Udvikling af teknologier til øget udvinding af fosfor fra spildevandsslam og husdyrgødning.

Der kan søges om tilskud til udviklings-, test- og demonstration af teknologier til udvinding af fosfor fra asken ved forbrænding af spildevandsslam og husdyrgød-ning med henblik på at opnå størst mulig genanvendelse af indholdet af næringsstoffer, herunder fosfor, til plantegødning.


Baggrund
Den øgede fokus på fosfor som en begrænset ressource har sat gang i udviklingen af en række nye teknologier, der har til formål at udvinde fosfor fra en slamaske fremkommet ved forbrænding af spildevandsslam. Der findes i dag nogle teknologier, som kan udvinde fosfor fra slamaske, men hvor der mangler en demonstration/dokumentation af virkning af teknologien i praksis. Der vil således være mulighed for at søge støtte til test/demonstration af allerede udviklede teknologier, men også til udvikling af nye teknologier.

Der vil blive lagt vægt på løsninger med fokus på:
• Udnyttelse af fosfor fra asken fra det spildevandsslam og husdyrgødning, hvor fosfor i dag eller evt. fremover ikke udnyttes
• Teknologier, der både kan udnytte fosfor fra aske af husdyrgødning og af spildevandslam
• At fosforen ved de valgte teknologier kan oparbejdes til plantegødning
• Hvor meget fosfor det er muligt at udvinde og genanvende med den pågældende teknologi
• Hvor plantetilgængeligt fosforen er

I relation til udvikling af teknologier til øget udvinding af fosfor fra spildevandsslam har Miljøstyrelsen offentliggjort følgende rapporter:

• Innovationspartnerskabet for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam,
• Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam

Spørgsmål kan rettes til:
Linda Bagge, Miljøstyrelsen, Jord&Affald, tlf. 7254 4156, e-mail: Obfuscated Email

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her