Ofte stillede spørgsmål

Vil du søge om tilskud til miljøeffektiv teknolog gennem MUDP, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Husk at læse vejledningen, som er bagerst i skemaet.

Herunder er desuden samlet en række typiske spørgsmål og svar.

Man må gerne skrive hovedparten af sin ansøgning på engelsk (projektbeskrivelse, aktivitets- og tidsplan og bilag). Hovedoplysninger og budget skal skrives på dansk. Ansøgninger på engelsk skal også indeholde et dansk resume med vægt på formål, afgrænsning og hovedresultater. Det danske resumé bør indsættes umiddelbart efter hovedoplysningerne i ansøgningen.

Hvis man indsender en ansøgning pr. e-mail, får man automatisk et standard svar retur pr. e-mail indenfor kort tid. Hvis man har modtaget sådan en standard-kvitteringsmail kan man regne med, at ansøgningen er modtaget i Miljøstyrelsen. Fire til fem hverdage efter ansøgningsfristen sender Miljøstyrelsen en kvitteringsskrivelse pr. e-mail. I skrivelsen står der, hvornår man kan forvente at få svar på sin ansøgning. Sagsbehandlingstiden er typisk 10 – 12 uger. Den kan være længere, hvis ansøgningsfristen ligger i maj/juni. 

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb får afslag. Så send altid ansøgningen i god tid inden fristens udløb.

Projekterne skal som udgangspunkt have teknologisk nyhedsværdi, men afhængig af den konkrete situation, kan der i en del tilfælde være tilstrækkelig nyhedsværdi i fx: 
a) en videreudvikling af kendte løsninger, 
b) kobling af kendte teknologier på en ny måde/til nye formål og 
c) tilpasning af teknologi, der giver billigere løsninger end dem, der er i anvendelse.

Det er ikke noget krav, at man har en samarbejdspartner. Men det kan i en del tilfælde give et bedre projektresultatet at inddrage kompetencer fra andre parter, som hovedansøgeren ikke selv råder over. Derfor vil samarbejde på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og aftagere af teknologi ofte blive bedømt positivt.

Miljøstyrelsen skal ikke inddrages i udformning af aftaler om IPR-rettigheder. Tilskudsmodtageren er ansvarlig for at indgå aftaler med samarbejdspartere og underleverandører, således, at der er klarhed om roller og bidrag til projektet samt omkring evt. rettigheder til projektresultater m.v. Se bl.a. bekendtgørelse nr. 1092 af 09.09.2015 om MUDP, § 9 og §12. 

Bekendtgørelsen finder du her 

Nej. Personaleomkostninger skal fastsættes ud fra faktiske lønomkostninger baseret på medarbejdernes bruttoløn og en timenorm på 1628 timer pr. år. Dertil kan lægges et overhead (tillæg), som skal dække over såkaldte generalomkostninger knyttet til projektet, som ikke fremgår selvstændigt i budgettet. I vejledningen bagerst i ansøgningsskemaet kan man finde mere information om opgørelse af timepriser og overhead. Hvis man på ansøgningstidspunktet ikke ved præcis hvilke medarbejdere, der skal arbejde på projektet, og/eller i hvor stort omfang de enkelte medarbejdere, skal bidrage til projektet, så kan man i budgettet anvende en gennemsnitlig timepris baseret på de faktiske lønomkostninger for flere medarbejdere. Ved regnskabsaflæggelse skal de faktiske lønomkostninger for de enkelte medarbejdere anvendes.

Hvis man er en virksomhedsejer uden ansættelsesforhold i virksomheden og ikke udbetaler løn til sig selv, så læs FAQ om: Omkostninger (timepriser) for virksomhedsejere uden ansættelsesforhold i virksomheden 

MUDP har vurderet, at overholdelse af gruppefritagelsesforordningen, som MUDP er baseret på, bedst sikres ved, at alle ansøgere opgør deres personaleomkostninger ud fra de faktiske lønomkostninger. Ansøgere kan altså ikke som tidligere anvende en fast timepris inkl. overhead.

Der er fra 2018 lavet en model som kan benyttes af virksomhedsejere uden ansættelsesforhold i virksomheden, og som ikke udbetaler løn til sig selv, læs mere under FAQ om: Omkostninger (timepriser) for virksomhedsejere uden ansættelsesforhold i virksomheden 

Virksomhedsejer(e) der ikke har et ansættelsesforhold i virksomheden og ikke udbetaler løn til sig selv kan ikke dokumentere de faktiske omkostninger til arbejdstimer. I stedet kan de anvende en timerate på max. på 350 kr. pr. arbejdstime, de udfører på et projekt, hvor de indgår som udvikler, tekniker eller støttepersonale. Oveni timeraten kan der lægges et overhead til dækning af generalomkostninger knyttet til projektet. Det kan være dokumenterbare omkostninger til husleje, varme, vand, el, telefon, kontorudstyr o.lign.

Overhead kan dække over generalomkostninger direkte knyttet til projektet fx udgifter til husleje, kontormøbler, vand, varme, it-udstyr, telefon & internet o.lign. Den overheadsats, der ganges med for at få den endelige timepris pr. medarbejder, skal kunne dokumenteres med revisorerklæring, hvis der modtages tilskud til projektet. Dette gælder ikke for statsinstitutioner, der er underlagt Rigsrevisionen. I vejledningen bagerst i ansøgningsskemaet kan man finde mere information om opgørelse af timepriser og overhead.

Bestyrelsen har ikke fastsat nogen grænse for, hvor meget der kan søges i tilskud til et projekt i 2020. I 2019 varierede tilskudsbeløbene til Udviklings-, Test- og Demonstrationsprojekter typisk mellem 0,5 – 5 mio. kr. I 2015-2019 varierede beløbene til Fyrtårnsprojekter mellem 7 -20 mio. kr. Bestyrelsen ønsker fortsat at støtte både små og store projekter under MUDP, så disse grænser kan anvendes som retningspile også i 2020.

Ja, man kan godt modtage tilskud fra andre offentlige ordninger fx lokale, regionale, nationale eller EU-ordninger til et projekt, der samtidig får tilskud fra MUDP på den betingelse, at det samlede offentlige tilskud til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger, ikke overstiger den maximale tilskudsprocent, som er gældende efter statsstøtteregler.

Det betyder, at hvis man får tilskud fra flere ordninger til de samme omkostninger, så vil hver ordning yde et lavere tilskud, end ordningen teoretisk kunne yde, hvis ordningen alene gav tilskud.

Hvis man får tilskud fra flere ordninger til de samme omkostninger, så kaldes det kumulering af støtte. Det er mest aktuelt, at kumulere støtte, hvis en ordning, som man søger tilskud fra, ikke yder den maximale tilskudsprocent, der kan gives efter statsstøtteregler.

En enkelt undtagelse: Vær opmærksom på, at MUDP ikke giver tilskud til projekter, der får støtte fra andre ordninger efter det, der kaldes ”de minimis regler”. I dette tilfælde kan der ikke kumuleres tilskud med MUDP.

Hvis det er fordi, firmaet er nyt, og derfor ikke har nået at aflægge regnskab, så skal der vedlægges anden dokumentation for, at firmaet er solvent og kan forventes fortsat at eksistere, når projektet skal afsluttes og afrapporteres.

Hvis det er fordi, årsregnskabet er under godkendelse, skal man vedlægge sidste års godkendte regnskab og eftersende det nye regnskab, når det er endelig godkendt og underskrevet.

MUDP’s budgetskema lægger op til et detaljeringsniveau, hvor budgettet er fordelt først på et antal arbejdspakker, dernæst på leverancer, dernæst på hver aktivitet og til sidst på hver medarbejder. Ved beløbsmæssigt store projekter, hvor der indgår flere ansøgere, og der er mange leverancer kan dette give en unødigt høj kompleksitet, og budgettet kan være vanskeligt at overskue. Det er i sådanne tilfælde acceptabelt, at budgettet kun fordeles ned på leveranceniveau og derefter på hver ansøger (virksomhed/organisation). Man kan således ved større projekter (tilskud over 5 mio. kr.) undlade at opdele budgettet på aktiviteter og medarbejdere.

Kravet om revision af regnskab gælder for projekter, der modtager tilskud på mere end 100.000 kr. Revisorpåtegningen gælder for det samlede regnskab. Hvis der er flere partnere i et projekt, så er det samlede regnskab, der skal revideres, inklusive regnskab for den/de partner(e), der modtageret tilskud på < 100.000 kr. Hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at en enkelt revisor reviderer det samlede regnskab inklusive regnskaberne fra de enkelte partnere, eller om de enkelte partnere anvender egne revisorer for delregnskaber og samarbejder med den overordnede ansvarlige revisor for det samlede regnskab, er op til det enkelte projekt at afgøre. Med mindre den sidste løsning er væsentligt fordyrende for projektet.

I et fyrtårnsprojekt, hvor der demonstreres miljøteknologiske løsninger i fuldskala, vil der ofte indgå en række projektparter, for at få den samlede løsning realiseret. Det rejser nogle spørgsmål om bl.a. rollefordeling, efterfølgende ejerskab af anlæg og mulig overdragelse af teknologi. Det skal derfor nøje overvejes, hvordan parterne organiserer sig omkring et fyrtårnsprojekt, herunder hvem der indgår i ansøgerkredsen, og hvem der indgår som underleverandør. 

MUDP har beskrevet to modeller for organisering af fyrtårnsprojekter, som man lade sig inspirere af

Man kan godt søge tilskud til at gennemføre et projekt i udlandet, men man skal være opmærksom på, at der gælder de samme krav til projektet også med hensyn til miljøeffekt. Det betyder, at der også for anlæg/løsninger i udlandet skal gælde, at miljøeffekten af anlægget/løsningen skal række udover vedtagne EU- og danske miljøstandarder(lovkrav).

Nej, offentlige myndigheder kan hverken være hovedansøger eller medansøger og kan derfor ikke få tilskud under MUDP, fordi offentlige myndigheder ikke falder ind under kredsen af mulige ansøgere i MUDP lovens § 8. 

En kommune, en region, en styrelse, et direktorat eller anden offentlig myndighed kan bidrage til et projekt i form af fx. at stille arealer, forurenet grund, bygninger, udstyr o.lign. til rådighed i projektets løbetid. Offentlige myndigheder kan fx. også deltage med arbejdstimer. Den offentlige myndigheds bidrag skal i så fald værdisættes og fremgå af budgettet som offentligt tilskud og kan ikke regnes med som en del af ansøgernes medfinansiering.  Ved værdisætningen kan beløbet fastsættes til ”nul”, hvis projektet ikke forårsager noget væsentligt slid eller væsentlige ændringer fx. på udstyr, arealer og bygninger eller, hvis den offentlige myndigheds bidrag ikke udgør nogen værdi (fx. en forurenet grund).

Offentlige myndigheder kan indgå som underleverandør i et projekt, hvor de honoreres for deres bidrag.

Et MUDP projekt kan have glæde af at samarbejde med andre projekter, når der er gensidig synenergi for begge projekter i samarbejdet. Når det projekt, der ønskes samarbejde med, gennemføres af en offentlig myndighed, og projekterne er økonomisk uafhængige af hinanden, og samarbejdet ikke er en forudsætning for, at MUDP projektet kan gennemføres, skal  MUDP projektet ikke værdisætte det bidrag, det får ud af samarbejdet med den offentlige myndighed. 

Ja, offentlige myndigheder kan bidrage økonomisk til et projekt. Hvis offentlige myndigheder bidrager med et økonomisk tilskud, skal det fremgå af budgettet som offentligt tilskud, og tilskuddet kan ikke regnes med som en del af ansøgernes medfinansiering. Tilskuddet skal lægges sammen med tilskuddet fra MUDP og således indgå i beregningen af hvilket tilskud der kan ydes til projektet fra MUDP. Det er den samlede offentlige tilskudsprocent, der skal overholde de maximale statsstøtte tilskudsprocenter for MUDP.

 

Ifølge § 8 i MUDP loven kan offentlige virksomheder søge om tilskud under MUDP programmet. Offentlige myndigheder er ikke nævnt i § 8, og kan derfor ikke søge om tilskud. Det rejser spørgsmål om, hvordan der sondres mellem offentlige virksomheder og offentlige myndigheder. MUDP skelner mellem følgende to typer af organisationer:

  • Betegnelsen ”en offentlig virksomhed” bruges om en offentlig organisation, der udøver faktisk forvaltningsaktivitet såsom drift af spildevandsanlæg, affaldshåndtering, transport og lignende og hvor organisationen er udskilt i en selvstændig virksomhed i en selvstændig juridisk enhed med selvstændig  ledelse og regnskab. En offentlig virksomhed kan fx være et spildevandsselskab, affaldshåndteringsselskab eller regionalt trafikselskab. Offentlige virksomheder fx forsyningsselskaber defineres altid som en stor virksomhed. 

  • Betegnelsen ”en offentlig myndighed”, bruges om en offentlig organisation, der udsteder regler og træffer forvaltningsafgørelser. Det kan være f.eks. at nedlægge forbud, give påbud, give tilladelser, give dispensation og give afslag. En offentlig myndighed kan være et ministerium, en styrelse, et direktorat, en kommune, en region og lignende.