Brændeovne og biomassefyrede kedler (op til 1 MW)

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til reduktion af specifikt uforbrændte gasser (NMVOC/OGC) og partikler – og generelt andre emissioner fra brændeovne og biomassefyrede kedler op til 1 MW. Der kan søges tilskud både til udvikling af udstyr beregnet til eftermontering på eksisterende fyringsanlæg og til nye forbrændingssystemer/principper. Udover træfyrede anlæg er der fokus på fyringsanlæg til halm og andre restprodukter af biologisk oprindelse

Baggrund
Der er behov for teknologier, som gennem en renere forbrænding kan nedbringe påvirkningen af miljøet fra biomassefyrede anlæg (0 - 1 MW) samt begrænse de gener, som disse anlæg afstedkommer i nærmiljøet. Disse er i fokus som den største bidragsyder til partikelemissionen i Danmark.

Under ”Brændeovne og biomassefyrede kedler” ønskes projekter, der kan reducere påvirkningen af miljøet med fokus på emissionen af partikler og uforbrændte gasser (OGC / NMVOC). Udover træfyrede anlæg er der fokus på fyringsanlæg til halm og andre restprodukter af biologisk oprindelse.

På baggrund af indsatsen på området gennem de seneste år vurderer Miljøstyrelsen, at der er behov for større fokus på, at partikelforureningen fra forbrænding af biomasse i høj grad opstår som følge af kondensation af uforbrændte gasser (NMVOC/OGC) i røgen. Der lægges vægt på følgende (i tilfældig rækkefølge):
• Teknologi til tilpasning af eller eftermontering på allerede eksisterende fyringsanlæg.
• Teknologi til renere forbrænding, således at forureningen slet ikke opstår


Miljøstyrelsen satte i 2008 elleve projekter igang om udvikling af teknologi til mindskelse af forureningen fra brændefyring. Der er tale om bl.a. teknologier som partikelfiltre, fugtighedsmålere til brænde og computersimuleringer. En liste over projekterne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her