Forbedring af vandkvalitet

Resturering af søer

Resturering af urbane søer og regnvandsbassiner ved anvendelse af mikroorganismer
Projektet havde til formål at afprøve en ny metode til oprensning af urbane søer og regnvandsbassiner med bakterier, især ved at fjerne det akkumulerede slam. Denne metoden kan være et alternativt til de mekaniske og kemiske oprensningsmetoder. ISBN: 978-87-7038-040-9. MUDP, 2019

Anvendelse af okkerslam til resturering af søer
Rapporten beskriver fordele og ulemper ved anvendelsen af okkerslam fra vandværker. Desuden indeholder rapporten en gennemgang af forskellige fysiske og kemiske processer i søer, og giver på denne baggrund vejledning i hvordan okkerslam potentielt kan anvendes til restaurering af søer. ISBN 978‐87‐92903‐19‐8. MUDP, 2012

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer
Projektet har opsamlet erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer og giver vejledning om fremtidig brug af metoden. ISBN: 978-87-7279-149-4. MUDP, 2011

Test af det fosfatbindende "Phoslock (R)" i laboratorieskala
Projektet havde til formål at belyse Phoslocks evne til at binde fosfat til at restuaring af danske søer, samt evt. påvirkning af pH-værdi i søvandet. Det testes ligeledes om produktet kan have en stabliserende virkning på sediment og derved mindske resuspensinoen i vindpåvirkede søer. ISBN: 978-87-92548-42-9. MUDP, 2010

Vandkvalitet i svømmmebade

Vandkvalitetsforbedring i svømmehaller ved udvikling af ny energieffektiv membranfiltreringsteknologi
Projektet udvikler et membranfilteranlæg til forbedring af vandkvalitet i svømmebade, som samtidig har et lavt energiforbrug og et lavt forbrug af returskyllevand. Det lykkes at holde vandet klart samt forbedre vandkvaliteten ved hurtig og jævnlig bortskaffelse af opkoncentreret snavs. Funktionsdueligheden og markedsegnetheden af det nye filterkoncept er blevet eftervist. ISBN: 978-87-93614-79-6. MUDP, 2018

Sikkert søbad
Projektet havde til formål at udvikle et samlet koncept til overvågning, varsling og rensning af overløbsvand til sikring af badevands-sikkerheden og forbedring af vandkvaliteten i recipienter.  ISBN:978-87-93710-53-5. MUDP, 2018

Udvikling og afprøvning af svømmebadsvandteknologi til energieffektiv reduktion af THM og partikulært organisk stof
Projektet har omhandlet afprøvning og dokumentation af to vandbehandlingsteknologier til energieffektiv forbedring af vandkvaliteten i svømmebade. Den ene teknologi er et energieffektivt tromlefilter til hurtig fjernelse af partikler fra svømmebadsvandsystemet, der kunne fjerne mere en 90% af den organiske partikelmasse. Ud over tromlefilteret er en luftstripningsteknologi til fjernelse af flygtige klorbiprodukter som eksempelvis THM (trihalomethaner) og trikloraminer afprøvet med lovende resultater. ISBN: 978-87-7175-597-8. MUDP, 2016

Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvailtet i svømmebade
Formålet med projektet har været at få større viden om filtreringsteknologi med henblik på at optimere driften af nuværende og nye filtersystemer ved svømmebadsanlæg. ISBN: 978-87-7175-543-5. MUDP, 2016

Online-monitering af bundet klor i svømmebadesvand
Projektet drejer sig om afprøvning af en nyudviklet onlinemåler, der skal monitorere bundet klor i svømmebadsvand, samt udvikling og demonstration af et webbaseret datalognings- og datapræsentations-system. ISBN: 978-87-7175-544-2. MUDP, 2016

Udvikling af en keramisk membran som barriere mod Cryptosporidium i svømmebade
I projektet er der udviklet og produceret en ny type kermaisk membran til at fjerne Cryptosporidium i vand fra svømmebade. Membranen er testet i laboratorium of afprøvet i fuldskala. ISBN: 978-87-7175-509-1, MUDP, 2015

Andre projekter om forbedret vandkvalitet

Siliciumbaseret koaguleringsmiddel til behandling af overfladevand
Projektet havde til formål at udvikle et silika-polymer baseret koaguleringsmiddel til vandrensning med en mindre aggressiv pH end kommercielt tilgængelige koaguleringsmidler, således at midlet vil være mindre farligt at håndtere, stiller færre krav til doseringsudstyr og mindske pH-påvirkningen af vandet ved tilsætning af koagulant. ISBN: 978-87-7038-163-5. MUDP, 2020

Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i det åbne land
I projektet er eksisterende beplantede filteranlæg testet. Undersøgelsen giver nye anbefalinger til drift og vedligehold af beplantede filteranlæg og foreslår ændringer i krav til design, herunder ændringer i krav til kornstørrelse på filtersandet, fordelingssystemet og recirkuleringsrater. ISBN: 978-87-7279-686-4. MUDP, 2013

Udvikling af lille, simplet, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land
I dette projekt er et renseanlæg til det åbne land blevet udviklet og testet på en ejendom. Testen viste bl.a. rensning af spildevand til en vandkvalitet som for store kommunale renseanlæg. ISBN: 978-87-7279-2. MUDP, 2011

Muslinger som virkemiddel
Projektet har belyst potentiale og begrænsninger for brug af muslinger til næringsstoffjernelse i kystnære marine områder. ISBN: 978-87-92617-96-5. MUDP, 2010

Ultralyd mod alger
Dette projekt omhandler ultralyd til begrænsning af alger i vand. Resultaterne fra Albertslund Rådhusbassin viser at ultralyd ikke kan fjerne algevækst, men at den kan reduceres med ca. 80%. ISBN: 978-87-7279-245-3. MUDP, 2010