Teknologier til fremme af genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og demonstration af teknologier til demontering af bygninger. Målet er at sikre en høj grad af sortering af bygningernes materialer, herunder særligt frasortering af farlige stoffer og materialer, som f.eks. PCB, bly og asbest.
Demonteringen skal føre til en høj grad af genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse af uforurenet byggeaffald. Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at den udviklede metode vil kunne bidrage til at opfylde ovennævnte målsætning, ligesom der skal kunne gøres rede for, hvad status er internationalt for lignende demonteringsmetoder.

Baggrund
Byggeaffald udgør en stor del af den samlede affaldsmængde i Danmark, og en meget stor del af byggeaffaldet nedknuses i dag og anvendes i forbindelse med vejbyggeri m.v. i stedet for sten og grus, frem for at materialerne bliver genbrugt til de formål, som de oprindeligt har været anvendt til eller bliver genanvendt i produktionen af nye byggematerialer. Der er endvidere indikationer på, at gældende regler, om at byggeaffaldet ikke må være forurenet med miljø- og sundhedsskadelige stoffer, ikke altid efterleves i praksis.

For at udnytte ressourcerne i byggeaffaldet bedre skal der udvikles metoder til demontering af bygninger. Det skal ske, dels for at sikre at en større del af affaldet genbruges direkte eller genanvendes ved omforarbejdning til nye materialer, frem for at affaldet bliver ”down cycled” og brugt som erstatning for sten og grus, dels for at sikre, at de materialer, der fortsat vil blive nedknust og brugt som erstatning for sten og grus, ikke er forurenede med miljø- og sundhedsskadelige stoffer,

Metoderne skal sikre, at der i praksis og på en omkostningseffektiv måde kan foretages en høj grad af sortering af bygningernes materialer herunder særligt frasortering af farlige stoffer og materialer, som f.eks. PCB, bly og asbest. Demonteringen skal føre til en høj grad af genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse af uforurenet byggeaffald.


Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at den udviklede metode vil kunne bidrage til at opfylde ovennævnte målsætning, ligesom der skal gøres rede for, hvad status er internationalt for lignede demonterings metoder.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her