Sikring af rent drikkevand

Der kan søges om tilskud til projekter , som fx omfatter udvikling, test og/eller demonstration af:
• rensning af forurenet drikkevand (miljøfremmede stoffer, mikroorganismer samt uønskede na-turlige stoffer),
• teknologi til kvalitetssikring og -styring af vandbehandling og forsyningsnet, herunder også kobling mellem online måling af vandkvalitet og mulighed for umiddelbar reaktion på forure-ning, og
• metoder til optimering af vandindvindingens størrelse.

Retur til Vand og klimatilpasning

Retur til hovedopslag