Øget og bedre genanvendelse af affald fra husholdningerne og servicesektoren

Evnen til at udnytte og genanvende materialer mere effektivt bliver mere og mere afgørende for vækst og konkurrenceevne for virksomhederne og det står centralt i arbejdet med grøn omstilling. Affald skal i højere grad betragtes som ressourcer, materialer og værdier, som kan bruges igen og som kan indgå i en cirkulær økonomi.

I dag er fordelingen mellem forbrænding og genanvendelse af affaldet fra husholdningerne og fra servicesektoren ikke god nok. For meget af affaldet bliver forbrændt og for lidt bliver genanvendt.  Der findes et stort uudnyttet potentiale i husholdningsaffaldet gennem bedre indsamling, bedre sortering og mindre forbrænding. Det samme gælder affaldet fra servicesektoren.

Der kan søges om tilskud til udvikling, test- og demonstration af teknologi, der har fokus på at fremme genanvendelse af husholdningsaffald og sammenligneligt affald fra servicesektoren, herunder opnå en højere kvalitet i genanvendelsen (up-cycling i stedet for down-cycling).

Projekter med fokus på genanvendelse af det tørre materiale i affaldet prioriteres (f.eks. papir, pap, glas, plast, metal, træ, tekstiler).

Behov for teknologiudvikling
Infrastrukturer for indsamling og sortering af affald fra servicesektoren og fra husholdningerne (herunder affald fra de kommunale genbrugspladser) kan videreudvikles og i endnu højere grad tilpasses dansk affald, systemer og rammer. Løsningerne skal medvirke til at øge genanvendelsen af affaldet og forbedre kvaliteten heraf.

Det er relevant med projekter i hele værdikæden fra affaldsproducenten via kildesortering, indsamling, transport, central sortering til genanvendelsesvirksomheder, producenter at nye materialer af høj kvalitet og slutbrugere, da dispositioner i et led i kæden kan have stor betydning for et andet. Der kan ydes tilskud til projekter med udvikling, test og demonstration af, hvordan affald fra husholdningerne, servicesektoren (og evt. andre erhvervssektorer) skal kildesorteres og kildeopdeles og/eller centralt sorteres, så det giver værdi i forhold til at udnytte ressourcerne i materialerne bedst muligt.

Der vil i vurderingen af de indkomne ansøgninger blive lagt vægt på ansøgninger, som kan medvirke til at tilpasse og videreudvike relevante sorteringsteknologier og systemløsninger, herunder automatiske centrale affaldssorteringsanlæg, som samlet medvirker til, at mere affald bliver genanvendt i et materialekredsløb. Der vil i den forbindelse tillige være fokus på ansøgninger, som kan hjælpe til at analysere, hvordan de genanvendelige affaldsmaterialer bedst grupperes for at udgøre hensigtsmæssige input til centrale automatisere affaldssorteringsanlæg. Endvidere kan der indgå tekniske produktanalyser for at fremme en efterfølgende genanvendelse, når produkterne bliver til affald. Disse analyser skal være brugbare for produktproducenterne og kunne danne grundlag for ændrede produktionsmønstre opstrøms.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her