Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet

Der kan søges om tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration fx inden for emnerne:
• eksisterende og ny teknologi til fjernelse af mikroorganismer i vandmedier,
• online målinger til overvågning af mikrobiel vandkvalitet,
• online målinger til påvisning af desinfektionsbiprodukter i svømmebade, og
• teknologi til rensning for desinfektionsbiprodukter i svømmebade.

Eksisterende og ny teknologi til fjernelse af mikroorganismer i vandmedier er specielt relevant i for-hold til Cryptosporidier i svømmebade. Cryptosporidier er klorresistente mikroorganismer, som ikke dræbes ved de klormængder, som anvendes i svømmebassiner. Flokning, ultrafiltrering, UV m.v. reducerer indholdet af Cryptosporidier i svømmebassiner. Der lægges vægt på, at udvikling, test og/eller demonstrations projekter, også belyser fordele og ulemper for de forskellige metoder og kombinationer af metoder, samt økonomi.

Online målinger til overvågning af mikrobiel vandkvalitet sigter på online måling og/eller hurtige analysemetoder til overvågning af relevante indikatorbakterier i svømmebassiner. Det kan være metoder som kan anvendes i svømmehallernes egenkontrol. Online målinger/hurtige analysemetoder vil øge sikkerheden for at den mikrobiologiske kvalitet af vandet i svømmebassiner er tilstrækkelig.

Online målinger til påvisning af desinfektionsbiprodukter i svømmebade, sigter på online måling og/eller hurtige analysemetoder til påvisning af desinfektionbiprodukter (DBP) i svømmehaller, i vand og/eller luft. Der sigtes især mod metoder som kan anvendes i svømmehallernes egenkontrol af DBP. Der dannes mange forskellige DBP når det frie klor i svømmebassiner reagerer med foru-reninger. Da DBP kan være sundhedsskadelige, lægges der vægt på projekter der kan sikre en nem og hurtig overvågning af (nogle) af disse stoffer, og som kan give den ansvarlige for svømme-bassinet mulighed for at gribe ind, hvis indholdet i vand eller luft bliver for højt.

Teknologi til rensning for desinfektionsbiprodukter i svømmebade sigter på afprøvning og/eller udvikling af teknologi som kan fjerne de uønskede DBP i bassinvand.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her