Udvikling nye bioraffinerede kemikalier og materialer

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af kemikalier og materialer baseret på bioraffineret biomasse.

6-10% af råolien anvendes i dag til fremstilling af en lang række kemikalier og materialer, der indgår i stort set alle dele af samfundets stofstrømme. Råolie er en knap ressource og den fremtidige forsyningssikkerhed er uvis. Samfundsmæssigt kan der derfor være meget at vinde ved at en del af disse råoliebaserede kemikalier og materialer i stedet fremstilles på basis af fornybar biomasse.

De bioraffinerede kemikalier og materialer rummer mulighed for, at der udvikles kemikalier og materialer med nye miljøpositive egenskaber, der ikke vil kunne fremstilles af traditionelle fossilt baserede.

Om end anvendelsen af fornybare biomasse til fremstilling af kemikalier og materialer værdimæssigt er en bedre anvendelse end afbrænding af biomassen som biobrændsel/-brændstof, så knytter der sig de samme typer af indirekte konsekvenser for arealanvendelsen. Det skal derfor undgås, at fremme anvendelser, der baserer sig på biomasse, der kan anvendes til foder eller fødevarer, eller på non-food afgrøder, der er dyrket på arealer, der mere hensigtsmæssigt bør udnyttes til fødevare- og foderfremstilling jf. EU’s kommende ILUC kriterier.

Målet er således at vi kun fremmer udviklingen af bioraffinerede kemikalier og –materialer, som ud fra et udvidet livscyklusperspektiv har en bedre miljø- og sundhedsmæssig performance end tilsvarende kemikalier og materialer fremstillet af fossile ressourcer. Med et udvidet livscyklusperspektiv menes, at der ved dyrkningen af biomassen netop er taget hensyn til de indirekte konsekvenser for arealanvendelsen, jf. EU’s kommende ILUC-kriterier.

Den øvrige forbedrede miljø- og sundhedsmæssige performance for de bioraffinerede kemikalier og materialer kan ud fra et livscyklusperspektiv bl.a. opnås ved,
• at der spares ressourcer ved at bruge fornybare ressourcer i stedet for fossile
• at fremstillingen er mindre energikrævende og der bruges og udledes færre miljøskadelige stoffer
• at forbruget har færre miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser
• at der kan ske en nyttiggørelse af restprodukter på et højere niveau i affaldshierarkiet.


Der er i denne tilskudsrunde fokus på at yde tilskud til virksomheder, der udvikler nye kemikalier og materialer baseret på fornybar biomasse og som i et udvidet livscyklusperspektiv har en miljømæssig performance, der er bedre end fossilt baserede kemikalier og materialer med tilsvarende anvendelser.
Konkret knytter der sig fire områder til udvikling og fremstilling af bioraffinerede kemikalier og materialer:

a. Bioraffinering
Bioraffinering er den basale proces, hvor biomassen omdannes til forskellige fraktioner af flydende organiske basiskemikalier. Bioraffinering er procesmæssigt betydeligt mere kompliceret end traditionel raffinering af råolie, idet den basale biomasse skal gennem flere omdannelsesprocesser før der kan ske en egentlig fraktionering i de enkelte bestanddele. I dansk regi er det første bioraffinaderi i fuld skala under projektering ved Maabjerg Bioenergy ved Holstebro.

b. Biokemikalier
Der kan fremstilles en lang række organiske kemikalier ud fra de basiskemikalier, der kan produceres fra bioraffinaderier. Konkret opdeles kemikalierne i sukkerbaserede og ligninbaserede kemikalier.

c. Biopolymerer
Biopolymererne dækker over en lang række bionedbrydelige og ikke-bionedbrydelige plastmaterialer fremstillet af bioraffinerede kemikalier. Af de bioraffinerede kemikalier vil det øjensynligt være muligt at lave andre plasttyper end de eksisterende råoliebaserede plasttyper

d. Biofiberkompositter
Industriel udnyttelse af plantefibre har sine velkendte anvendelser inden for tøjområdet. Med bioraffineringsprocesser vil det antageligvis være muligt at fremstille nye typer af fiber kompositmaterialer, der har en mangfoldighed af anvendelser.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her