Øget udnyttelse af ressourcer i shredderaffald og i slagge fra affaldsforbrænding

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at øge udnyttelsen af ressourcer i shredderaffald og i slagge fra affaldsforbrænding.

Miljøstyrelsen forventer især at prioritere projekter, der fokuserer på nyttiggørelse af ”finfraktionen” fra shredderaffald samt projekter, der fokuserer på identificering og udsortering af stoffer/materialer, der kan være betydende for shredderaffaldets farlighed eller være en barriere i forhold til genanvendelse eller nyttiggørelse af affaldet. Som eksempel kan nævnes shredderaffaldets indhold af PVC, som pga. et højt klorindhold formodes at bidrage til korrosion af kedlerne, hvis shredderaffald energinyttiggøres ved forbrænding.

Projekter om øget udnyttelse af metaller fra slagge/restprodukter fra affaldsforbrænding og/eller fra energiudnyttelse af (dele af) shredderaffald vil også kunne søge støtte. På trods af at udsorteringen af metaller fra affald skal øges inden forbrænding af affald, vil der fortsat være metaller tilstede i det affald, der forbrændes. Der bør ske en høj frasortering af disse metaller med henblik på genanvendelse.

Ved vurderingen af projektforslag vil der desuden blive lagt vægt på følgende: robusthed overfor variationer i shredderaffaldets/slaggens sammensætning, effektivitet med hensyn til identificering og udsortering, opnået energiudnyttelse og/eller materialegenanvendelse, processens samlede miljø- og ressourcebelastning, særlige arbejdsmiljøforhold og forventede behandlingsomkostninger. Disse forhold bør som udgangspunkt være dokumenteret ved allerede gennemførte laboratorie- eller pilotforsøg eller lignende undersøgelser.

Miljøstyrelsen har tidligere publiceret følgende projekter om shredderaffald:

• ”Partnerskab for shredderaffald”, Miljøprojekt nr. 1467, 2013
• ”Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser”, Miljøprojekt nr. 1468, 2013
• ”Lavteknologisk genanvendelse af ressource i deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering”, Miljøprojekt nr. 1440, 2012
• ”Forbedret ressourceudnyttelse af shredderaffald”, Miljøprojekt nr. 1441, 2012
• ”Feasibility studie af behandlingsmetoder til shredderaffald”, Miljøprojekt nr. 1375, 2011
• ”Forprojekt til analyse af shredderaffald ift. farlighed”, Miljøprojekt nr. 1374, 2011
• ”Metoder til behandling af tungmetalholdigt affald – Fase 3”, Miljøprojekt nr. 1055, 2006
• ”Undersøgelse af mulighederne for termisk oparbejdning af mekanisk separeret shredderaffald”, Miljøprojekt nr. 1133, 2006

Spørgsmål kan rettes til:
Shredderaffald: Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4221, e-mail: Obfuscated Email

Slagge fra affaldsforbrænding:
Søren Freil, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, e-mail: sofreObfuscated Email
 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her