Støj fra skibe i havn

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologi til begrænsning af støjen fra skibe, der ligger i havn.

Baggrund
Aktiviteterne på flere havne er ændret eller ophørt og det giver mulighed for byomdannelse med anlæg af boliger ved havnene. Men boligerne er støjfølsomme og betyder alt andet lige, at støjbelastningen fra tilbageværende aktiviteter i havnene øges; således kan fx hjælpemaskineri og udstyr som kraner og lossepumper give betydelige støjgener.

Problemerne og mulige løsninger beskrives i rapporten: Miljøprojekt nr. 1330 fra 2010: Noise from ships in ports - possibilities for noise reduction

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her