Klimatilpasning; spildevand og regnvand

Der kan søges om tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af fx:
• teknologi, der reducerer risikoen for spildevandsoverløb og oversvømmelser under ekstrem regn,
• udvikling og demonstration af nye teknologier til lokal håndtering af regnvand,
• udvikling af rensningsteknologier, der kan omdanne opsamlet regnvand til rent vand,
• udvikling af teknologi, der integrerer håndtering af oversvømmelser og varslingssystemer (in-tegrerede IT-systemer),
• nye teknologier til etablering og vedligeholdelse af vand- og spildevandsanlæg,
• udvikling og demonstration af teknologi til styring af drænafstrømning, og

• behandling af overløbsvand


Teknologi, der reducerer risikoen for spildevandsoverløb og oversvømmelser under ekstrem regn . Med stigende og mere koncentreret nedbør som følge af klimaforandringer er det nødvendigt udvik-le teknologi, der kan reducere risici i forbindelse med spildevandsoverløb, og dermed undgå de uønskede, og ofte økonomisk omfattende, konsekvenser af oversvømmelserne.

Udvikling af nye teknologier eller optimering af kendte teknologier til håndtering af regnvand.
Der er stigende behov for at supplere udvidelsen af kloakkapaciteten med lokal vandafledning. Øn-sket er, at der udvikles nye teknologier til lokal håndtering af regnvandet, eller at eksisterende tek-nologier forbedres.

Der kan også være tale om at udvikle eksisterende teknologier (eks. tage og permeable fliser) mere brugervenlige, eller at afprøve planters egnethed til f.eks. regnvandsbede.

Udvikling af rensningsteknologier, der kan omdanne opsamlet regnvand til rent vand.
Klimatilpasning kan løse flere problemer på én gang. Det overskydende regnvand kan bruges til at skabe mere og bedre natur i form af vådområder. For at vand fra veje o.a. kan skabe positive effek-ter i naturen skal det dog renses tilstrækkeligt godt.

Udvikling af teknologi, der integrerer håndtering af oversvømmelser og varslingssystemer
En fleksibel regnvandshåndtering kan være omkostningseffektivt. Derfor vil der være behov for test og demonstration af integrerede IT-systemer, der kan varsle og lede vandet hen hvor der er plads, i tilfælde af ekstremregn (radarstyrede kloakker).

Nye teknologier til vedligeholdelse af vand- og spildevandsanlæg
Her er der især fokus på omkostningseffektive metoder til vedligeholdelse af både vandforsyningsanlæg, spildevandsanlæg og tilhørende rørføringer. Metoderne skal være rettet mod, at det ønskede vedligeholdelsesniveau opnås.

Udvikling og demonstration af metoder til intelligent håndtering af drænvand
Der behov for løsninger så risikoen for oversvømmelser begrænses. Det kan f.eks. ske ved etablering af buffermagasiner i landskabet. Styring af drænvandsafstrømningen vurderes at kunne være en omkostningseffektiv metode til regulering af afstrømningen i forbindelse med kraftige nedbørshændelser.

 

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her