MUDP 2014 – Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at øge kvaliteten i nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffald.

Supplerende bemærkninger

Bygge- og anlægsaffald udgør en stor del af den samlede affaldsmængde i Danmark. Langt den største del af bygge- og anlægsaffaldet nedknuses i dag og anvendes i forbindelse med bl.a. vejbyggeri som erstatning for sten og grus. Kun en meget lille del af affaldet bliver genbrugt til de formål, som de oprindelig har været anvendt til, eller bliver genanvendt i produktionen af nye byggematerialer. 

I ressourceplanen ”Danmark uden affald” sigtes der bl.a. efter at øge kvaliteten i nyttiggørelse af byggeaffald, herunder at up-cykle fremfor at down-cykle, og ikke sprede problematiske stoffer i miljøet i forbindelse med nyttiggørelse af affaldet. Materialerne i bygge- anlægsaffaldet skal i højere grad kunne genanvendes som materialer i renoveringer og nybyggeri med henblik på at opnå en ressourcebesparelse.

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

  • Effektiv demontering af bygninger og udsortering af materialer
  • Identificering og fjernelse eller frasortering af problematiske stoffer og materialer som f.eks. PCB, bly, kviksølv og asbest
  • Forberedelse af materialer til direkte genbrug i byggeri på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde
  • Genanvendelse af materialer fra bygge- og anlægsaffald til produktion af nye byggematerialer eller anden anvendelse på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af ansøgningerne lægge vægt på, at det er sandsynliggjort at teknologien vil kunne bidrage væsentligt til at løse en eller flere af de nævnte udfordringer, og at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.


Faglige kontaktpersoner:
Lisbet Poll Hansen, tlf. 72 54 45 39, e-mail: Obfuscated Email og
Lene Graversen, tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema