Kemikalier - andre områder

Der kan søges tilskud til udviklings-, test og demonstration af løsninger, der erstatter eller begrænser anvendelsen af andre problematiske stoffer for miljø- og sundhed f.eks.:

 • Stoffer på Miljøstyrelsens Liste over uønskede stoffer
  Miljøstyrelsen har igangsat et 4-årigt projekt, hvor anvendelsen af alle 40 stoffer og stofgrupper på Listen over uønskede stoffer skal kortlægges, og der skal udarbejdes særskilte strategier for hvordan disse stoffer skal håndteres. Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af ny teknologi, der sigter mod at begrænse brugen eller udledningen af disse stoffer. Læs mere om strategierne for stoffer på listen over uønskede stoffer
 • Stoffer med relation til ressourceforbrug og genanvendelse
  Der er begyndende mangel på ressourcer på internationalt plan. Visse skadelige kemikalier udgør et problem, når produkterne skal genanvendes. Andre sjældne metaller og mineraler er udpeget som stoffer, der med tiden kan blive en mangelvare. Derfor kan der ydes tilskud til projekter, der sigte mod at erstatte brugen af jomfruelige ressourcekemikalier, eller som f.eks. udvikler produkter uden kemiske stoffer, der udgør et problem i affaldskredsløbet. Læs om EU’s ressourcestrategi
 • Hormonforstyrrende stoffer
  Stoffer med hormonforstyrrende egenskaber udgør et særligt problem, bl.a. fordi der er mistanke om at de har skadelige virkninger i meget lave koncentrationer, og på grund af kombinationseffekter efter udsættelse for andre stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. Derfor modtager Miljøstyrelsen gerne projektforslag, der sigter mod at nedsætte forbrugernes og miljøets udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Læs mere om hormonforstyrrende stoffer
 • Stoffer på kandidatlisten under REACH
  Når et stof bliver optaget på kandidatlisten under REACH, kan det være første skridt mod en optagelse på godkendelsesordningen under REACH. Hvis et stof er på godkendelsesordningen, skal der søges om godkendelse til alle specifikke anvendelser af stoffet. Der gives ikke godkendelse, hvis der findes egnede alternativer. Projekter, der sigter mod at finde alternativer til disse stoffer kan blive prioriteret. Se kandidatlisten på kemikalieagenturets hjemmeside. Læs om godkendelsesordningen på Kemikalieagenturets hjemmeside.
 • Stoffer, der er prioriteret i vandrammedirektivet
  For de stoffer, der er prioriteret i vandrammedirektivet, er der en målsætning om, at udledningen til vandmiljøet skal begrænses eller ophøre. Derfor vil projekter, der sigter mod at finde alternativer til disse stoffer kunne blive prioriteret. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside
 • Andre stoffer, for hvilke der er politisk ønske om at begrænse anvendelsen
  Ofte bremses politiske ønsker om at begrænse brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til gavn for mennesker og miljø af, at der ikke er udviklet markedsegnede alternative løsninger, der kan erstatte de skadelige stoffer. Derfor vil projekter, der kan vise, at der findes alternativer til sådanne stoffer, kunne blive prioriteret.

Projekter, der falder ind under de prioriterede fokusområder, vil som udgangspunkt blive prioriteret i den overordnede fordeling af tilskudsmidlerne på kemikalieområdet. Der kan dog også være andre typer projekter, som Miljøstyrelsen vil vurdere bør prioriteres. Virksomheder, hvis projekter falder uden for de nævnte fokusområder, opfordres derfor også til at søge.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her