Renere skibsfart - MUDP 2012

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknolo­gier til at begrænse udledningen af NOx, SOx, partikler, herunder sodpartikler (black carbon) fra skibe.

Der kan søges tilskud til kombinationer af teknologier på ny måder og/eller delkomponenter, som indgår i en samlet løsning.

Der kan endvidere søges tilskud til teknologier, der kan anvendes til effektiv håndhævelse af regler for skibes luftforurening.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere teknologier, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- bidrager til effektiv håndhævelse af regler for skibes luftforurening, f.eks. flyovervågning eller bærbart udstyr til straks-bestemmelse af svovlindhold i brændstof ,
- er velegnet til reduktion af luftforurening fra eksisterende skibe,
- giver reduktion af en eller flere af følgende komponenter: NOx, SOx og partikler , herunder sodpartikler (black carbon),
- reducerer emissionerne i kystnære områder og i havne, f.eks. ved hjælp standardiserede løsninger til landstrøm eller ved hjælp af energilagring under sejlads til havs med henblik på brug under havneophold
medfører minimalt eller intet ekstra brændstofforbrug (set i livscyklus-perspektiv).

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her