Afsluttede projekter indenfor vandområdet

Projekter indenfor vandområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats.

vand 1170-400

Vandrensning industrianlæg

Sikkert søbad
Dette er slutrapporten for projektet ”Sikkert Søbad - Overvågning, rensning og varsling af regnvandsbetingede overløb” under Miljøstyrelsens tilskudsordning ”MUDP 2015”. Projektet havde til formål at udvikle et samlet koncept til overvågning, varsling og rensning af overløbsvand til sikring af badevands-sikkerheden og forbedring af vandkvaliteten i recipienter. Juli 2018, ISBN:978-87-93710-53-5

Minirenseanlæg til Sommerhuse
Ved ETV verifikation er der godtgjort, at BioKube minirenseanlæg er velegnet til brug i sommerhuse, og at et BioKube minirenseanlæg overholder udledningskravene fra dag ét, hvor der igen tilledes spildevand til renseanlægget selv om sommerhuset har været uden beboelse i en vinterperiode på 6 måneder, og at et BioKube minirenseanlæg automatisk kan overgå til spare drift og reducerestrømforbruget med 60 % hvis der i 8 dage ikke er tilført renseanlægget nyt spildevand fra huset, uden at dette går ud over renseresultaterne. 2018, ISBN: 978-87-93710-20-7

Udvikling af måleenhed til kortlægning af samtidig beluftningseffektivitet og lattergas fra emission af renseanlæg
Formålet med dette projekt har været at udvikle en kosteffektiv måleenhed til online-måling af beluftningseffektivitet og lattergasemissioner fra renseanlæg, da de hidtil anvendte offgas målere til lattergas er dyre og ikke lavet til brug i procesanlæg. Den nye måleenhed etableres ved at integrere en sensor til online-måling af lattergas i væskefasen fra Unisense Environment A/S og en offgas-måler OXxOFF fra Stjernholm A/S, som giver online information om luftflow og beluftningseffektivitet. 2018, ISBN: 978-87-93710-19-1

Hybridfilter for fjernelse af lugt- og drivhusgasser fra septiktanke og iltfri spildevandsnet
I perioden fra januar 2016 til december 2017 har virksomheden Hybridfilter A/S i samarbejde med Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet gennemført projektet ”Hybridfilter for fjernelse af lugt- og drivhusgasser fra septiktanke og iltfri spildevandsnet”. Projektet var støttet af MUDP og havde til formål at udvikle filterløsninger, der med ét filter kan reducere frigivelse af både lugt- og klimagasser fra spildevandssystemer. 2018, ISBN 978-87-93710-18-4

Fremtidens ressourceeffektive og hygiejnisk sikre hospitalsvaskeri
Projektet havde til formål at kortlægge mulighederne for rensning og genbrug af spildevandet fra et hospitalsvaskeri samt udvikle en brugbar teknologisk løsning. Projektet har vist , at det med de anvendte teknologier (MBR og RO) er muligt at rense vaskerispildevandet til en tilfredsstillende kvalitet, der kan anvendes i hospitalsvaskeriet. 2017, ISBN 978-87-7120-937-2

Miljø- og økonomisk bæredygtig stivelsesproduktion
Projektet demonstrerer teknologier og metoder, der anvendes i forbindelse med håndtering af spildevand, der kan medvirke til en mere effektiv behandling af vaskevand i stivelsesindustrien med det formål at reducere miljøbelastningen og sikre en mere rentabel driftsøkonomi. 2017, ISBN 978-87-7120-930-3

Real-time vandkvalitetsmålinger i industrien og hospitalssektoren
Projektet har haft til formål at udvikle, teste og verificere en demonstrationsmodel til online og real-time mikrobiel kvalitetssikring af procesvand i industrien og hospitalssektoren. 2017, ISBN 978-87-7120-902-0

Ny miljøeffektiv industriel vasketeknologi
I projektet er udviklet nye vaskemidler, optimerede processer og avancerede metoder til karakterisering af fedtsammensætning i andefjer og dun. Desuden udvikles og implementeres onlineoptimering af vask af fjerene. April 2014, ISBN nr.978-87-92256-09-6

LCA på sekundavandsanlæg
Formålet har været at sammenligne miljøbelastningen ved brug af primærvand og sekundærvand. Maj 2011, ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF)

Opsamling af tungmetaller fra industrispildevand 
Projektet har haft til formål af opsamle tungmetaller til genbrug/recirkulering. Juni 2011, ISBN nr. 978-87-92617-39-2

Kombitek 
From surface water to drinking water. This report describes the development of a water treatment system with a compact size and which only requirement is a power supply, making it ideal for emergency situations. April 2018, ISBN nr. 978-87-93710-06-1

Ceramic, high-flux microfiltration membrane
The project Ceramic, high-flux microfiltration membrane combined a range of disciplines within colloidal chemistry, ceramic processing, and membrane engineering in a successful collaboration between DTU Energy, LiqTech International A/S, and a Chinese partner. July 2018, ISBN no. 978-87-93710-54-2

 

Forbedret rensning på spildevandanlæg

Improving Phosphorus recovery by supplementing existing Danish wastewater treatment with electrodyalysis
The overall aim of this study is to investigate the effectiveness of the new idea of recovering phosphorus from wastewater by combining the biological processes stimulating phosphorous release and electrodialytic recovery and estimate the power consumption for such process. Juni 2018, ISBN: 978-87-7120-955-6

Udvikling af bedre og mere energieffektive renseanlæg med næringsstoffjernelse
Formålet med projektet er at undersøge markedet for avanceret spildevandsrensning off-shore og bringe ny teknologi ind i det nuværende Gertsen og Olufsen produkt til off-shore spildevandsrensning, for derigennem at kunne opfylde de skærpede krav til spildevandsrensning, som træder i kraft fra 2016. September 2018, ISBN: 978-87-93710-47-4

Cloud service til overvågning af uvedkommende vand i seperate spildevandssystemer
Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere en cloud service der gør det let for forsyninger verden over selv at overvåge deres uvedkommende vand. Januar 2018, ISBN: 978-87-93614-74-1

Fjernelse af tungmetaller fra røggaskondensat med keramiske membraner
Projektet demonstrerer rensning af røggaskondensat fra et flisfyret fjernvarmeværk for tungmetaller til ekstremt lavt niveau vha. keramiske membraner. 2017, ISBN 978-87-7120-924-2

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning
Projektet havde til formål at udvikle metalsaltbaseret fældningsteknologi til opgradering af eksisterende regnvandsbassiner med henblik på at forbedre fjernelsen af opløst og kolloid forurening. August 2012, ISBN nr. 978-87-92903-46-4

Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg
I projektet betragtes spildevand som en ressource, og det centrale i ICEU konceptet er at designe renseanlægget til at kunne udnytte spildevandets organiske kulstof optimalt. Der er fokus på at minimere energiforbruget til de biologiske processer samt at optimere driften af rådnetanken og udnytte biogassen bedst muligt. Hovedrapport november 2013, ISBN nr. 978-87-7091-963-0

Spildevand/Slam
Genbrug af vandressourcerne fra slamsugning - Envotherm A/S og SydSlam A/S har sammen udviklet en løsning til genbrug af vand- og sandressourcerne fra spildevand/slam via inddampning. 2014, ISBN nr. 978-87-93353-12-1

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer
Projektet har med støtte fra MUDP udviklet og afprøvet forskellige teknologier til at producere betonrør med længere levetid i aggressive spildevandsmiljøer end traditionelt producerede og anvendte betonrør. Projektets resultater har skabt forventning om, at sådanne rør vil kunne produceres på eksisterende produktionsanlæg uden nævneværdig betydning for produktionsomkostningerne. August 2015, ISBN nr. 978-87-7175-505-3

BIOPOL – Udvinding af biopolymer fra spildevand
Hovedformålet med projektet ”BIOPOL - Udvinding af biopolymer fra spildevand” har været at undersøge, udvikle og evaluere potentialet for produktion af biopolymerer til bioplastproduktion fra industri- og byspildevand. Dette er blevet realiseret via laboratorieeksperimenter og pilotforsøg, hvorigennem de teknologiske muligheder for fuldskala bioplastanlæg er blevet afdækket. 2018, ISBN: 978-87-93614-53-6

µPLAST i spildevand – renseteknologiers tilbageholdelse af mikroplast
Hovedformålet med projektet har været gennem laboratorieforsøg, pilotforsøg og analyser af fuldskalaanlæg at undersøge og optimere forskellige renseteknologiers evne til at tilbageholde mikroplast på renseanlæg, samt evaluere regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra regnvand og vejvand. 2018. ISBN: 978-87-93710-92-4

Energiproduktion i vandsektoren 

Nettoenergiproduktion i vandsektoren
Behandlingen af drikke- og spildevand er energikrævende men samtidig indeholder spildevandet store mængder energi og næringsstoffer. De seneste år har den teknologiske udvikling muliggjort at energien i spildevandet udnyttes bedre end hidtil, og det har flere renseanlæg reageret på. Nogle af renseanlæggene er derfor i dag nettoenergiproducenter. juni 2018, ISBN: 978-87-93710-09-2

EnergiPlus - Afprøvning af nyt koncept for biogasproduktion fra industrispildevand
Denne rapport er udarbejdet på baggrund af projektet ”EnergiPlus spildevandsrensning”, der er gennemført med tilskud fra Miljøministeriets pulje for Grøn Teknologi 2013. 2018, ISBN: 978-87-93710-07-8

Energipotentialer og CO2-skyggepriser for energibesparende og energiproducerende teknologier i spildevandsrensning
Flere og flere spildevandsanlæg i Danmark bliver energiproducerende. Idag er mange anlæg nettoenergiproducerende. Formålet med nærværende rapport er at præsentere resultaterne, de anvendte metoder, her-under de anvendte data og forudsætninger.

DOGAS - Direct concentration of wastewater for biogas production
Direct concentration of wastewater for anaerobic digestion in biogas reactors is possible and will turn traditional wastewater treatment upside down – when the method is fully developed. This project examines the possibility of processing the concentrated wastewater directly in a biogas reactor and thereby gain energy from the organic matter in the water. 2018. ISBN: 978-87-93710-73-3

Forbedring af vandkvalitet i vandmiljøet 

Test af det fosfatbindende "Phoslock (R)" i laboratorieskala 
Projektet har afprøvet produktets evne til at binde fosfat samt evt. påvirkning af pH-værdi i søvandet. 2010, ISBN nr. 978-87-92548-42-9

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer 
Projektet har opsamlet erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer og giver vejledning om fremtidig brug af metoden. 2011, ISBN 978-87-7279-142-5 (TRYK) / 978-87-7279-149-4 (WEB)

Anvendelse af okkerslam til restaurering af søer 
Rapporten beskriver fordele og ulemper ved anvendelsen af okkerslam fra vandværker. Desuden indeholder rapporten en gennemgang af forskellige fysiske og kemiske processer i søer, og giver på denne baggrund vejledning i hvordan okkerslam potentielt kan anvendes til restaurering af søer. Maj 2012, ISBN 978‐87‐92903‐19‐8

Miljøeffektiv teknologi til rensning af overløbsvand - demonstration af teknologier 
Projektet har haft til formål at demonstrere tre multifunktionsteknologier til rensning af overløbsvand og videregående rensning af biologisk renset spildevand, som hver især i et anlæg kombinerer flere supplerende rensefunktioner. December 2010 ISBN 978-87-7279-223-1

Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i det åbne land 
Eksisterende beplantede filteranlæg er testet og ved tre anlæg er der lavet forsøg, som tyder på at anlæggets dybde kan formindskes. 2013, ISBN 978-87-7279-686-4

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftssikkert renseanlæg til det åbne land 
I projektet er et anlæg færdigudviklet og testet. 2011, ISBN 978-87-7279-172-2

Muslinger som virkemiddel
Projektet har belyst potentiale og begrænsninger for brug af muslinger til næringsstoffjernelse i kystnære marine områder. Juni 2010, 978-87-92617-96-5 (pdf)

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug 
I projektet er blevet afprøvet et båndfilter til opkoncentrering af slam på dambrug. Forsøget viste, at metoden er sikker i drift, nem at anvende og anlægsinvesteringen er relativt begrænset. Miljøprojekt 1346, 2011

Rapport om algebgrænsning ved ultralyd
Resultaterne fra Albertslund Rådhusbassin viser at ultralyd ikke kan fjerne algevækst, men at den kan reduceres med ca. 80%. 2010, ISBN 978-87-7279-245-3

Poleringsteknologi til vidtgående fosforfjernelse
Projektet har undersøgt om en teknologi baseret på filtrering af spildevand gennem et jernoxid-granulat kan udvikles til imødekomme krav om vidtgående, robust og omkostningeffektiv fjernelse af fosfor. 2014, ISBN 978-87-93353-22-0

Fra spildevand til biomasse
I projektet undersøges muligheden for at udvikle et effektivitet, tidssvarende og eksporterbart anlæg, som på mindre gårdanlæg kan omdanne op til 50% af gyllen til biomasse. Hermed reduceres miljøbelastning fra gyllen ved at anvende næringsstofferne til produktion af biomasse f.eks. som dyrefoder i form af andemad (Lemnaceae). 2015, ISBN 978-87-92256-32-4

Udvikling af ny keramisk membran som barriere mod cryptosporidium i svømmebad
I projektet er der udviklet og produceret en ny type kermaisk membran til at fjerne Cryptosporidium i vand fra svømmebade. Membranen er testet i laboratorium of afprøvet i fuldskala. 2015, ISBN 978-87-7175-509-1

Det ressourceeffektive vaskeri
Projektet havde til formål at minimere det samlede ressourceforbrug på et fjervaskeri, og der er udviklet renseteknologi til genbrug af spildevandet fra renseprocessen og besparelsespotentialet for vaskeriet er kortlagt. 2016, ISBN 978-87-7175-541-1

Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet i svømmebade
Formålet med projektet har været at få større viden om filtreringsteknologi med henblik på at optimere driften af nuværende og nye filtersystemer ved svømmebadsanlæg. 2016, ISBN 978-87-7175-543-5

Online-monitering af bundet klor i svømmebadsvand
Projektet drejer sig om afprøvning af en nyudviklet onlinemåler, der skal monitorere bundet klor i svømmebadsvand, samt udvikling og demonstration af et webbaseret datalognings- og datapræsentations-system. 2016, ISBN 978-87-7175-544-2

Identifikation af særligt miljøeffektive løsninger inden for vandsektoren
Formålet med projektet er at identificere innovationsområder, hvor anvendelse af miljøteknologi kan styrke vandselskabernes omkostningseffektivitet og deres miljømæssige performance inden for både drikkevand og spildevand. Desuden er det under-søgt, om miljøeffektivitet og omkostningseffektivitet afhænger af de valgte ledelsessystemer i vandselskaberne. August 2016, ISBN: 978-87-7175-602-9

Ultralyd mod alger
Rapporten omhandler metoden generelt og specielt den undersøgelse, der i blevet lavet i Rådhusbassinet i Albertslund i forbindelse dette projekt. Ultralydssenderer blev opsat i søen i december 2008, og der er udtaget 12 prøver til analyse i løbet af året, med det formål at følge udviklingen i algekoncentration, sigtdybde og næringsstoffer og sammenligne disse med data fra de 10 foregående år. 2010, ISBN: 978-87-7279-245-3

Håndtering af regnvand & klimatilpasning

Regn med sport – Multirum med skybrudssikring
Teknologisk Institut har i samarbejde med en lang række projektdeltagere herunder DHI, Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning gennemført MUDP-projektet Regn med sport – Multirum med skybrudssikring 2016. Projektet har søgt at udvikle en optimal kombination mellem permeabel sportsbelægning og faskiner til alternative klimasikringsløsninger, som kan bruges til bl.a. skaterbane, mødelokale, udendørs klasselokale, forsamlingsrum, legeplads mv. 2016, ISBN 978-87-7120-903-7

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand
Projektet tester egenskaberne og renseevnen af filtre med knust beton, til rensning af regnvand. Modsat sand er beton også i stand til at binde og dermed tilbageholde opløste stoffer, ex. fosfor. Resultaterne viser at knust beton som filtermaterialet har en høj P-adsorptionskapacitet (>90 %) og er et mindst lige så effektivt filtermateriale som sand mht. fjernelse af partikulære tungmetaller (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd). Processen er meget iltforbrugende og mineraliseringen kører på højtryk. 2014, ISBN 978-87-92256-09-6

Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder
I projektet er afprøvet renseteknologier til rensning af regnvand. 2010, ISBN 978-87-92668-72-1 (PDF-udgave)

Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg
Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. 2009, ISBN 978-87-92548-28-3

Miljøeffektiv teknologi til videregående rensning af spildevand 
Projektet har undersøgt løsninger til rensning af overløbsvand og efterpolering af renset spildevand. 2011, ISBN 978-87-92708-35-9

Klimademonstrationer - Lollands vand
Projektet har undersøgt,  hvordan vand kan anskues som en fordel i stedet for en trussel for lavtliggende områder. 2010, ISBN 978-87-927080-14-4

Dobbeltporøs filtrering
Formålet med projektet er, at designe og teste et modul til dobbeltporøs filtrering af overfladevand, således at vandet kan anvendes til rekreative formål. 2011, ISBN 978-87-7279-231-6

Udvikling af højvandslukke
I projektet er udviklet en ny type højvandslukker. Formålet er at kunne tilbyde enkelthusholdninger en sikring mod tilbageløb i spildevandsledninger, som er enkel at montere, hvad enten der er tale om montering i eksisterende afløbssystemer eller om nybyggeri. 2012, Sejma højvandslukke, J.NST-404-00091

Overløb fra faskiner til dybereliggende jordlag
Ved at koble kompetencer inden for grundvands- og spildevandsteknologi skal det undersøges, på hvilken måde det vil være muligt at forbedre kapaciteten af eksisterende faskiner med en lodret boring til dybere liggende jordlag med høj infiltrationskapacitet. 2012, Hovedrapport.

Udvikling af faskine med jordvarmeslangerDer er i dette projekt udviklet 2 forskellige prototyper af såkaldte ’jordvarmefaskiner’, hvilket er jordvarmeslanger kombineret med faskiner. Formålet har været at udvikle teknologi, der kan kombinere nedsivning af regnvand med brugen af vedvarende energi. 2013, ISBN 978-87-7279-623-9 >

Partikelseparator til rensning af vejvand 
Projektet har haft til formål at videreudvikle og optimere en olieudskiller til samtidig udskillelse af partikler i regnafstrømning. Desuden forbedres dokumentationsmetoderne for partikeludskillere til regnafstrømning. 2011, ISBN 978-87-7279-237-8

Effektiv metodik til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb 
I projektet er udviklet en ny enkel metode til at kortlægge risiko for oversvømmelse af arealer langs vandløb. 2011, ISBN 978-87-7279-296-5

Fuldskalaforsøg med permeable belægninger til afledning af regnvand
Rapporten beskriver forskellige befæstelsessystemer, deres hydrauliske egenskaber samt kapaciteten til at nedsive og forsinke regnvand. Det er vist, at permeable befæstelser har en evne til på kort tid at bortdræne store vandmængder og forsinke nedsivningen. Det afledte vand fra alle de seks testfelter er under grænseværdien for samtlige miljøfremmede stoffer, der blev analyseret for, når disse holdes op imod grænseværdierne for udledning til kloak. 2014, ISBN 978-87-92256-05-8

Forbedret varsling af kraftig regn og skybrud i Storkøbenhavn - OMOVAST
OMOVAST er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som handler om forbedret varsling af kraftig regn og skybrud i Storkøbenhavn og en forudsigelse af eventuel oversvømmelse mht. placering og omfang. 2015, 978-87-7091-988-3

Projekt Kilmaskole
Demo-anlæg med nye LAR-løsninger - I projekt klimaskole er der udviklet nye værktøjer til at benytte regnvand til leg og læring. 2015, ISBN 978-87-93353-31-2

Klimasikring af kontorejendom
Projektet har udviklet en udførlig tjekliste over kritiske punkter i et byggeri, hvor klimatilpasning bør integreres. Formålet med projektet er at følge et større kontorbyggeri i alle faser, fra planlægning til etablering og drift, i forhold til at tænke klimatilpasning ind i alle byggeriets faser. 2016, 978-87-7175-542-8

Vand i byer - fra belastning til ressource
I denne rapport kvantificeres hvor stor en ressource, der unødigt belaster kloakkerne for udvalgte områder på Frederiksberg. 2019, ISBN: 978-87-7038-028-7

Restaurering af urbane søer og regnvandsbassiner ved anvendelse af mikroorganismer
Projektet havde til formål at afprøve en ny metode til oprensning af urbane søer og regnvandsbassiner med bakterier, især ved at fjerne det akkumulerede slam. Denne metode kan være et alternativt til de mekaniske og kemiske oprensningsmetoder. 2019, ISBN: 978-87-7038-040-9

DOMODOM beskyttelse af ejendomme mod skader som følge af oversvømmelser
Dette er slutrapporten for MUDP projektet DOMODOM, hvis hovedformål har været at udvikle et produkt, der enkelt, brugervenligt og omkostningseffektivt kan dække og beskytte bygninger i forbindelse med oversvømmelser. 2019, ISBN: 978-87-7038-043-0

Vandkvalitet

Aqua fingeraftryk 
Projektet har arbejdet med en metode til online detektion og karakterisering af vandkvalitet, bl.a. drikkevand. 2011, ISBN 978-87-7279-219-4

Prototype udvikling af system til måling af bakterier i drikkevand
I projektet er udviklet en prototype af udstyr til automatisk måling af mikrobiologisk vandkvalitet uafhængigt af vandets fysiske og kemiske egenskaber. 2011, ISBN 978-87-7279-217-0

Kobling af at-line målinger med realtidsmodel på ledningsnet
I projektet er der udviklet en ny brugerflade i AQUIS Operation (værktøj til modellering af vandledning og simulering), der kombinerer vandforsyningens manuelle bakteriemålinger med at-line Bactiline-målinger i samme skærmbillede. Systemet er afprøvet hos Brønderslev Forsyning og Københavns Energi. 2012.

Online coli detection
I projektet er udviklet et funktionsdygtigt apparat (OCD), som muliggør automatiseret overvågning af drikkevand for coliforme bakterie, men en analysehyppighed på 24 timer. 2011, ISBN 978-87-92708-29-8 (PDF)

Online detektering af E.coli-bakterier i drikkevand
I projektet undersøges en ny automatiseret teknik til detektering af E. coli i drikkevand. 2014, ISBN 978-87-7091-957-9 

Fjernelse af arsen i drikkevand ved elektrokoagulering
Projektet har demonstreret, at elektrokoagulering kan anvendes til at fjerne arsen i drikkevand. 2012, ISBN 978-87-92903-26-6

Iværksættervirksomheder indenfor vandsektoren
Projektet har analyseret iværksættervirksomheder, som indgår i Brøndum & Filiess´ cleantechdatabase. Der fokuseres i særlig grad på iværksættervirksomheder inden for vand og spildevand, samtidig med at der knyttes an til benchmark med øvrige cleantechvirksomheder og øvrige virksomheder på vandområdet. 2013, ISBN 978-87-7279-700-7

Udvikling af ny keramisk membran som barriere mod Cryptosporid
I projektet er der udviklet og produceret en ny type keramisk membran til at fjerne Cryptosporidium i vand fra sv'mmebade. Membranen er testet i laboratorium og afpr'vet i fuldskala. 2015, ISBN 978-87-7175-509-1

Optimering af teknologi til blødgøring af drikkevand
Projektet har haft til formål at udpege de væsentligste risici i forhold til drikkevandssikkerhed og mikrobiologisk vandkvalitet, der introduceres ved blødgøring af drikkevand, at skitsere mulige løsninger på de væsentligste risici, samt at udvikle og demonstrere en teknologi, der løser den eller de risici, der under projektet vurderes at være størst. 2016. ISBN 978-87-7175-593-0

Vandkvalitetsforbedring i svømmehaller ved udvikling af ny energieffektiv membranfiltreringsteknologi
Sani Membranes ApS har fået en bevilling fra Miljøstyrelsen til at udvikle et membranfilteranlæg til forbedring af vandkvalitet i svømmebade, som samtidig har et lavt energiforbrug og et lavt forbrug af returskyllevand.
Det er lykkedes at udvikle et helt nyt filterkoncept og eftervise at det er funktionsdueligt og markedsegnet.Med Sani Membranes Hollow Plate™ teknologi vil det være muligt at indstille en korrekt og bekendtgørelsesopfyldende udskiftning af bassinvandet og holde vandet klart. Samtidig er der en tydelig forbedring af vandkvaliteten ved hurtig og jævnlig bortskaffelse af op-koncentreret snavs. 2018, ISBN 978-87-93614-79-6

Beskyttelse af grundvand og rensning af grundvand

Nyt mikrobiologisk rensningsprincip til fjernelse af pesticid i drikkevandet
Udvikling af et mikrobiologisk rensningsprincip til anvendelse i traditionelle vandbehandlingsanlæg på vandværker til fjernelse af pesticid (BAM) i drikkevandet. 2013, ISBN 978-87-7279-688-8

Multilevel sampler til 3D måling af forurenet grundvand
I projektet er der udviklet måleudstyr til udtagning og analyse af grundvandsprøver. 2011, ISBN 978-87-7279-117-3

Erfaringsopsamling med injektion af oxidanter i moræneler
Projektet har samlet resultater og erfaringer med injektion af oxidationsmidler i moræneler, med henblik på oprensning af organiske opløsningsmidler. 2011, ISBN 978-87-7279-210-1

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand 
Formålet med dette projekt er at teste og vurdere forskellige alternative rensemetoder for at kunne opnå en mere effektiv, billig og mere miljørigtig vandbehandling på afværgepumpningsanlæggene. 2013, ISBN 978-87-7279-615-4

Radiofrekvens-styret termisk oprensning
Der er gennemført et demonstrationsforsøg til oprensning af forurenede lokaliteter ved brug af termisk opvarmning med radiobølger. Metoden er under udvikling, men har vist lovende resultater både omkring opvarmning af jorden og i forhold til den fleksible installation. 2015, 978-87-92256-69-0

Afprøvning af in-situ logning med MIHPT og MS
I projektet afprøves udstyr, som trykkes ned gennem jordlag med grundvand og samtidig måler visse typer af kemiske mikroforureninger og grundvandsstrømning. Rapporten konkluderer, at test af teknikken er vellykket, men der er behov for en videreudvikling. 2014, 978-87-92256-07-2

Mere vand fra skove
Projektet viser, at et skifte fra løv- til nåleskov kan give op til 1.000 m3 mere grundvand per hektar årligt og en øget minimumsvandføring. Det estimeres, at et skifte fra nåleskov til løvskov på Sjælland og Lolland-Falster vil give en øget vandmængde til grundvand eller vandføring, som svarer til Københavns vandforbrug. 2014, ISBN 978-87-92256-04-1

Water4Coasts Nye metoder til integreret forvaltning og beskyttelse af kystnære vandressourcer
Water4Coasts projektet sigter mod at udvikle nye innovative metoder til integreret forvaltning af kystnære vandressourcer, idet der tages hensyn til tilstanden i såvel grundvand som overfladevand og tilknyttede økosystemer, baseret på kontrolleret grundvandsdannelse. ISBN: 978-87-7175-611-1, 2016

Grundvandskemisk styrings- og prognoseværktøj
Formålet med dette projekt er at skabe et værktøj som kan bistå kommuner, regioner, Staten, vandforsyninger og andre aktører til i at foretage vurderinger af grundvandskemisk bæredygtighed på borings/kildepladsniveau der sikrer vandkvalitet og økonomisk bæredygtighed, både i forhold til indvinding, grundvandsbeskyttelse og forurening. ISBN nr.: 978-87-7175-608-1

Fluxmåling i grundvand - Sammenligning af metoder til bestemmelse af flux ved grundvandsforureninger
Hovedformålet med projektet var oprindeligt at afprøve en nyudviklet dansk metode til at bestemme forureningsfluxen fra forurenede grunde, således at den offentlige oprensningsindsats kan prioriteres til bedst mulig beskyttelse af grundvandsressourcen. ISBN nr.: 978-87-7175-606-7, 2016

Rensning af havvand

Development of a biomimetic membrane module for desalination of sea-water through forward osmosis
I projektet er det lykkedes at finde frem til egnede membraner og forbedrede metoder til indkapsling af de flydende membraner. Der er produceret og testet prøver på membraner og både ydelsen og levetiden for membranerne er øget betydeligt gennem projektperioden. 2012, ISBN 978-87-7279-299-6


Ballastvand

Feasibility study of an indicative Ballast Water Tester
The purpose of this project is to test the feasibility of a series of parameters for indicative analysis of ballast water to assist port state control (PSC) in the assessment of compliance. Naturstyrelsen, Technical report, 2012. ISBN nr. 978-87-7091-621-9

Ballast Water Treatment in ports
This study investigates the possibilities and feasibility of the port based ballast water treatment by mobile units, Naturstyrelsen, Feasibility study, 2012

Ozone dose used in DESMIs Ocean Guard Ballast Water Treatment concept
Projektet har haft til formål at undersøge mulighederne for at anvende ozon til desinfektion af ballastvand. Projektet har fokuseret på dels en litterær analyse af de mest betydende fysisk-kemiske forhold for ozons effektivitet som desinfektant i forskellige ballastvandstyper, dels på eksperimentelle undersøgelser af ozons reaktivitet i forskellige ferske ballastvandstyper. Rapport udgivet af Naturstyrelsen, 2013. ISBN nr. 978-87-7091-596-0

Filtertechnology used in DESMI Ocean Guard Ballast Water Treatment concept 
Projektet har omfattet en indledende undersøgelse af muligheder for optimeret driftsstrategi for filterteknologi til behandling af ballastvand. Rapport udgivet af Naturstyrelsen, 2013. ISBN nr. 978-87-7091-595-3

The T2T project - the possibility to develop a Ballast Water Treatment System (BWTS) for smaller ships
Formålet med projekt har været at undersøge mulighederne for at udviklet et system til mindre skibe baseret på et koncept, hvor ballastvand renses under sejlads. Rapporten er på dansk og udgivet af Naturstyrelsen, 2014. ISBN nr. 978-87-7091-588-5

EX Approval of Ballast Water Treatment Systems
Dette projekt omhandler retrofit installationer af ballastvandsbehandlingsanlæg på olie og kemikalietankere for at kunne imødekomme de nærtforestående ballastvandsbehandlingskrav etableret af International Maritime Organization. 2015, ISBN 978-87-7091-970-8

Vandmiljøovervågning og - planlægning

KIMONO Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkilde-forureninger i kystzonen. 2013, ISBN 978-87-7279-630-7

It-system til kortlægning af udveksling mellem grundvand og overfladevand
Til brug i  vandmiljøforvaltning er der udviklet model-værktøjer til modellering af søer og vandløb. 2011, ISBN 978-87-92708-30-4 (PDF)

Andet

Vandeffektive mejerier - et partnerskab på vejen mod det vandløse mejeri
Projektets formål har været at nedbringe vandforbruget i mejeribranchen i DK under hensyntagen til mejeriernes økonomi, fødevaresikkerhed, arbejds- og miljøforhold. Der er tilstræbt holistiske løsninger, hvor også energi og ressourceforhold indgår – ligesom løsninger med styrket organisering og ledelse. Et delmål har været at styrke dansk eksport af systemløsninger og dertil knyttet mejeri- og vandteknologi. 2018, ISBN 978-87-7120-931-0

Vandspildsdetektering - Identificering af vandspild i større ejendomme
EnergiData har med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet gennemført MUDP-projektet ”Vandspildsdetektering – Identificering af vandspild i større ejendomme”. 2017, ISBN 978-87-7175-615-9

Onlinesensor til måling af ozon i vand
Projektet har haft til formål at udvikle en prisbillig og robust online-ozonsensor med tilstrækkelig kort responstid til at kunne indgå i processtyringen af ozondoseringen. 2017, ISBN 978-87-7120-901-3

RFID til sporing af fejltilslutninger i kloaksystemer
Projektet har afprøvet teknologi til lokalisering af fejltilslutninger. 2011, ISBN 978-87-7279-156-2

Hospitalsspildevand
Projektet har beskrevet og afprøvet teknologier til rensning af spildevand fra hospitaler. 2011, ISBN 978-87-7279-192-0

Vandeffektive hospitaler - Potientialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand
Moderne hospitaler anvender betydelige mængder vand. Region Hovedstadens hospitaler anvender årligt omkring 1 mio. m3 brugsvand. Typisk anvendes 400-600 m3 pr. døgn på de større hospitaler. Miljøprojekt nr. 1902, 2016.

Vandeffektive hospitaler - Brugsvand på hospitaler - Sundhedsrisici og potentialer for ny teknolgi
Hovedformålet har på denne baggrund været at identificere behov for udvikling og afprøvning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler. Perspektivet er, at dansk vandteknologi inden for overvågning, rensning og design kan eksporteres til de store udenlandske markeder med hospitaler i den vestlige verden og i de nye økonomier i BRIK-landene. Miljøprojekt nr. 1901, 2016.

Automatisk trykoptimering til vanddistributionen
Tab af vand i ledningsnettet kan mindskes ved automatisk trykoptimering. Desuden opnås færre brud på ledningsnettet, og mindre energiforbrug og CO2-udledning. 2011, ISBN 978-87-7279-108-1

Intelligent strategisk kloaksanering
Projektet har udviklet en metode til udvælgelse af ledninger, der bør udskiftes ud fra en strategisk prioritering foretaget på baggrund af seks forskellige parametre, som regnes sammen i et fornyelsesindeks i et givet kloaksystemet. Fornyelsesindekset er således et udtryk for, hvor høj grad af fornyelse, der er tiltrængt. 2014, ISBN 978-87-92256-82-9

TEXI 2: Demonstrationsprojekt vedrørende implementering af integreret vandrensning i våd tekstilindustri
Projektet har haft til formål at fungere som demonstrationsprojekt for etablering af et fuldskalaanlæg for integreret vandrensning ved brug af membranfiltrering. Projektet er gennemført hos Egetæpper i Gram i perioden 2010-2014. 2014, ISBN 978-87-92256-82-9

Udvikling af decentrale systemer for sikker genanvendelse af renset spildevand i landdistrikter og forstæder til storbyer i Kina
Der er udviklet et rensningskoncept til vandgenbrug, der kobles til den biologiske renseproces. Teknologien består af en filtreringsløsning med tilkoblet UV. Udviklingen er blandt andet sket ud fra kriterier om simpel og let anvendelse samt miljøvenlighed i sin funktion. 2013, 978-87-92256-10-2

Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand
Formålet med projektet har været at udvikle, teste og dokumentere en delstrømsrensning af hospitalsspildevand med et højt indhold af lægemidler. Delstrømrensning består af en biologisk del, som er biofilmbaseret MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) efterfulgt af en kemisk oxidation til fjernelse af svært nedbrydelige lægemidler. 2015, ISBN 978-87-7091-987-6

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre
Projektets formål er at identificere og udvikle en teknologi, der effektivt og skånsomt kan fjerne orme fra biologiske sandfiltre med minimal skade på filtrenes biologiske processer. 2016, ISBN 978-87-7175-548-0

Branchevandforbrug
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om vandforbrug og spildevandsindhold for en række brancher. Projektet har via tilgængelig dansk viden indsamlet informationer og data om vandforbrug, spildevandsmængder og spildevandssammensætning for otte virksomhedsbrancher. 2015, ISBN 978-87-7175-561-9

Rensning af perkolat fra lossepladser med SCWO
Projektets formål var at udvikle og afprøve en total løsning for rensning af perkolat fra deponeringsanlæg. Løsningen skulle kunne rense perkolat til en økonomisk konkurrence dygtig pris, derudover forventes løsningen af kunne bidrage til at forbedre nedbrydelsen af de organiske stoffer i perkolat, samt reducere mængden af tungmetaaler og andre stofgrupper. 2016, ISBN: 978-87-7175-601-2

Fjernelse af tungmetaller fra røggaskondensat med keramiske membraner
Dette projekt har haft til formål at undersøge om keramiske membraner rummer muligheder for at rense røggaskondensat for tungmetaller i røggaskondensat til et ekstremt lavt niveau (under 1 μg/liter).

Udvikling af realtidsstyret driftsoptimering af vandforsyning
Projektet har haft til formål at udvikle et system til energioptimeret og forbrugsstyret vandforsyning fra kildeplads til forbruger. Der er opnået en øget styring af det samlede vandforsyningssystem ved anvendelse af installerede realtidsmålinger i indvinding, på vandværker, i distributionsnettet og hos forbrugere og ved installerede styringsmekanismer. Projektet er afprøvet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed. 2017, ISBN: 978-87-7120-966-2

Evaluation of the Danish resistance strategy
Anticoagulant use in rat control. 2018, ISBN: 978-87-93614-54-3

På vej mod en by i vandbalance
Projektets formål er at udvikle en teknologi til rensning af gråvand fra enkeltbygninger samt at vurdere pladskrav og kompleksitet i systemdesign samt aspekter omkring sundhedsrisici og vandkvalitet i forhold til at opnå myndighedernes tilladelse. Et sekundært formål var at afdække slutbrugernes præferencer overfor genbrug af gråvand. Sofiebadet på Christianshavn har fungeret som case. 2017, ISBN: 978-87-7120-938-9

Optisand
I rapporten beskrives resultaterne af forskellige forsøg med at opbygge mere biofilm på sandfiltre for derigennem at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Forsøgene viste, at det er muligt at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer, men at fjernelsesgraden var forholdsvis begrænset for de fleste undersøgte stoffer. 2018, ISBN: 978-87-93710-97-9

SMART Vand Vejle
Rapporten udgør den faglige slutrapportering af projektet ”Udvikling af automatiseret realtids varslings- og styringssystem af Vejle Å, Grejs Å og Omløbsåen til klimasikring af Vejle By”, som har modtaget støttet fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 2014. MUDP projekt J.nr. NST-404-00268. Det overordnede projektformål har været at udvikle og demonstrere et IT-baseret varslings- og styringssystem af kritiske flow og vandstande i søer, åer og hav for at sikre infrastruktur og boliger mod uønskede oversvømmelser. ISBN: 978-87-93710-89-4

Irrigation symbiosis - Local reuse of water for field irrigation 
Rapporten udgør slutrapporten for projektet "Irrigation symbiosis - local reuse of water for field irrigation" finansieret af MUDP. Formålet med projektet var at undersøge muligheden for at behandle kommunalt spildevand således at værdifulde næringsstoffer forbliver i vandet mens andre porblematiske stoffer fjernes . ISBN: 978-87-93710-72-6