Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet

Der kan søges om tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration fx inden for emnerne:
• eksisterende og ny teknologi til fjernelse af mikroorganismer i vandmedier,
• online målinger til overvågning af mikrobiel vandkvalitet,
• online målinger til påvisning af desinfektionsbiprodukter i svømmebade, og
• teknologi til rensning for desinfektionsbiprodukter i svømmebade.

Eksisterende og ny teknologi til fjernelse af mikroorganismer i vandmedier er specielt relevant i for-hold til Cryptosporidier i svømmebade. Cryptosporidier er klorresistente mikroorganismer, som ikke dræbes ved de klormængder, som anvendes i svømmebassiner. Flokning, ultrafiltrering, UV m.v. reducerer indholdet af Cryptosporidier i svømmebassiner. Der lægges vægt på, at udvikling, test og/eller demonstrations projekter, også belyser fordele og ulemper for de forskellige metoder og kombinationer af metoder, samt økonomi.

Online målinger til overvågning af mikrobiel vandkvalitet sigter på online måling og/eller hurtige analysemetoder til overvågning af relevante indikatorbakterier i svømmebassiner. Det kan være metoder som kan anvendes i svømmehallernes egenkontrol. Online målinger/hurtige analysemetoder vil øge sikkerheden for at den mikrobiologiske kvalitet af vandet i svømmebassiner er tilstrækkelig.

Online målinger til påvisning af desinfektionsbiprodukter i svømmebade, sigter på online måling og/eller hurtige analysemetoder til påvisning af desinfektionbiprodukter (DBP) i svømmehaller, i vand og/eller luft. Der sigtes især mod metoder som kan anvendes i svømmehallernes egenkontrol af DBP. Der dannes mange forskellige DBP når det frie klor i svømmebassiner reagerer med foru-reninger. Da DBP kan være sundhedsskadelige, lægges der vægt på projekter der kan sikre en nem og hurtig overvågning af (nogle) af disse stoffer, og som kan give den ansvarlige for svømme-bassinet mulighed for at gribe ind, hvis indholdet i vand eller luft bliver for højt.

Teknologi til rensning for desinfektionsbiprodukter i svømmebade sigter på afprøvning og/eller udvikling af teknologi som kan fjerne de uønskede DBP i bassinvand.

Retur til Vand og klimatilpasning

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her