Udvikling af teknologier til øget udnyttelse af ressourcer i elektronikaffald

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der har fokus på at optimere genanvendelse af elektronikaffald, herunder:

• Teknologi til affaldsbehandling af elektronikaffald med henblik på øget genanvendelse af metaller, herunder de 14 kritiske ressourcer og metaller udpeget af EU. Dette inkluderer også projekter, som vedrører teknologiudvikling til sporing af metaller i elektronikaffaldet.
• Teknologi til affaldsbehandling af elektronikaffald med henblik på øget genanvendelse af øvrige materialer i elektronikaffald, som ikke er metaller (f.eks. plast og glas).
• Teknologi til sporing og udsortering af farlige stoffer i elektronikaffald, jf. de lovpligtige stoffer i elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 3.
• Metoder til forberedelse til genbrug af komponenter i elektronikaffald.
• Teknologi til at sikre udveksling af information mellem producent og affaldsbehandler om f.eks. placering af kritiske ressourcer, farlige stoffer og adskillighed

Baggrund
Genanvendelse af ressourcer, herunder metaller, i elektronikaffald er på den internationale dagsorden, da elektronikaffald indeholder stort uforløst potentiale for genanvendelse af disse metaller. FNs internationale ressourcepanel peger på, at genanvendelsesgraden for mange af de kritiske ressourcer og metaller er på under 1 % (Recycling rates of metals, IRP, 2011).

Miljøstyrelsen vurderer, at en af forudsætningerne for en øget genanvendelse af metaller i elektronikaffald, er en mere forfinet forbehandling og sortering af elektronikaffaldet, idet dette giver genanvendelsesvirksomhederne (smelterierne) bedre basis for at genvinde metaller.

Der er derfor behov for at udvikle løsninger, som kan fremme genanvendelse af metaller i elektronikaffald, ved at optimere den forbehandling og demontering af elektronikaffald, der finder sted i Danmark. Løsningerne kan vedrøre sporing af metaller i affaldet og/eller løsninger til effektiv demontering og udsortering af de elementer i elektronikaffaldet, som indeholder metaller, herunder komponenter. Løsningerne kan også vedrøre sporing og/eller demontering og udsortering af komponenter indeholdende farlige stoffer, idet farlige stoffer  i mange tilfælde kan hindre genanvendelse af elektronikaffaldet. Farlige stoffer i elektronikaffald fremgår af elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 3, samt EUs forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen), hvor særligt PCB og bromerede flammehæmmere er relevant stoffer at rette fokus på i forbindelse med elektronik.

Løsninger til en mere forfinet forbehandling af elektronikaffald kan også omfatte forberedelse til genbrug af komponenter i elektronikaffald eller test og forsøg med udvikling af nye produkter baseret på genanvendte materialer fra elektronikaffald. I begge tilfælde skal det sikres, at løsningerne ikke forårsager utilsigtet spredning af farlige stoffer.

Et andet vigtigt element i forhold til at øge kvaliteten af genanvendelsen af elektronikaffald er også at sikre udveksling af relevant information mellem elektronikproducenter og affaldsbehandlere om f.eks. placering af kritiske ressourcer, farlige stoffer eller anvisninger i hvordan produkterne skilles ad i genanvendelige fraktioner. Det er en udfordring at finde et system for udveksling af information, der er kompatibelt med den måde, som affaldshåndteringsprocessen af elektronikaffald finder sted på i dag. Der er derfor behov for at udvikle løsninger, der kan sikre den rette information på rette sted og tid ift. affaldsbehandlingen. Flere aktører i branchen har peget på f.eks. RFID-tags som en mulig teknologi til at sikre relevant information fra producent til affaldsbehandler.

Ved vurderingen af projektforslag vil der blive lagt vægt på følgende parametre: konkret beskrivelse af teknologiens forventede økonomi og markedsmuligheder, herunder set i forhold til nyhedsværdi og international status på området, effektivitet med hensyn til genanvendelse og/eller genbrug af metaller og ressourcer, samt samspil og netværk med genanvendelsesvirksomheder og/eller elektronikproducenter i forbindelse med udvikling af løsninger og teknologi.

Spørgsmål kan rettes til:
Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4338, email: Obfuscated Email
Lis Vedel, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4381, email: Obfuscated Email

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her