Udvikling af teknologier til øget udnyttelse af ressourcer i elektronikaffald

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der har fokus på at optimere forbehandling af elektronikaffald, herunder:

• Teknologi til forbehandling af elektronikaffald med henblik på øget genanvendelse af metaller, herunder de 14 kritiske ressourcer og metaller udpeget af EU. Dette inkluderer også projekter, som vedrører teknologiudvikling til sporing af metaller i elektronikaffaldet.
• Teknologi til sporing og udsortering af farlige stoffer i elektronikaffald, jf. de lovpligtige stoffer i elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 3.
• Metoder til forberedelse til genbrug af komponenter i elektronikaffald.

Genanvendelse af ressourcer, herunder metaller, i elektronikaffald er på den internationale dagsorden, da elektronikaffald indeholder et stort uforløst potentiale for genanvendelse af disse metaller. Undersøgelser peger på at for mange af de kritiske ressourcer og metaller er genanvendelsesgraden på under 1 %.

Miljøstyrelsen vurderer, at en af forudsætningerne for en øget genanvendelse af metaller i elektronikaffald, er en mere forfinet forbehandling og sortering af elektronikaffaldet, idet dette giver genanvendelsesvirksomhederne (smelterierne) bedre basis for at genvinde metaller.

Der er behov for at udvikle løsninger, som kan fremme genanvendelse af metaller i elektronikaffald, ved at optimere den forbehandling og demontering af elektronikaffald, der finder sted i Danmark. Løsningerne kan vedrøre sporing af metaller i affaldet og/eller løsninger til effektiv demontering og udsortering af de elementer i elektronikaffaldet, som indeholder metaller. Løsningerne kan også vedrøre sporing og/eller demontering og udsortering af komponenter indeholdende farlige stoffer, idet farlige stoffer  i mange tilfælde kan hindre genanvendelse af elektronikaffaldet.

Løsninger til en mere forfinet forbehandling af elektronikaffald kan også omfatte forberedelse til genbrug af komponenter i elektronikaffald eller test og forsøg med udvikling af nye produkter baseret på genanvendte materialer fra elektronikaffald. I begge tilfælde skal det sikres, at løsningerne ikke forårsager utilsigtet spredning af farlige stoffer.

Ved vurderingen af projektforslag vil der blive lagt vægt på følgende parametre: konkret beskrivelse af teknologiens forventede økonomi og markedsmuligheder, herunder set i forhold til nyhedsværdi og international status på området, effektivitet med hensyn til genanvendelse og/eller genbrug af metaller og ressourcer, samt samspil og netværk med genanvendelsesvirksomheder og/eller elektronikproducenter i forbindelse med udvikling af løsninger og teknologi.

Viden om nye teknologier og baggrundsdata fra udviklings-, test- og demonstrationsprojekterne vil - afhængigt af de konkrete projekter - kunne indgå i det danske bidrag til BREF-dokumentet (Best available technique reference document) om affaldshåndtering og vil således kunne bidrage til den styrkede danske BREF-indsats, som drives af Miljøstyrelsen, Erhverv. BREF-arbejdet vedrørende affaldshåndtering vil sandsynligvis blive igangsat af Kommissionen i 2013.


For evt. yderligere oplysninger kontakt:

Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4338, email: Obfuscated Email
Lis Vedel, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4381, email: Obfuscated Email

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her