Rensning af ballastvand fra skibe

Der kan søges om tilskud til projekter , som fx omfatter udvikling, test og/eller demonstration og optimering af teknologi der kan anvendes til rensning af skibes ballastvand, herunder:
• teknologi (design), der fx kan installeres på skibe, der kun vanskeligt kan anvende kon-ventionelle ballastvandsystemer,
• teknologi (design/optimering) til modtageanlæg på land eller i havn til skibes ballastvand, jf. MEPC´s guideline nr. 5, og
• automatisk moniterings- eller målesystem, som kan anvendes fx til kontrol (inkl. havne-statskontrol, eller såkaldte ”indicative -” eller ”detailed” analyser) af, om et skibssystem virker, eller som kan minimere anvendelse af eller udledning af ballastvand.

Teknologiudviklingen er i gang, og flere produkter er allerede på det globale marked. Et marked som forventes at vokse frem mod 2020 for derefter at falde. Der kan søges om støtte til udvikling af teknologi til rensning af skibes ballastvand, der som minimum kan overholde ballastvandskonventi-onens krav om rensning. Kravene til behandling af ballastvand er fastlagt i den såkaldte D-2 standard. D-2 standarden er et minimumskrav, og bl.a. USA har særlige krav. D-2  kravene følger af konventionsteksten.

Teknologi (design). Hvis man påtænker at designe eller konstruere et system (eller dele hertil) skal man være opmærksom på, at det er en kompliceret proces, som kan tager nogle år. På verdens-markedet er der flere typegodkendte systemer, samt flere under udvikling (listet hos IMO og Lloyds Register). Det er MEPC´s guidelines inden for området, som skal ligge til grund for en godkendelse - jf. guideline nr. 8 og 9, samt guideline nr. 10 om prototyper. Guidelines skal følges for at opnå typegodkendelse. Tilskud kan også gives til test og fx bistand fra konsulenter/ klassifikationsselskaber til dokumentation før en godkendelse.

Visse specialskibe , kan af forskellige årsager have vanskeligt ved at efterleve konventionens regler. Der kan søges tilskud til udvikling af løsningsmuligheder, for systemer til specialskibe.

Teknologi (design) til eller optimering af modtageanlæg på land eller i havn til skibes ballastvand herunder vurderinger af muligheder til etablering og drift, jf. MEPC´s guideline nr. 5. Konventionen åbner mulighed for, at skibe kan aflevere ubehandlet ballastvand til modtageanlæg. Modtageanlæg skal opfylde samme krav til udtømning af ballastvand som skibe. Skibe kan af flere årsager ønske udtømning af ballastvand til et modtageanlæg. Et modtageanlæg skal indrettes og kunne drives jf. MEPC´s guideline nr. 5.

Moniterings- eller målesystem (både automatiske og til havnestatskontrol), som kan anvendes til at optimere under drift eller ved kontrol af, om et skibssystem virker.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her