Generelle krav til projekttyper og ansøgningens indhold

Der kan gives tilskud til:

- udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, herunder til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, og
- projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter, hvis løsningen rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse

Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

- miljø- og ressourcemæssige potentiale,
- erhvervsmæssige potentiale, 
- projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet samt
- projektbeskrivelsens kvalitet.   

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Uddybning om erhvervsmæssigt potetiale

Bestyrelsen for MUDP lægger stor vægt på, at ansøgningen indeholder en vurdering af erhvervspotentialet. Ansøgerne kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål, når de skal udfylde afsnit om Erhvervspotentiale i ansøgningen.

Afhængigt af projektets størrelse, og hvor tæt på markedet det er, kan besvarelsen af nedenstående spørgsmål være mere eller mindre omfattende og kvantificerede. Ansøger kan supplere med andre oplysninger, der er relevant for at beskrive det erhvervsmæssige potentiale relateret til det specifikke projekt.

Målgruppe og merværdi for brugerne – problem og løsning
- Hvilke behov dækker den nye løsning hos brugerne/kunderne?
- Hvilke løsninger findes allerede på markedet, og hvad er evt. mangler ved disse?

Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
- Hvor stort er det forventede marked over tid – i Danmark, EU og globalt?
- Hvor stor omsætning og beskæftigelse kan produktion af løsningen skabe i Danmark?
- Hvilke barrierer er der for, at de jobs som løsningen skaber grundlag for, bliver placeret i Danmark?
- Hvilke evt. andre gevinster kan løsningen medføre for vækst og beskæftigelse i Danmark?

Konkurrencesituation
- Hvem er de væsentligste konkurrenter i relation til den nye løsning?
- Hvad vil gøre den nye løsning konkurrencedygtig?
- Kan den nye løsning patenteres?

Vejen til markedet
- Hvilke adgangsbarrierer/afsætningsbarrierer er der for at få løsningen på markedet, og hvordan søges de overvundet?
- Hvad betyder rammebetingelserne for efterspørgslen? Det kan bl.a. handle om lovgivning, afgifter og told, priser på råstoffer og energi ol.
- Hvornår kan den nye løsning være klar til markedet?
- Hvem skal kommercialisere den nye løsning?
- Er der en egentlig plan for at få den nye løsning gjort klar til markedet? I givet fald redegøres kort for indholdet og den kan evt. vedlægges som bilag.

Risici og usikkerhed knyttet til at realisere erhvervspotentialet
- Hvad er de væsentligste usikkerheder knyttet til ovenstående vurdering af erhvervspotentialet?
- Hvad er de væsentligste risici knyttet til at realisere de beskrevne erhvervsmæssige potentialer - teknologiske, finansielle, markedsrelaterede?

Uddybning om projektbeskrivelsens kvalitet

Ved vurdering at projektbeskrivelsens kvalitet ses der bl.a. på, om 

- der er en klar beskrevet fremgangsmåde med tydelige aktiviteter og succeskriterier,
- budgettet der står i et rimeligt forhold til projektets indhold, 
- de ansøgte tilskudsprocenter ligger indenfor ordningens rammer, 
- der er beskrevet en klar og egnet organisering med relevante parter inddraget,
- der er en arbejds- og tidsplan, 
- formidling af resultater og erfaringer til relevante målgrupper er beskrevet samt, 
- der er redegjort for kvalitetssikring af projektet.

Projektets emne skal falde ind under de emner, der er meldt ud i den aktuelle ansøgningsrunde.

Se projekter der har fået tilskud

Tilbage til hovedsiden for information om MUDP

Sekretariat for miljøeffektiv teknologi

Title: Miljøstyrelsen
Phone: +45 72544000