Brændeovne og -kedler - MUDP 2012

Der kan søges tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til reduktion af specifikt NMVOC-forbindelser og partikler – og generelt andre emissioner fra brændeovne og biomassefyrede brændekedler op til 1 MW. Der kan søges tilskud både til udvikling af udstyr beregnet til eftermontering på eksisterende ovne og til nye forbrændingssystemer/principper.

Der er behov for teknologier, som gennem en renere forbrænding kan nedbringe påvirkningen af miljøet fra træfyrede anlæg (0 - 1 MW) samt begrænse de gener, som disse anlæg afstedkommer i nærmiljøet. Disse er i fokus som den største bidragsyder til partikelemissionen i Danmark.

På baggrund af indsatsen på området gennem de seneste år vurderer Miljøstyrelsen, at der er behov for større fokus på, at partikelforureningen fra brændeovne i høj grad opstår som følge af kondensation af organiske forbindelser (NMVOC) i røgen. Der lægges vægt på følgende (i tilfældig rækkefølge):

• Teknologi til tilpasning af eller eftermontering på allerede eksisterende fyringsanlæg.
• Teknologi til renere forbrænding, således at forureningen slet ikke opstår

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Charlotte von Hessberg, Miljøteknologi, tlf. 72 54 40 00, e-mail: .

Retur til delområde Luft og støj

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her