LIFE 2014-2020: EU tilskud til initiativer på miljø- og klimaområdet

Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.

FRISTER FOR 2016 - OPSLAG

 • Miljø- og Ressourceeffektivitet                12. september 2016
 • Natur og biodiversitet                               15. september 2016
 • Miljøforvaltning og information              15. september 2016
 • Modvirkning af klimaændringer              7. september 2016
 • Tilpasning til klimaændringer                   7. september 2016
 • Klimaforvaltning og information             7. september 2016

Integrerede projekter

 • Miljø/Natur og Klima Fase 1:                   26. september2016
 • Miljø/Natur Fase 2:                                  15. marts 2017
 • Klima Fase 2:                                           15. april 2017
 • Teknisk bistand, Miljø                             15. september 2016

Ansøgere kan forvente endeligt svar ca. 9 måneder efter fristen for indsendelse af ansøgning. Der vil som regel noget tidligere være en indikation af muligheden for at opnå bevilling.

MILJØ OG KLIMA

LIFE består af to delprogrammer, målrettet hhv. miljø/naturindsatsen og klimaindsatsen. Miljø/naturindsatsen dækker i 2016-indkaldelsen såkaldte traditionelle projekter (se nedenfor) samt integrerede projekter og teknisk bistand til udarbejdelse af ansøgning til integrerede projekter. Det første flerårige arbejdsprogram løber i perioden 2014-2017, og programmet skal sikre opfyldelse af målene og målsætningerne for LIFE-programmet med hensyn til gennemførelse af nedenstående tematiske prioriteter:

Miljøindsatsen:

• Miljø og Ressourceeffektivitet
• Natur og Biodiversitet
• Miljøforvaltning og –information

Klimaindsatsen:

• Modvirkning af klimaændringer
• Tilpasning til klimaændringer
• Klimaforvaltning og – information

Sammen med forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, er LIFE-programmet EU’s vigtigste økonomiske instrument til udvikling og demonstration af grøn teknologi og miljøløsninger.

INFORMATIONSPAKKER

Under de enkelte tematiske prioriteter er der udpeget særligt prioriterede indsatsområder for 2016-opslaget. Disse indsatsområder fremgår af informationspakkerne, som er udarbejdet enkeltvis for prioriteterne. Et nyt flerårigt arbejdsprogram – eventuelt med en revideret temaliste - vil dække perioden 2018-2020.

BUDGET OG MEDFINANSIERING

Finansieringsrammen for gennemførelsen af LIFE-programmet i perioden 2014-2020 er 3,4 mia. euro, hvoraf 2,59 mia. euro går til miljø-delprogrammet og 864 mio. euro til klima-delprogrammet. Mindst 55 % af de budgetmidler, der er tildelt projekter under miljø-delprogrammet, skal afsættes til projekter der støtter bevaring af natur og biodiversitet. I det første flerårige arbejdsprogram kan ansøgere opnå tilskud på 60 % af omkostningerne til f.eks. arbejdstimer, medfinansiering af udstyr og anlæg etc. En tilskudssats på op til 75 % er gældende for projekter, der finansieres under det prioriterede område natur og biodiversitet med fokus på prioriterede naturtyper eller arter (*-mærket i Habitatdirektivet). De tidligere regler omkring nationale fordelinger er opretholdt for Miljø/naturprogrammet.

Der er for ansøgningsrunderne 2016 og 2017 i alt 12,5 mio. kr. tilbage i tilskudsmidler. For klimaprogrammet findes der ingen øremærket pulje til de enkelte medlemsstater og disse ophører for miljø/naturprogrammet fra og med ansøgningsrunden 2018.

HVILKE AKTIVITETER STØTTER LIFE?

Ansøgere kan opnå støtte til innovative løsninger på miljø- og klimaproblemstillinger. Løsningerne skal være synlige og bygge på et kvalificeret teknisk, fagligt og økonomisk grundlag. Demonstration og formidling skal spille en central rolle i projekterne, og de skal gennemføres på en sådan måde, at de succesfulde LIFE projekter efterfølgende kan danne grundlag for implementering i stor skala.

Tilskudsberettigede ’Traditionelle’ projekter:

• Pilotprojekter
• Demonstrationsprojekter
• Projekter om "Best Practice"
• Informations-, bevidstgørelses- og formidlingsprojekter

Øvrige tilskudsberettigede projekter:

• Integrerede projekter til implementering af bestemte typer af lovpligtige strategier inden for områderne vand, affald, luft og natur (Fra 2015 også begrænsning af klimaændringer eller klimatilpasning)
• Projekter om teknisk bistand til udarbejdelse af integrerede projektansøgninger og forberedende projekter i specifikke forhåndsgodkendte emneområder hvilket direkte fordrer politisk udvikling

LIFE projekter skal have en europæisk dimension, men kan gennemføres som et rent dansk projekt.

Programmet støtter ikke forskning, driftsaktiviteter eller virksomhedsaktiviteter, der alene har til formål at give den ansøgende virksomhed en konkurrencefordel.

DELTAGERE:

Alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. i Danmark kan søge alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU- lande. LIFE har intet krav om antal projektpartnere eller om tværnationalitet. Multinationale projekter, der bringer merværdi ved deres samarbejde, tilskyndes og vil opnå ekstra point i evalueringen.

TILDELINGSKRITERIER OG VÆGTNING

Tildelingskriterier til Miljøindsats:

• Teknisk konsistens og kvalitet (Min. 10 point, maks. 20 point)
• Finansiel konsistens og kvalitet (Min. 10 point, maks. 20 point)
• EU-merværdi: Omfang og kvalitet af bidraget i forhold til de specifikke målsætninger for så vidt angår LIFE-delprogrammet for miljø (Min. 10 point, maks. 20 point)
• Bidrag til projektemnerne (Intet min. point, maks. 20 point)
• EU-merværdi: fleksibilitet, synergier, integration (Min. 7 point, maks. 15 point) • EU-merværdi: potentiale for "replikering" af resultater (Min. 5 point, maks. 10 point)
• EU-merværdi: tværnationale projekter, grønne offentlige indkøb, udnyttelse (Intet min. point, maks. 5 point)

Tildelingskriterier Klimaindsats:


• Teknisk sammenhæng og kvalitet (Min. 10 point, maks. 20 point) • Finansiel sammenhæng og kvalitet (Min. 10 point, maks. 20 point)
• EU-merværdi: Omfang og kvalitet af bidraget i forhold til at øge modstandsdygtigheden over for klimaændringer og/eller nedbringe drivhusgasser (Min. 7 point, maks. 15 point)
• EU-merværdi: Omfang og kvalitet af bidraget i forhold til de specifikke målsætninger for så vidt angår LIFE-delprogrammet for miljøindsatsen (Min. 7 point, maks. 15 point)
• EU-merværdi: fleksibilitet, synergier, integration (Min. 7 point, maks. 15 point)
• EU-merværdi: reproduktions- og overførelsespotentiale (Min. 5 point, maks. 10 point)
• EU-merværdi: tværnationale projekter, grønne offentlige indkøb, udnyttelse (Intet min. point, maks. 5 point)

ANSØGNING

En LIFE ansøgning skal indsende under et af de prioriterede områder i enten miljø-delprogrammet eller klima-delprogrammet.

’Traditionelle’ projekter under begge programmer skal indsendes digitalt via "e Proposal".

Alle andre typer projekter (Forberedende, integrerede, teknisk bistand og kapacitetsopbygning) skal anvende en ansøgningsblanket tilknyttet hver enkel ansøgningspakke.

E-proposal tool helpdesk: Obfuscated Email

Information og kontakt

 • LIFE Natur og Biodiversitet

  Title: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
  Karsten Gasseholm
  Phone: 72 54 30 00
 • LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet LIFE Miljøforvaltning og –information

  Title: Miljøstyrelsen
  Gert Sønderskov Hansen
  Phone: 72 54 45 89
 • LIFE Klimatilpasning

  Title: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
  Ditte Holse
  Phone: 72 54 49 17
 • LIFE Klima

  Title: Energistyrelsen
  Jon Trap Jespersen