Fremtidens grønne transport - støj

Der kan søges tilskud inden for følgende delområder:
(ansøgninger godt kan omfatte flere områder)

  • Støjisolerende vinduer
    Der kan søges tilskud til projekter , som omfatter udvikling og afprøvning (dokumentation) af vinduesløsninger med gode støjisolerende egenskaber, også i åben tilstand, og som samtidig har gode energiegenskaber. Der er tidligere udviklet såkaldte multifunktionsvinduer, der samtidigt optimerer lydisolering, varmeisolering og ventilation. Andre løsninger benytter en glasskærm i passende afstand udenpå de eksisterende vinduer, eller en flytbar ’lydskodde’, der tillader, at det eksisterende vindue kan åbnes på klem samtidig med, at der opnås en god lyddæmpning. Miljøstyrelsen har tidligere støttet projekter om lydmæssig optimering af ”russervinduer” (Miljøprojekt nr. 1417/2012) og lydskodder (Arbejdsrapport nr. 5/2011).

Der er især interesse for projekter, der videreudvikler disse idéer og retter sig imod vinduesløsninger egnet til industriel produktion Støjisolerende vinduer benyttes både ved renovering og ved opførelse af nye boliger i støjbelastede byområder. Stort set alle vinduer, nye som gamle, kan optimeres til bedre støjreduktion.

  • Anden teknologiudvikling der kan løse væsentlige støjproblemer
    Der kan søges tilskud til projekter til udvikling og afprøvning af alle former for løsninger af trafikstøjproblemet i byer. Her tænkes for eksempel på projekter om mindre støjende vejbelægninger, fartreducerende foranstaltninger, støjskærme der kan benyttes i byer, mindre støjende dæk osv.

Det er en forudsætning for at støtte projekter, at der er tale om helhedsløsninger, der er integreret med andre udfordringer i byerne. Det kan være støjskærme, som ikke kun fungerer som støjskærme, eller udvikling af støjreducerende asfalt, der samtidigt minimerer bidraget til luftforurening fra afslidning af asfalten. En plan for inddragelse af relevante myndigheder og andre aktører i de foreslåede projekter, vil være en styrke i projektforslagene.

  • Støjsvag varelevering af varer til butikker
    Der kan søges tilskud til projekter , der kan udvikle og afprøve løsninger til mere støjsvag varelevering af varer til butikker. Det kan både være løsninger rettet mod lastbilen, fx. eldrift- eller hybridmotorer, der anvendes ved natkørsel eller kørsel tidlig morgen, eller det kan være tiltag rettet mod vareleveringen. Miljøstyrelsen har i 2012 udgivet en rapport om hollandske erfaringer med støjsvag af- og pålæsseteknologi (PIEK-projektet, beskrevet i Miljøprojekt nr. 1408/2012). Denne type løsninger kan ligeledes indgå i de strategier for grøn citylogistik (varelevering i byer), som nogle større byer har fokus på.

Trafikstøj er, sammen med luftforurening, en af de væsentligste kendte forureningskilder til sygdom og tabte leveår i den industrialiserede del af verden. Bekæmpelse af støj er derfor et vigtigt element i fremtidens grønne og sunde byer, og der vil globalt være stigende efterspørgsel efter grønne løsninger i byerne, der kan dæmpe støjen fra vejtrafik.

Bekæmpelse af trafikstøj sker typisk teknologisk via støjsvagere asfalt, støjskærme, støjreducerende facader og vinduer, mindre støjende motorer og dæk, elbiler osv. Der er behov for en fortsat udvikling af disse teknologier samt en bedre formidling af de teknologiske muligheder med henblik på at øge efterspørgslen.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her