Øvrige fokusområder

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af mindre miljø- og sundbelastende løsninger, der substituerer stoffer, der er på Miljøstyrelsens ”liste over uønskede stoffer, hormonforstyrrende stoffer og andre stoffer på listen over Særligt Problematiske Stoffer under REACH eller stoffer prioriteret i vandrammedirektivet

Retur til Kemikalier

Retur til hovedopslag