MUDP 2014 - Øget genanvendelse af ressourcerne i det organiske affald

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til indsamlings- og behandlingsløsning af det organiske affald fra såvel husholdninger som fra servicesektoren. Der er fokus på løsninger, der kan sikre en effektiv energiudnyttelse og en høj kvalitet af slutproduktet.

 

Supplerende bemærkninger

Organisk affald er et værdifuldt tilskud i tørre og våde biogasanlæg, idet det øger deres energiproduktion og den afgassede biomasse kan anvendes til jordbrugsformål. Dermed understøttes produktionen af biogas i tråd med initiativerne for at fremme biogas fra energiaftalen fra 2012. En af udfordringerne er at sikre, at det organiske materiale, der tilføres biogasanlæggene, har en tilstrækkelig høj kvalitet og ikke er forurenet med problematiske stoffer, således at det uden risiko for sundhed og miljø kan anvendes til jordbrugsformål.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende formål:

  • Indsamling, sortering og forbehandling af organisk affald til brug for produktion af biogas.
  • Medvirke til at begrænse driftsproblemer i biogasanlæg, sikre effektiv energiudnyttelse og efterfølgende anvendelse af den afgassede biomasse til jordbrugsformål.
  • Sikre høj og dokumenteret kvalitet af inputmaterialet til biogasanlæg og dermed også høj kvalitet af slutproduktet efter behandling.

 

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af ansøgningerne lægge vægt på, at det er sandsynliggjort at teknologien vil kunne bidrage væsentligt til at løse en eller flere af de nævnte formål, og at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.

 

Faglig kontaktperson: Linda Bagge, tlf. 72 54 41 56, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema