Spildevand

Forbedret rensning på spildevandsanlæg

Rensning af kondensat fra biomassefyring (ReKoBi)

Denne rapport præsenterer resultaterne fra MUDP-projektet "Rensning af kondensat fra biomassefyring", der blev gennemført i samarbejde mellem Watercare A/S, Københavns Universitet og varmeværkerne i Skanderborg og Assens. Projektets kerne er to testanlæg af DPF-løsningen (Dobbeltporøs Filtrering) hhv. på Skanderborg og Assens fjernevarme, som er designet, opstillet, tilpasset og drevet med henblik på at opnå erfaring med designet og demonstrere metodens renseeffektivitet."

 

HEPWAT – Higher Environmental Performance in Waste wATer systems

Projektet har haft til formål at udvikle, afprøve og definere et helt nyt spildevandssystem, med nye intelligente og innovative løsninger til spildevandshåndtering. Der er blandt andet blevet testet løsninger til håndtering af lattergas, svovlbrinte, medicinrester og mikroplast. Projektet har desuden haft fokus på miljø og økonomi og derfor at løsningerne skulle være energi- og omkostningseffektive. Endvidere har projektet haft til formål at finde løsninger til fjernelse af miljøfremmede stoffer fra spildevandet, ligesom det har været hensigten, at samle de forskellige processer i en integreret styring og overvågning.

 

MUDP NMR-Rens - NMR Måleteknologi til optimeret styring af biogas- og anammox-processer på renseanlæg

Formålet med projektet er at gøre det muligt at øge effektiviteten og belastningen på rådnetanke ved at anvende NMR-målinger som afsæt for online styring. Ved udvikling af NMR-måleteknikker til anvendelse
på rådnetanksslam, vil den procestekniske styring kunne udvides, hvorved det muliggøres at køre rådnetankene mere stabilt og med en højere gennemsnitsbelastning. Der er blevet etableret online overvågning af rådnetankene, der sender notifikationer til driftspersonalet med instrukser og der er blevet foretaget en opgradering af den eksisterende styring af rejektvandsbehandling, der muliggør en sikrere drift af denne ellers følsomme proces. ISBN: 978-87-7038-114-7. MUDP, 2019

 

µPLAST i spildevand – renseteknologiers tilbageholdelse af mikroplast

Hovedformålet med projektet har været gennem laboratorieforsøg, pilotforsøg og analyser af fuldskalaanlæg at undersøge og optimere forskellige renseteknologiers evne til at tilbageholde mikroplast på renseanlæg, samt evaluere regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra regnvand og vejvand. ISBN: 978-87-93710-92-4. MUDP, 2018

Improving Phosphorus recovery by supplementing existing Danish wastewater treatment eith electrodyalysis

The overall aim of this study is to investigate the effectiveness of the new idea of recovering phosphorus from wastewater by combining the biological processes stimulating phosphorous release and electrodialytic recovery and estimate the power consumption for such process. ISBN: 978-87-7120-955-6. MUDP, 2018

Optisand 
I rapporten beskrives resultaterne af forskellige forsøg med at opbygge mere biofilm på sandfiltre for derigennem at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Forsøgene viste, at det er muligt at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer, men at fjernelsesgraden var forholdsvis begrænset for de fleste undersøgte stoffer. ISBN: 978-87-93710-97-9. MUDP, 2018

Udvikling af bedre og mere energieffektiv renseanlæg med næringsstoffjernelse
Formålet med projektet er at undersøge markedet for avanceret spildevandsrensning off-shore og bringe ny teknologi ind i det nuværende Gertsen og Olufsen produkt til off-shore spildevandsrensning, for derigennem at kunne opfylde de skærpede krav til spildevandsrensning, som træder i kraft fra 2016. ISBN: 978-87-93710-47-4. MUDP, 2018


Fjernelse af tungmetaller fra røggaskondensat med kermaiske membraner
Projektet demonstrerer rensning af røggaskondensat fra et flisfyret fjernvarmeværk for tungmetaller til ekstremt lavt niveau vha. keramiske membraner. ISBN: 978-87-7120-924-2. MUDP, 2017

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensningProjektet havde til formål at udvikle metalsaltbaseret fældningsteknologi til opgradering af eksisterende regnvandsbassiner med henblik på at forbedre fjernelsen af opløst og kolloid forurening. ISBN: 978-87-92903-46-4. MUDP, 2012

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug
I projektet er der gennemført forsøg med båndfilter i kombination med fældingskemikalier til at rense spildevandet fra et udvalgt ferskvandsdambrug. Forsøget viste, at det ved umiddelbar afvanding af skyllevand fra renseprocesserne i dambrug er muligt at reducere udledningen af næringssalte og organisk materiale væsentligt og dermed mindske udledningen til vandmiljøet. Miljøprojekt 1346, 2011 

Hospitalsspildevand
Projektet har beskrevet og afprøvet teknologier til rensning af spildevand fra hospitaler. ISBN: 978-87-7279-192-0. MUDP, 2011


Miljøeffektiv teknologi til rensning af overløbsvand - demonstration af teknologier
Projektet har haft til formål at demonstrere tre multifunktionsteknologier til rensning af overløbsvand og videregående rensning af biologisk renset spildevand, som hver især i et anlæg kombinerer flere supplerende rensefunktioner. ISBN: 978-87-7279-223-1. MUDP, 2010

Spildevandsrensning i industrien 

Renseanlæg til sommerhuse og rekreaktiv service industri
I dette projekt har BioKube udviklet og patenteret et minirenseanlæg velegnet til sommerhuse. ISBN: 978-87-7038-074-4. MUDP, 2019

Minirenseanlæg til Sommerhuse

Ved ETV verifikation er der godtgjort, at BioKube minirenseanlæg er velegnet til brug i sommerhuse, og at et BioKube minirenseanlæg overholder udledningskravene fra dag ét, hvor der igen tilledes spildevand til renseanlægget selv om sommerhuset har været uden beboelse i en vinterperiode på 6 måneder, og at et BioKube minirenseanlæg automatisk kan overgå til spare drift og reducerestrømforbruget med 60 % hvis der i 8 dage ikke er tilført renseanlægget nyt spildevand fra huset, uden at dette går ud over renseresultaterne. ISBN: 978-87-93710-20-7. MUDP, 2018

Ceramic, high-flux microfiltration membrane
The project combines a range of disciplines within colloidal chemistry, ceramic processing, and membrane engineering in order to develop a ceramic membrane technology with a much higher water flux and lower environmental footprint compared to traditional membranes. A significant reduction of cut-off and a well defined ceramic microfiltration membrane was achieved and testing has shown promissing results. ISBN: 978-87-93710-54-2. MUDP, 2018

Udvikling af måleenhed til kortlægning af samtidig beluftningseffektivitet og lattergas fra emission af renselæg
Formålet med dette projekt har været at udvikle en kosteffektiv måleenhed til online-måling af beluftningseffektivitet og lattergasemissioner fra renseanlæg, da de hidtil anvendte offgas målere til lattergas er dyre og ikke lavet til brug i procesanlæg. Den nye måleenhed etableres ved at integrere en sensor til online-måling af lattergas i væskefasen og en offgas-måler, som giver online information om luftflow og beluftningseffektivitet. ISBN: 978-87-93710-19-1. MUDP, 2018

Hybridfilter for fjernelse af lugt- og drivhusgasser fra septiktanke og iltfri spildevand
Projektet  havde til formål at udvikle filterløsninger, der med ét filter kan reducere frigivelse af både lugt- og klimagasser fra spildevandssystemer. ISBN 978-87-93710-18-4. MUDP, 2018

Fremtidens ressourceeffektive og hygiejnisk sikre hospitalsvaskeri
Dette projekt havde til formål at minimere det samlede ressourceforbrug på et hospitalsvaskeri. Projektet har vist , at det med de anvendte teknologier (MBR og RO) er muligt at rense vaskerispildevandet til en tilfredsstillende kvalitet. ISBN: 978-87-7120-937-2. MUDP, 2017

Miljø- og økonomisk bæredygtig stivelsesproduktion
Projektet demonstrerer teknologier og metoder, der anvendes i forbindelse med håndtering af spildevand, der kan medvirke til en mere effektiv behandling af vaskevand i stivelsesindustrien med det formål at reducere miljøbelastningen og sikre en mere rentabel driftsøkonomi. ISBN 978-87-7120-930-3. MUDP, 2017

Real-time vandkvalitetsmåler i industrien og hospitalsektoreren
Projektet har haft til formål at udvikle, teste og verificere en demonstrationsmodel til online og real-time mikrobiel kvalitetssikring af procesvand i industrien og hospitalssektoren. ISBN 978-87-7120-902-0. MUDP, 2017

Miljø- og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand
Formålet med projektet har været at udvikle, teste og dokumentere en delstrømsrensning af hospitalsspildevand med et højt indhold af lægemidler. Delstrømrensning består af en biologisk del, som er biofilmbaseret MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) efterfulgt af en kemisk oxidation til fjernelse af svært nedbrydelige lægemidler. ISBN: 978-87-7091-987-6. MUDP, 2015

Industriens vandforbrug og indholdsstoffer i spildevand fra udvalgte virksomheder fordelt på brancher
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om vandforbrug og spildevandsindhold for en række brancher. Projektet har via tilgængelig dansk viden indsamlet informationer og data om vandforbrug, spildevandsmængder og spildevandssammensætning for otte virksomhedsbrancher. ISBN: 978-87-7175-561-9. 2015

Ny miljøeffektiv industriel vasketeknologi
I projektet er udviklet nye vaskemidler, optimerede processer og avancerede metoder til karakterisering af fedtsammensætning i andefjer og dun. Desuden udvikles og implementeres onlineoptimering af vask af fjerene. De nye vaskemidler skal sikre reduceret spildevandsudledning, renere spildevand samt bevaring af optimal produktkvalitet. ISBN: 978-87-92256-09-6. MUDP, 2014

Opsamling af tungmetaller fra industrispildevand
Projektet har haft til formål at på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde, at øge mulighederne for genbrug/recirkulering af metaller i industrien ved hjælp af en elektrolytisk rensning af spildevandet. ISBN: 978-87-92617-39-2. MUDP, 2011

Energiproduktion i spildevandssektoren

EnergiPlus - Afprøvning af nyt koncept for biogasproduktion fra industrispildevand
Dette projekt har handlet om at afprøve og demonstrere en ny teknologi til effektiv fjernelse af organisk stof fra industrispildevand ved omsætning til biogas i en anaerob membran bioreaktor (anMBR). Undersøgelserne viste gode resultater, men gav også anledning til en række udfordringer. Det vurderes dog, at systemet er et meget relevant alternativ, når en virksomhed har behov for at reducere sin udledning af opløst organisk stof for at reducere belastningen på et kommunalt renseanlæg. ISBN: 978-87-93710-07-8. MUDP, 2018

Nettoenergiproduktion i vandsektoren
Behandlingen af drikke- og spildevand er energikrævende men samtidig indeholder spildevandet store mængder energi og næringsstoffer. De seneste år har den teknologiske udvikling muliggjort at energien i spildevandet udnyttes bedre end hidtil, og det har flere renseanlæg reageret på. Nogle af renseanlæggene er derfor i dag nettoenergiproducenter. ISBN: 978-87-93710-09-2. MUDP, 2018

DOGAS - Direct concentration of wastewater for biogas production
Direct concentration of wastewater for anaerobic digestion in biogas reactors is possible and will turn traditional wastewater treatment upside down – when the method is fully developed. This project examines the possibility of processing the concentrated wastewater directly in a biogas reactor and thereby gain energy from the organic matter in the water. ISBN: 978-87-93710-73-3. MUDP, 2018

Energipotentialer og CO2-skyggepriser for energubesparende of energiproducerende teknologier i spildevandsrensning
Projektet undersøger hvordan og med brug af hvilke teknologier spildevandssektoren kan reducere energiforbruget og endda producere energi. Samtidigt er der behov for at undersøge om teknologierne også kan bidrage til at nå de danske CO2 reduktionsmål. ISBN: 978-87-7175-605-0. MUDP, 2016

Ressourceeffektivitet

BIOPOL - Udvinding af biopolymer fra spildevand
Hovedformålet med projektet har været at undersøge, udvikle og evaluere potentialet for produktion af biopolymerer til bioplastproduktion fra industri- og byspildevand. Dette er blevet realiseret via laboratorieeksperimenter og pilotforsøg, hvorigennem de teknologiske muligheder for fuldskala bioplastanlæg er blevet afdækket. ISBN: 978-87-93614-53-6. MUDP, 2018

Irrigation symbiosis - Local reuse of water for field irrigation
The purpose of the project was to investigate whether it is possible to treat municipal waste water in such a way, that the valuable nutrients are kept in the water, while the problematic substances are removed thereby producing safe, fertilizing irrigation water.  project has proven, that by running existing treatment technologies without nitrification and with low sludge age, it is possible to produce safe nutrient rich irrigation water with both biological treatment systems SBBR and MBR. ISBN: 978-87-93710-72-6. MUDP, 2018

Det ressourceeffektive vaskeri
Projektet havde til formål at minimere det samlede ressourceforbrug på et fjervaskeri, og der er udviklet renseteknologi til genbrug af spildevandet fra renseprocessen og besparelsespotentialet for vaskeriet er kortlagt. ISBN: 978-87-7175-541-1. MUDP, 2016

Fra spildevand til biomass
I projektet undersøges muligheden for at udvikle et effektivitet, tidssvarende og eksporterbart anlæg, som på mindre gårdanlæg kan omdanne op til 50% af gyllen til biomasse. Hermed reduceres miljøbelastning fra gyllen ved at anvende næringsstofferne til produktion af biomasse f.eks. som dyrefoder i form af andemad (Lemnaceae). ISBN 978-87-92256-32-4. MUDP, 2015

Spildevand/Slam
Genbrug af vandressourcerne fra slamsugning. Projektet har udviklet en løsning til genbrug af vand- og sandressourcerne fra spildevand/slam via inddampning. ISBN: 978-87-93353-12-1. MUDP, 2014

Poleringsteknoloi til vidtgående fosforfjernelse
Projektet har undersøgt om en teknologi baseret på filtering af spildevand gennem et jernoxid-grunlat kan udviklet til imødekomme krav om vidtgående, robust og omkostningseffektiv fjernelse af fosfor. MUDP, 2014

Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg
I projektet betragtes spildevand som en ressource, og det centrale i ICEU konceptet er at designe renseanlægget til at kunne udnytte spildevandets organiske kulstof optimalt. Der er fokus på at minimere energiforbruget til de biologiske processer samt at optimere driften af rådnetanken og udnytte biogassen bedst muligt. ISBN: 978-87-7091-963-0. MUDP, 2013

Andre projekter på spildevandsområdet

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II
I MUDP-projektet " Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II" er en ny teknologi til at producere betonrør med længere levetid i aggressive spildevandsmiljøer end traditionelt producerede udviklet og afprøvet. ISBN: 978-87-7038-182-6. MUDP, 2020

Cloud service til overvågning af uvedkommende vand i seperate spildevandssystemer
Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere en cloud service der gør det let for forsyninger verden over selv at overvåge deres uvedkommende vand. ISBN: 978-87-93614-74-1. MUDP, 2018

 

På vej mod en by i vandbalance - Regn- og gråvandsrecirkulering på bygningsniveau
Projektets formål er at udvikle en teknologi til rensning af gråvand fra enkeltbygninger samt at vurdere pladskrav og kompleksitet i systemdesign samt aspekter omkring sundhedsrisici og vandkvalitet i forhold til at opnå myndighedernes tilladelse. Et sekundært formål var at afdække slutbrugernes præferencer overfor genbrug af gråvand. Sofiebadet på Christianshavn har fungeret som case. ISBN: 978-87-7120-938-9. MUDP, 2017

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer
Projektet har udviklet og afprøvet forskellige teknologier til at producere betonrør med længere levetid i aggressive spildevandsmiljøer end traditionelt producerede og anvendte betonrør. Projektets resultater har skabt forventning om, at sådanne rør vil kunne produceres på eksisterende produktionsanlæg uden nævneværdig betydning for produktionsomkostningerne. ISBN: 978-87-7175-505-3. MUDP, 2015

Udvikling af decentrale systemer for sikker genanvendelse af renset spildevand i landdistrikter og forstæder til storbyer i Kina
Der er udviklet et rensningskoncept til vandgenbrug, der kobles til den biologiske renseproces. Teknologien består af en filtreringsløsning med tilkoblet UV. Udviklingen er blandt andet sket ud fra kriterier om simpel og let anvendelse samt miljøvenlighed i sin funktion. ISBN: 978-87-92256-10-2. MUDP, 2013

Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg
Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. ISBN: 978-87-92548-28-3. MUDP, 2009