Grundvand

Beskyttelse og rensning af grundvand

Fluxmåling i grunvand - Sammenligning af metoder til bestemmelse af flux ved grundvandsforureninger 
Hovedformålet ned projektet var oprindeligt at afprøve en nyudviklet dansk metode til at bestemme forureningsfluxen fra forurenede grunde, således at den offentlige oprensningsindsats kan prioriteres til bedst mulig beskyttelse af grundvandsressourcen. ISBN: 978-87-7175-606-7. MUDP rapport, 21016 

Grundvandskemisk styrings- og prognoseværktøj
Formålet med dette projekt er at skabe et værktøj som kan bistå kommuner, regioner, Staten, vandforsyninger og andre aktører til i at foretage vurderinger af grundvandskemisk bæredygtighed på borings/kildepladsniveau der sikrer vandkvalitet og økonomisk bæredygtighed, både i forhold til indvinding, grundvandsbeskyttelse og forurening. ISBN nr.: 978-87-7175-608-1. MUDP rapport, 2016

Water4Coasts Nye metoder til integreret forvaltning og beskyttelse af kystnære vandressourcer
Water4Coasts projektet sigter mod at udvikle nye innovative metoder til integreret forvaltning af kystnære vandressourcer, idet der tages hensyn til tilstanden i såvel grundvand som overfladevand og tilknyttede økosystemer, baseret på kontrolleret grundvandsdannelse. ISBN: 978-87-7175-611-1, 2016

Radiofrekvens-styret termisk oprensning
Der er gennemført et demonstrationsforsøg til oprensning af forurenede lokaliteter ved brug af termisk opvarmning med radiobølger. Metoden er under udvikling, men har vist lovende resultater både omkring opvarmning af jorden og i forhold til den fleksible installation. ISBN: 978-87-92256-69-0. MUDP, 2015

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand
Formålet med dette projekt er at teste og curdere forskellige alternative rensemetoder for at kunne opnå en mere effektiv, billig og mere miljørigtig vandbehandling på afværgepumpningsanlæggene. ISBN: 978-87-7279-615-4. MUDP, 2011

Erfaringsopsamling med injektion af oxidanter i moræneler
Projektet har samlet resultater og erfaringer med injektion af oxidationsmidler i moræneler, med henblik på oprensning af organiske opløsningsmidler. ISBN: 978-87-7279-210-1. MUDP, 2011

Multilevel sampler til 3D måling af forurenet grundvand
I projektet er der udviklet måleudstyr til udtagning og analyse af grundvandsprøver. ISBN: 978-87-7279-117-3. MUDP, 2011

Drikkevand

Kombitek
From surface water to drinking water. This report describes the development of a water treatment system with a compact size and which only requirement is a power supply, making it ideal for emergency situations. ISBN: 978-87-93710-06-1. MUDP, 2018

Optimering af teknologi til blødgøring af drikkevand
Projektet har haft til formål at udpege de væsentligste risici i forhold til drikkevandssikkerhed og mikrobiologisk vandkvalitet, der introduceres ved blødgøring af drikkevand, at skitsere mulige løsninger på de væsentligste risici, samt at udvikle og demonstrere en teknologi, der løser den eller de risici, der under projektet vurderes at være størst. ISBN: 978-87-7175-593-0. MUDP, 2015

Online detektering af E.coli-bakterier i drikkevand
I projektet undersøges en ny automatiseret teknik til detektering af E. coli i drikkevand. ISBN: 978-87-7091-957-9. MUDP, 2014

Afprøvning af in-situ logning med MIHPT og MS
I projektet afprøves udstyr, som trykkes ned gennem jordlag med grundvand og samtidig måler visse typer af kemiske mikroforureninger og grundvandsstrømning. Rapporten konkluderer, at test af teknikken er vellykket, men der er behov for en videreudvikling. ISBN: 978-87-92256-07-2. MUDP, 0214

Nyt mikrobiologisk rensningsprincip til fjernelse af pesticid i drikkevandet
Udvikling af et mikrobiologisk rensningsprincip til anvendelse i traditionelle vandbehandlingsanlæg på vandværker til fjernelse af pesticid (BAM) i drikkevandet. ISBN: 978-87-7279-688-8. MUDP, 2012

Kobling af at-line målinger ned realtidsmodel på ledningsnet

I projektet er der udviklet en ny brugerflade i AQUIS Operation (værktøj til modellering af vandledning og simulering), der kombinerer vandforsyningens manuelle bakteriemålinger med at-line Bactiline-målinger i samme skærmbillede. Systemet er afprøvet hos Brønderslev Forsyning og Københavns Energi. MUDP, 2012.

Fjernelse af arsen i drikkevand ved elektroagulering
Projektet har demonstreret, at elektrokoagulering kan anvendes til at fjerne arsen i drikkevand. ISBN 978-87-92903-26-6. MUDP, 2012

Prototype udvikling af system til måling af bakterier i drikkevand
I projektet er udviklet en prototype af udstyr til automatisk måling af mikrobiologisk vandkvalitet uafhængigt af vandets fysiske og kemiske egenskaber. ISBN: 978-87-7279-217-0. MUDP, 2011

Aqua fingeraftryk
Projektet har arbejdet med en metode til online detektino og karakterisering af vandkvalitet, bl.a. drikkevand. ISBN: 978-87-7279-219-4. MUDP, 2011

Online coli detection
I projektet er udviklet et funktionsdygtigt apparat (OCD), som muliggør automatiseret overvågning af drikkevand for coliforme bakterie, men en analysehyppighed på 24 timer. ISBN 978-87-92708-29-8. MUDP, 2011 

Vandbesparelse

Saltskyl – Alternativ vandforsygning - Et demonstrationsprojekt i Københavns Nordhavn

I projektet afprøves og evalueres et nyt forsynings-koncept, hvor saltholdigt grundvand benyttes til toiletskyl i stedet for almindeligt drikkevand. Projektet har vist, at det både er praktisk og teknisk muligt at benytte saltholdigt grundvand til toiletskyl, særligt i nybyggeri i kystnære områder. MUDP, 2019

Vandeffektive mejerier - et partnerskab på vejen mod det vandløse mejeriProjektets formål har været at nedbringe vandforbruget i mejeribranchen i Danmark. Det er  tilstræbt holistiske løsninger, hvor også energi og ressourceforhold indgår – ligesom løsninger med styrket organisering og ledelse. Et delmål har været at styrke dansk eksport af systemløsninger og dertil knyttet mejeri- og vandteknologi. MUDP, 2018

Vandspildsdetektering - identificering af vandspild i større ejendomme
Projktet har udviklet en vandspildsdetektor, der enkelt og billigt kan identificere hvor i større ejendomme vandet præcist løber, ved at måle overflade-temperaturen på et vandrør. MUDP, 2017

Vandeffektive hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand

Moderne hospitaler anvender betydelige mængder vand. Region Hovedstadens hospitaler anvender årligt omkring 1 mio. m3 brugsvand. Typisk anvendes 400-600 m3 pr. døgn på de større hospitaler. Miljøprojekt nr. 1902, 2016.

Vandeffektive hospitaler - Brugsvand på hospitaler - Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi
Hovedformålet har på denne baggrund været at identificere behov for udvikling og afprøvning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler. Perspektivet er, at dansk vandteknologi inden for overvågning, rensning og design kan eksporteres til de store udenlandske markeder med hospitaler i den vestlige verden og i de nye økonomier i BRIK-landene. Miljøprojekt nr. 1901, 2016.

Automatisk trykoptimering til vanddistribution
Tab af vand i ledningsnettet kan mindskes ved automatisk trykoptimering. Desuden opnås færre brud på ledningsnettet, og mindre energiforbug og CO2-udledning. MUDP, 2011

Andre projekter om grundvand

Mere vand fra skove
Projektet viser, at et skifte fra løv- til nåleskov kan give op til 1.000 m3 mere grundvand per hektar årligt og en øget minimumsvandføring. Det estimeres, at et skifte fra nåleskov til løvskov på Sjælland og Lolland-Falster vil give en øget vandmængde til grundvand eller vandføring, som svarer til Københavns vandforbrug. ISBN: 978-87-92256-04-1. MUDP, 2014

KIMONO
Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkilde-forureninger i kystzonen. ISBN: 978-87-7279-630-7. MUDP, 2013

It-system til kortlægning af udveksling mellem grundvand og overfladevand
Til brug i vandmiljøforvaltning er der udviklet model-værktøjer til modellering af søer og vandløb. ISBN: 978-87-92708-30-4. MUDP, 2011