Ressourcekredsløb

Der kan søges tilskud til virksomhedernes udvikling, test, demonstration af produkter og løsninger, der skaber øget genanvendelse og recirkulation af materialer.

Der skal være fokus på:

• Teknologier og systemer, der gør det muligt at skabe lukkede materialestrømme i samfundet, herunder løsninger, der separerer materialerne efter anvendelse,
• Produktdesign
• Løsninger, der forebygger ”forurening” af produkter og materialer bl.a. med problematiske kemiske stoffer, og dermed forhindrer deraf følgende faldende værdi i genanvendelsen.

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på:
• miljøvirkningen,
• potentiale for vækst og jobskabelse,
• teknologisk nyhedsværdi, og
• at tilskuddet har en tilskyndelseseffekt.

Der er samlet afsat ca. 4,5 mio. kr. til fordeling i denne runde.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2013 kl. 16.00

Ansøgninger skal sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”Program for grøn teknologi 2013 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Adresse og kontaktoplysninger:
Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: Obfuscated Email

Baggrundsoplysninger

Lukkede materialestrømme
Der ønskes løsninger, der kan bidrage til en styrkelse af en cirkulær økonomi, hvor værdien af allerede anvendte materialer fastholdes. Dette omfatter teknologier og nye materialer og værktøjer, der gør det muligt at skabe lukkede materialestrømme i samfundet, herunder løsninger, der gør det muligt at separere materialerne efter anvendelse.

Produktdesign
For at understøtte, at designleddet i højere grad bidrager til, at materialer i produkter og produktion af produktet kan genanvendes med højest mulige værdi, ønskes løsninger til produktdesign, som bidrager til at reducere de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved recirkulering og mere generiske guidelines, der kan understøtte udbredelsen af mere genanvendelsesvenlige materialer og metoder.

Forebyggelse af ”forurening” af produkter og materialer
Der er behov for, at muligheden for at genanvende materialer ikke forhindres af, at de blandes med uønskede stoffer i produkter og materialer. Det kan samtidigt afværge negative konsekvenser for sundheden og økonomien i forhold til vedligeholdelse og renovering. Der ønskes derfor løsninger, der forebygger at der sker sammenblanding af materialer og problematiske kemiske stoffer. Målet er at opnå at materialer anvendt til produkter og tjenesteydelser beholder en høj værdi for genanvendelse.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her