Hvad er støtteberettigede udgifter?

Til udviklings-, test og demonstrations projekter er følgende udgifter støtteberettigede:

- Personaleudgifter (forskere, produktudviklere, teknikere, og andet hjælpepersonale i det omfang, de er beskæftiget ved forskningsprojektet samt sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse). Personaleudgifter skal opgives baseret på de faktiske lønomkostninger. Lønomkostninger kan tillægges et overhead til dækning af generalomkostninger knyttet til projektet. Det kan være dokumenterbare omkostninger til husleje, varme, vand, el, telefon, kontorudstyr o.lign.

- Personaleudgifter til virksomhedsejere uden ansættelsesforhold (nyt fra 2018). Virksomhedsejere, der ikke har et ansættelsesforhold i virksomheden, og ikke udbetaler løn til sig selv, kan anvende en timerate på max. på 350 kr. pr. arbejdstime, de udfører på et projekt, hvor de indgår som udvikler, tekniker eller støttepersonale. Timeraten kan tillægges et overhead til dækning af generalomkostninger knyttet til projektet. Det kan være dokumenterbare omkostninger til husleje, varme, vand, el, telefon, kontorudstyr o.lign.

 - Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i det tidsrum, hvor det anvendes til projektet. Anvendes sådanne instrumenter og udstyr ikke i hele deres livscyklus til projektet, er det kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede.

- Udgifter til bygninger i det omfang og det tidsrum de anvendes til projektet. Det er kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtte berettigede. Leje af lokaler kan medtages i det tidsrum de anvendes til projektet.

- Udgifter til kontraktforskning, og køb eller licencering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængde betingelser samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som udelukkende anvendes til projektet.

- Yderligere generalomkostninger  direkte affødt af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet. Yderligere generalomkostinger må ikke samtidig være indehold i overhead (se under personale udgifter).

- Andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger, og diverse produkter i direkte tilknytning til projektet, herunder også udgifter til rapportering om og publicering af projektets resultater.

Der ydes ikke tilskud til inventar og lignende.

Til tekniske gennemførlighedsundersøgelser er følgende udgifter støtteberettigede:

- undersøgelsesomkostninger.

Til  projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye miljø-anlægsprojekter ("fyrtårnsprojekter") er følgende udgifter støtteberettigede:

- de yderligere investeringsomkostninger, der er nødvendige, for at gå videre end de gældende nationale og fællesskabsstandarder eller øge miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget EU-standarder og nationale standarder.

MUDP sekretariatet

Title: Miljøstyrelsen
Phone: +45 72544000