Økologisk Byggeri

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, der kan bidrage til at skabe et økologisk, miljøvenligt og bæredygtigt byggeri.

Målet er at skabe et helhedsorienteret byggeri, der skaber værdi gennem bedre miljø, sundhed, social livskvalitet og økonomi, og som indgår i en balance med omgivelserne, og samtidigt er holdbart og godt at bo i.

Med ansøgningsrunde opfordres til at indsende ansøgninger med forslag til projekter, som fremmer løsninger inden for økologisk byggeri, som bidrager til øget arkitektonisk og materialemæssig kvalitet, skaber praktiske holdbare løsninger og fremmer miljørigtige og alternative produkter og metoder. Der opfordres til at søge om tilskud til lidt større projekter, hvor tilskuddet udgør i størrelsesordenen 1-4 mio. DKK og gerne i samarbejde med andre relevante aktører.

Ansøgninger indenfor følgende hovedområder vil blive prioriteret:

De gennemgående temaer er et sammenhængende gennemtænkt byggeri og ressourcebrug på tværs af bygninger og materialers levetid, et sundt indeklima, samt ressourceeffektivitet og ressourcekredsløb med fokus på genanvendelighed, vugge-til-vugge og livscyklustankegangen.

Ansøgninger, som falder uden for hovedområderne, kan tilgodeses, hvis det vurderes, at de rummer et særligt potentiale.

I bedømmelsen vil der som generelle kriterier blive lagt vægt på:

• miljøvirkningen af løsningen
• potentiale for afsætning, vækst og jobskabelse,
• teknologisk nyhedsværdi,
• at tilskuddet har en tilskyndelseseffekt,
• at intentionen med projektet i forhold til byggeriet er tydeliggjort

Der er samlet afsat ca. 14 mio. kr. til fordeling i denne runde.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2013 kl. 16.00.

Ansøgninger skal sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”Program for grøn teknologi 2013 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Adresse og kontaktoplysninger:
Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: Obfuscated Email

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her