Design af ressourceeffektive elektronikprodukter/-komponenter til øget genbrug/genanvendelse

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der har fokus på at optimere design af dansk udviklede elektronikprodukter eller komponenter heri, så elektronikprodukterne/ -komponenterne lettere kan skilles ad i relevante dele til genbrug eller genanvendelse i forbindelse med affaldshåndteringen.

Elektronikprodukter og komponenter heri er ofte meget komplekse sammensætninger af forskellige kemiske stoffer, materialer og metaller, hvilket kan være en barriere i forhold til genanvendelse. En mulighed for at imødegå dette er, at der allerede i designfasen tages hensyn til affaldsfasen. Dette for at sikre at produkter og komponenter designes til f.eks. let at kunne adskilles i fraktioner til genanvendelse (design-for-disassembly), at de designes uden indhold af farlige stoffer, der hindrer genanvendelse, eller for at sikre et produktdesign, som er opbygget af komponenter, der let kan udsorteres og genbruges.

Der er behov for at udvikle løsninger, som via design kan bidrage til at lukke stofkredsløbet for elektronikprodukter og komponenter. Løsninger kan være:

• konkrete produkt/komponentdesigns, hvor det demonstreres, hvordan designet medfører forbedrede muligheder for at genbruge eller genanvende hele produktet eller dele heraf
• konkrete produkt/komponentdesigns, hvor der via design af produkt/komponent kan udelades farlige eller uønskede stoffer, som ellers typisk anvendes i elektronikprodukter/komponenter
• udvikling af nye og bæredygtige materialer til brug i elektronikprodukter/komponenter

Ved vurderingen af projektforslag vil der blive lagt vægt på følgende parametre: at udviklingen af løsningen er sket i samspil og netværk med forbehandlingsvirksomheder, genanvendelsesvirksomheder og/eller elektronikproducenter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4338, email: Obfuscated Email
Lis Vedel, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4381, email: Obfuscated Email

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her