Klimatilpasning

Håndtering af regnvand

Regn med sport - Multirum med skybrudssikring 
Projektet har søgt at udvikle en optimal kombination mellem permeabel sportsbelægning og faskiner til alternative klimasikringsløsninger, som kan bruges til bl.a. skaterbane, mødelokale, udendørs klasselokale, forsamlingsrum, legeplads mv. ISBN: 978-87-7120-903-7. MUDP, 2016

Projekt Klimaskole
I projekt klimaskole er der udviklet nye værktøjer til at benytte regnvand til leg og læring. Løsningerne demonstreres på Lindebjergskolen i Roskilde Kommune. Anlægget viser fx. permable belægninger, afledning af regnvand via vandrender, soppebassin og faskiner, vandpumpe og nedsivningsgrøft. ISBN: 978-87-93353-31-2. MUDP, 2015

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand
Projektet tester egenskaberne og renseevnen af filtre med knust beton, til rensning af regnvand. Modsat sand er beton også i stand til at binde og dermed tilbageholde opløste stoffer, ex. fosfor. Resultaterne viser at knust beton som filtermaterialet har en høj P-adsorptionskapacitet (>90 %) og er et mindst lige så effektivt filtermateriale som sand mht. fjernelse af partikulære tungmetaller (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd). Processen er meget iltforbrugende og mineraliseringen kører på højtryk. ISBN: 978-87-92256-09-6. MUDP, 2014

Fuldskalaforsøg med permeable belægninger til afledning af regnvand
Rapporten beskriver forskellige befæstelsessystemer, deres hydrauliske egenskaber samt kapaciteten til at nedsive og forsinke regnvand. Det er vist, at permeable befæstelser har en evne til på kort tid at bortdræne store vandmængder og forsinke nedsivningen. Det afledte vand fra alle de seks testfelter er under grænseværdien for samtlige miljøfremmede stoffer, der blev analyseret for, når disse holdes op imod grænseværdierne for udledning til kloak. ISBN: 978-87-92256-05-8. MUDP, 2014

Udvikling af faskine med jordvarmeslanger
Projektet har udviklet 2 forskellige prototyper af såkaldte ’jordvarmefaskiner’, hvilket er jordvarmeslanger kombineret med faskiner. Formålet har været at udvikle teknologi, der kan kombinere nedsivning af regnvand med brugen af vedvarende energi. ISBN: 978-87-7279-623-9. MUDP, 2013 

Overløb fra faskiner til dybereliggende jordlag
Ved at koble kompetencer inden for grundvands- og spildevandsteknologi skal det undersøges, på hvilken måde det vil være muligt at forbedre kapaciteten af eksisterende faskiner med en lodret boring til dybere liggende jordlag med høj infiltrationskapacitet. MUDP, 2012

Partikelseparator til rensning af vejvand
Projektet har haft til formål at videreudvikle og optimere en olieudskiller til samtidig udskillelse af partikler i regnafstrømning. Desuden forbedres dokumentationsmetoderne for partikeludskillere til regnafstrømning. ISBN: 978-87-7279-237-8. MUDP, 2011

Dobbeltporøs filtering
Formålet med projektet er, at designe og teste et modul til dobbeltporøs filtrering af overfladevand, således at vandet kan anvendes til rekreative formål. ISBN: 978-87-7279-231-6. MUDP, 2011

Miljøeffektiv teknologi til videregående rensning af spildevand
Projektet har undersøgt løsninger til rensning af overløbsvand og efterpolering af renset spildevand. MUDP, 2011

Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder
Projektet har afprøvet renseteknologier til rensning af regnvand. ISBN: 978-87-9266872-1. MUDP, 2010

Prognoser og varsling

OMOVAST II – Operativ Model til Varsling og Styring

Projektet er en videreudvikling af tidligere projekt OMOVAST I. Projektets formål var at forbedre varsler af ekstrem regn og urbane oversvømmelser. Systemet kan beregne strømninger i afløbssystemet og koble dette med en digital terrænmodel, hvilket giver mulighed for at holde styr på den aktuelle tilstand i afløbssystem og vand på overfladen. MUDP, 2018

SMART Vand Vejle
Projektet har haft til formål at udvikle og demonstrere et IT-baseret varslings- og styringssystem af kritiske flow og vandstande i søer, åer og hav for at sikre infrastruktur og boliger mod uønsket oversvømmelser. ISBN:  978-87-93710-89-4. MUDP, 2018

Forbedret varsling af kraftig regn og skybrud i Storkøbenhavn - OMOVAST

OMOVAST er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som handler om forbedret varsling af kraftig regn og skybrud i Storkøbenhavn og en forudsigelse af eventuel oversvømmelse mht. placering og omfang. ISBN: 978-87-7091-988-3. MUDP, 2015

Effektiv metodik til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb
I projektet er udviklet en ny enkel metode til at kortlægge risiko for oversvømmelse af arealer langs vandløb. ISBN: 978-87-7279-296-5. MUDP, 2011

Andre projekter om klimasikring

Bæredygtig håndtering af vand fra dyrket og drænet landvindingsområde ved Limfjorden
Projektet overordnede formål har været at udvike og afprøve en metode til klimatilpasning af afstrømningen af drænvand fra dyrkede arealer samtidig med fjernelse af de næringsstoffer i drænvandet, som i dag ledes direkte ud i vandmiljøet. ISBN: 978-87-7038-079-9. MUDP, 2020

DOMDOM - beskyttelse af ejendomme mod skader som følge af oversvømmelser
Projektet har haft til formål at udvikle et produkt, der enkelt, brugervenligt og omkostningseffektivt kan dække og beskytte bygninger i forbindelse med oversvømmelser. Stormflodssikringen er baseret på udvikling af en vandtæt membran/dug, der monteres på/ved ejendommen og ved stigende vandstand automatisk rulles ud og ”pakker” huset ind. I projektet er løsningen blevet testet og verificeret. ISBN: 978-87-7038-043-0. MUDP, 2019 

Vand i Byer - fra belastning til ressource
Overflade- og drænvand der ledes direkte til spildevandsbenhandling belaster byens kloaknet. Ved at teste sensorteknologi til måling af flow, samt muligheden for realtidsmåling of flow niveau og temperature i kloakkerne, kvantificere dette projekt hvor stor en ressource, der unødigt belaster kloakkerne for udevalgte områder på Frederiksberg. ISBN: 978-87-7038-028-7. MUDP, 2018

Klimasikring af kontorejendom
Projektet har udviklet en udførlig tjekliste over kritiske punkter i et byggeri, hvor klimatilpassning bør intergreres. Formålet med projektet er at følge et større kontorbyggeri i alle faser, fra planlægning til etablering og drift, i forhold til at tænke klimatilpassning ind i alle byggeriets faser. ISBN: 978-87-7175-542-8. MUDP, 2016

Udvikling af højvandslukke
I projektet er udviklet en ny type højvandslukker. Formålet er at kunne tilbyde enkelthusholdinger en sikring mod tilbageløb i spildevandsledninger, som er enkel at montere, hvad enten der er tale om montering i eksisterende afløbssystemer eller nybggeri. MUDP, 2012

Klimademonstrationer - Lollands vand
Projektet har udnersøgt, hvordan vand kan anskues som en fordel i stedet for en trussel for lavtliggende områder. MUDP, 2010