Pulje til måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg

Der er i 2018 og 2019 afsat i alt 5 millioner kroner til at støtte spildevandsselskaber, der ønsker at gennemføre forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg.

Offentliggjort den 5. december 2017

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende fra den 5. december 2017 og frem til den 20. november 2018.

Kvalificerede ansøgninger bevilges herefter tilskud efter først-til-mølle-princippet. 
Dog således, at der højest gives tilskud til:

- 8 deltagende mindre anlæg (<10.000PE, en målerinstallation)

- 12 deltagende mellemstørrelse anlæg (10.000 – 100.000 PE, en målerinstallation)

- 10 deltagende større anlæg (>100.000 PE, to målerinstallationer) fordelt mellem 2 typer anlæg (alternerede og recirkulation), 2-4 overfladebeluftede anlæg, samt 3-4 anlæg med sidestrømsprocesser.  

Der afgives først tilsagn fra 2018. Ansøgninger, der modtages efter fristens udløb vil blive overført til tilskudsåret 2019.

Hvem kan ansøge?
Spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, samt virksomheder, der er ejer af spildevandsanlæg.


Hvad kan du søge tilskud til?

Ansøgere kan søge om op til 350.000 kr. i støtte til omkostninger i forbindelse med:

  1.         Indkøb og installation af lattergassensorer,
  2.         Udskiftning og kalibrering af sensorhoveder,
  3.         Databehandling og indrapportering og
  4.         Tiltag, der skal minimere lattergasudledningerne.

Støtten ydes som støtte til miljøbeskyttelse efter EU’s regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen.

Efter disse regler kan store vandselskaber få op til 40 procent i tilskud, mellemstore spildevandsselskaber (under 250 ansatte og en omsætning på højest 50 mio. Euro) kan få op til 50 procent, mens små spildevandsselskaber (under 50 ansatte og en omsætning på højest 10 mio. Euro) kan få op til 60 procent i støtte.

Ansøgers størrelse følger bestemmelserne i EU's regler om statsstøtte. Læs definition af små- og mellemstore virksomheder.: Gruppefritagelsesforordningen, se nærmere i bilag I bagerst i forordningen 


Hvordan ansøger du?

Udfyld, underskriv og indsend ansøgningsskema til Miljøstyrelsen.

Find ansøgningsskema

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen sendes til Miljøstyrelsen på . Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2018 Lattergaspulje – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives og vedhæftes e-mailen i PDF-format.

- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2018 Lattergaspulje". Ansøgningsskemaet skal underskrives. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.


Sådan vurderer vi ansøgningen 

Ansøgere der opfylder følgende kriterier indstilles til støtte:

- Ansøgere kan redegøre for, at de vil efterleve nedenstående krav til dataopsamling og –indberetning.
- Ansøgere skal stille de indsamlede data til rådighed for Miljøstyrelsen
- Ansøgere falder inden for en af de opstillede kategorier af renseanlæg. Inden for de enkelte kategorier vil ansøgningen blive behandlet efter først til mølle princippet. 


Krav til dataopsamling og –indberetning.

Projektet skal sikre, at sensorer og dataopsamlingssystemer bliver korrekt vedligeholdt og kalibrerede iht. forskrifterne, samt at emissionsberegningerne foretages online i SRO-systemerne for at sikre at emissionsberegningerne er retvisende og tilgængelige for den efterfølgende rapportering og evaluering.

Indberetning af data skal indeholde følgende:

- Anlægsbeskrivelse (alternerende, recirkulation, eller sidestrømsproces)
- Placering af målepunkt(er) (aerobe, anoxiske)
- %N-N2O emission af N-kg fjernet i renseprocessen (per døgn)
- Beregnet lattergas emission (kg-N2O-N/døgn)
- COD/N forhold per døgn ud fra døgnprøver til den biologiske proces
- Omkostningerne til installation og vedligehold af emissionsmåling
- Beskrivelse af eventuelle tiltag til reduktion af N2O-emission, omkostninger til dette og tidspunkt for implementering, således at dette tydeligt kan aflæses i de indrapporterede data.

 Ansøgere skal stille resultaterne af aktiviteterne til rådighed for Miljøstyrelsen


Baggrund

Midlerne til puljen er del af en aftale indgået i sommeren 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af den grønne klimapulje. Midlerne er placeret på forslag til finanslov 2018 og opslaget af ansøgningsmulighederne er med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2018.

 

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail:
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Kontaktperson: Camilla Dolriis, Vandforsyning, e-mail: