Ressourceeffektivitet

Der kan søges om tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration fx inden for emnerne:
• vandbesparende teknologi og ressourceoptimering generelt,
• energioptimering af vandinfrastrukturen, reduceret energiforbrug i kombination med bl.a. teknologier til at optimere rensning på større spildevandsanlæg, yderligere reduktion af udled-ning af forurenende stoffer eller større driftssikkerhed,
• teknologier, der forbedrer ressourceeffektiviteten ved markvanding,
• teknologi der forbedrer ressourceeffektiviteten for varmeindvinding,- og grundvandskøleanlæg,
• teknologi der reducerer vandtab i ledningssystemer, og
• teknologi til forbedring af udnyttelsen af sekundavand (regnvand).

Vandbesparende teknologi og ressourceoptimering generelt er rettet mod projekter fx på virksomheder, som kan sikre ressourceoptimering. Projekter rettet mod energioptimering af vandinfrastrukturen, reduceret energiforbrug i kombination med bl.a. teknologier til at optimere rensning på større spildevandsanlæg, yderligere reduktion af udledning af forurenende stoffer eller større driftssikkerhed kan fx være udviklingsprojekter, hvor rensningen på et forsyningsanlæg optimeres og der sker en samtidig energioptimering.

Der er et beslægtet emne Industriens vandforbrug og emissioner i spildevand under Forurenende virksomheder

Forbedrede markvandingsteknologier
Vand til fødevareproduktionen står højt på den globale dagsorden og med klimaforandringerne vil der være flere arealer og længere perioder med tørke, hvilket medfører at udfordringerne er stadig stigende. Det er derfor væsentligt, at der udvikles miljøteknologier, der kan optimere vandforbruget og være med til at afhjælpe tørkeperioder. Teknologierne er relevante i forhold til danske forhold, ligesom eksportpotentialet i ressourceeffektive vandingsteknologier forventes at være stigende.

Udnyttelsen af vand til markvanding kan forbedres gennem en mere præcis tilførsel og bedre fordeling af vandingsvandet. Dette kan fx ske ved videre udvikling, test og demonstration af bomvan-dingssystemer, der kan sikre en mere ensartet vandtildeling. Denne type vandingsanlæg forbedrer også energieffektiviteten ved vanding.

Forskning viser, at drypvandingsteknologier med alternerende vanding kan reducere vandforbruget og øge udbytterne i forhold til traditionel vanding, og videreudvikling af denne teknologi er ønskelig.

Vandforbruget til markvanding kan søges optimeret gennem en forbedring af styringen af markvan-dingen. Styringsredskaberne kan videreudvikles og udbredes yderligere, fx ved at kombinere vand-balanceberegninger med jordvandmålinger, herunder ved at vandingsvandet tildeles positionsbestemt (gps-styret).

Teknologi til forbedret opmagasinering af vand til markvanding. Begrænsninger i mulighederne for indvinding af grundvand til markvanding vil medføre behov for at sikre vand til markvanding på an-den vis. Der er behov for at udvikle, teste og demonstrere mulighederne for opmagasinering af overskudsnedbør i vinterperioden. Opmagasineringen kan ske i damme eller ved reinfiltration til terrænnære grundvandsmagasiner, og kan således være med til at løse såvel klimatilpasnings- som tørkeproblemer.

Anvendelse af anlæg til opvarmning og/eller køling af bygninger mv. med brug af grundvand er en miljøvenlig og CO2-neutral energikilde. Ressourceeffektivisering af anlæggene vil kunne ske ved at hæve den gældende bekendtgørelses krav til temperaturen af det reinjicerede vand, idet det i så fald vil være muligt at reducere den cirkulerede grundvandsmængde betragteligt, og dermed anlægsinvesteringen til udførelse af boringer og anlæg. Herudover vil anlæggene kunne opnå en betydelig større energieffektivitet. Grundet et svagt datagrundlag under danske geokemiske forhold er der behov for at udføre mindst et fuldskala testforsøg på eksisterende anlæg for at sandsynliggøre om en hævning af temperaturgrænserne er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig.

Teknologi der forbedring af udnyttelsen af regnvand. Der er et stor uudnyttet potentiale for udnyttelse af regnvand til fx toiletskyl og tøjvask, og udvikling, test og demonstration af teknologi hertil kan medvirke til at dette potentiale kan udnyttes bedre.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her