering af vand
c. Digitalisering i vandsektoren
d. Ballastvand
e. Genindvinding af ressourcer fra spildevand, procesvand mv.
f. Ressourceeffektivitet ved markvanding
g. Vandkvalitetssensorer (drikkevand, badevand, oversvømmelsesvand mv.)
Klik på et temaområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Projekterne kan gennemføres i Danmark og/eller i udlandet, herunder bl.a. særligt i vækstmarkedslande, herunder Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, Sydkorea, Vietnam, Indonesien, Mexico og Tyrkiet m.fl.

Spørgsmål til emner under Vand og klimatilpasning kan rettes til Naturstyrelsen, tlf. 72 54 30 00, e-mail: Obfuscated Email , kontaktpersoner: Robert Jensen og Joannes Gaard

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her