Andre vandprojekter

Olinesensor til måling af ozon i vand
Projektet havde til formål at udvikle en prisbillig og robust online ozonsensor med tilstrækkelig kort responstid til at kunne indgå i processtyring af ozondoseringen. MUSP, 2017

Udvikling af realtidsstyret driftsoptimering af vandforsyning
Projektet har haft til formål at udvikle et system til energioptimeret og forbrugsstyret vandforsyning fra kildeplads til forbruger. Der er opnået en øget styring af det samlede vandforsyningssystem ved anvendelse af installerede realtidsmålinger i indvinding, på vandværker, i distributionsnettet og hos forbrugere og ved installerede styringsmekanismer. Projektet er afprøvet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed. ISBN: 978-87-7120-966-2. MUDP, 2017

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre
Projektets formål er at identificere og udvikle en teknologi , der effektivt og skånsomt kan fjerne orme fra biologiske sandfiltre med minimal skade på filtrenes biologiske processer. ISBN: 978-87-7175-548-0, MUDP, 2016

Identifikation af særligt miljøeffektive løsninger inden for vandsektoren

Formålet med projektet er at indetificere innovationsomåder, hvor anvendelse af miljøteknologi kan styrke vandselskabernes omkostningseffektivitet og deres miljømæssige performance inden for både drikkevand og spildevand. Desuden er det undersøgt, om miljøeffektivitet og omkostningseffektivitet ahænger af de valgte ledelsessytemer i vandselskaberne. MUDP, 2016

Rensning af perkolat fra lossepladser med SCWO
Projektets formål var at udvikle og afprøve en total løsning for rensning af perkolat fra deponeringsanlæg. Løsningen skulle kunne rense perkolat til en økonomisk konkurrence dygtig pris, derudover forventes løsningen af kunne bidrage til at forbedre nedbrydelsen af de organiske stoffer i perkolat, samt reducere mængden af tungmetaaler og andre stofgrupper. ISBN: 978-87-7175-601-2. MUDP, 2016

Intelligent strategisk Kloaksanering
Projektet har udviklet en metode til udvælgelse af ledninger, der bør udskiftes ud fra en strategisk prioritering foretaget på baggrund af seks forskellige parametre, som regnes sammen i et fornyelsesindeks i et givet kloaksystemet. Fornyelsesindekset er således et udtryk for, hvor høj grad af fornyelse, der er tiltrængt. ISBN: 978-87-92256-82-9. MUDP, 2014

TEXI 2 - Demonstrationsprojekt vedrørende implentering af integreret vandrensning i våd tekstilindustri
Projektet har haft til formål at fungere som demonstrationsprojekt for etablering af et fuldskalaanlæg for integreret vandrensning ved brug af membranfiltrering. Projektet er gennemført hos Egetæpper i Gram i perioden 2010-2014. ISBN: 978-87-92256-82-9. MUDP, 2014

REID til sporing af fejltilslutninger i kloaksystemer
Projektet omhandler forsøg med sporing af fejltilslutninger i kloak-systemer vha. anvendelse af mikrochips til radiosporing. Metoden blev fundet at virke, dog er der problemermed simultanlæsning af tags, der ankommer samtidig til læseren. MUDP, 2011

LCA på sekundavandsanlæg

Formålet med projektet har været at sammenligne miljøbelastningen ved brug af primærvand og sekundærvand. Resultaterne viser, at elforbrug til drift og besparelser i spildevandsrensning er helt afgørende for resultaterne, mens materialerne er af mindre betydning. ISBN nr. 978-87-92708-29-8. MUDP, 2011