Afsluttede projekter indenfor luftområdet

Projekter indenfor luftområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Luftforurening fra fabrikker

Renere skibsfart

Low NOx dyser til skibe
MAN Diesel og Turbo har udviklet specielle indsprøjtningsdyser til tre af de motortyper der er produceret før 2000. Dyserne betyder reduceret udledning af  NOx. Miljøprojekt 1361, 2011.

Water-in-fuel emulsion as marine engine fuel for reduced NOx and particulate emissions 
Projektet har udviklet teknologi til stabil vand-i-olie emulsion til brug i store skibsmotorer. Løsningen kan reducere dannelse af NOx. Miljøprojekt 1380, 2011.

Udvikling af partikelfiltre til skibe 
Et komplet partikelfilter blev udviklet og monteret på en af hovedmotorerne på færgen M/F Ærøskøbing for at undersøge reduktionsmulighederne for udledningerne af partikler fra marinemotorer, der kører på svovlholdig marine diesel olie (max. 0,1 % svovl). Forsøget viste, at det er teknisk muligt at rense røggassen ved sejllads på marine diesel olie for sundhedsskadelige dieselpartikler. Partikelfilteret kan fjerne mere end 80 % af partikerne fra røgen. Miljøprojekt nr. 1457, 2013.

Udvikling og demonstration af et modulopbygget varmegenvindings- og skrubberanlæg til reduktion af SOx, PM, CO2 og NOx 
I projektet er gennemført landbaserede forsøg med et modulopbygget varmegenvindings- og skrubberanlæg til reduktion af SOx, PM, CO2 og NOx. Målet var at finde optimalt udstyr og driftsparametre for en effektiv SO2 og PM (sodpartikler) fjernelse fra en skibsmotor drevet på tung brændselsolie med højt svovlindhold. Miljøprojekt nr. 1430, 2012.

Exhaust Gas Scrubber Installed Onboard MV Ficaria Seaways
An exhaust gas scrubber able to remove SO2 has been installed in July 2009 as a retrofit onboard the DFDS vessel Ficaria Seaways (Tor Ficaria until July 2011) after a MAN 21 MW 2-stroke engine. The exhaust gas scrubber is able to operate in both a seawater (SW) and a fresh water (FW) mode and it has been tested while the ship was in normal operation. It has been in operation for 5630 hours (June 2012). The obtained results show, that it is possible to reduce the SO2 level to under 19 ppm in the exhaust gas. This corresponds to below 0.1 % sulphur in the fuel whereby it is possible to comply with IMO’s most strict sulphur requirement, which will prevail from January 2015. Environmental Project No. 1429, 2012. 

Reduction of SO2, NOx and Particulate Matter from Ships with Diesel Engines 
Hovedformålet med projektet har været, at undersøge konkurrencedygtige, miljøvenlig og velfungerende teknologier til reduktion af udledning af NOx, SO2 og partikler fra store diesel motorer til skibe. Projektet har fokuseret på EGR og EGC-skrubbere og hvilke synergieffekter, der kan opnås ved at kombinere disse to teknologier. Environmental Project No. 1510, 2014.

Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart
Hovedformålet med projektet har været, at undersøge muligheden for at sejle på LNG i kombination med batteridrift på overfart Spodsberg – Tårs, herunder hvilke miljøfordele det kan give, samt hvordan de økonomiske forhold vil være. Miljøprojekt 1647, 2015. 

Komplet efterbehandlingssystem til skibe
Projektet formål har været at udvikle, teste og optime et anlæg til rensning af udstødningsluft fra skibsmotorer. Systemet omfatter bl.a. SCR, skubber og energigenvinding. Miljøprojekt nr. 1857, 2016.

Overvågning og tilsyn med svovlemissioner fra skibstrafik ved hjælp af droneteknologi
Et system til overvågning af svovlemission fra skibe med droner og helikopter er blevet udviklet og afprøvet. Projektet viste at det med eksisterende kosteffektive sensorer er muligt at skelne mellem skibe, der sejler på 0,1 %, 1 % og 3 % svovl i fuelolien ved flyvning og måling i skibenes røgfaner. Miljøprojekt nr. 1833, 2016

Måling af NOx-udledninger fra skibstrafikken ved hjælp af droneteknologi
Et system til overvågning af NOx-emissioner fra skibe med droner og helikoptere er blevet udviklet og afprøvet i projektet. Projektet viste, at det ved brug af eksisterende, kosteffektive sensorer er muligt, at bestemme om skibe overholder Tier III-kravene ved flyvning og måling i skibenes røgfaner. Miljøprojekt nr. 1834, 2016

Remote sensing of sulphur and particle emission from ships 
Det primære fokus i projektet var bestemmelse af svovlindholdet i skibsbrændstoffer ved måling på skibenes røgfane (remote sensing) ved brug af omkostningseffektive sensorer, når skibe passerer Storebæltsbroen. Desuden er to andre, potentielle metoder til hurtig bestemmelse af svovlindholdet direkte i brændstoffet undersøgt. Projektets resultater tyder på, at de undersøgte metoder kan give et estimat af svovlindholdet, men at der er behov for yderligere udvikling for at gøre omkostningseffektiv overvågning til bedste praksis. Miljøprojekt nr. 1835, 2016.

Remote sensing of sulphur and particle pollution from ships - from a cost-efficient approach
Projektet har til formal at identificere og udvikle simple og omkostningseffektive remote sensing metoder til bestemmelse af svovlindholdet i skibsbrændstoffer. Det konkluderes, at der kan skelnes mellem 0,1 og 0,5 %S i skibsbrændstof ved  brug af elektrokemiske sensorer, og mellem 0,1 og 0,35 %S ved brug af en ’pulse florescence analyzer’. Environmental project no. 2031, 2018

Støv og partikel måler for våde gasser i Ex områder
Formålet med projektet var at udvikle et unikt optisk målesystem, der kan måle koncentration af sodpartikler og støv i våde gasser, samt i områder hvor letantændelige væsker, olietåge, gasser eller støv forekommer og som kan antændes, og skabe en eksplosion. 
Markedet for nøjagtig måling af støv og partikler i våde gasser er et vækstmarked drevet at lokale og internationale miljøkrav. På globalt plan er markedet for støv og olietåge overvågning i farlige områder betydeligt og voksende. Fremadrettet vil partikelmåle udstyret potentielt kunne tilpasses til det landbaserede industrimarked. MUDP-rapport, 2019

Maritimt røggasrensning- og filtersystem
Projektet har etableret, udviklet og testet et røggasrensningssystem og vist, at systemet fjerner svovl og partikler fra røggasen med en meget høj effektivitet fra motordrift med HFO (Heavy Fuel Oil).

 

Brændeovne og andre energianlæg

Miljøkat - En katalytisk enhed til røggasrensning på brændeovne og-kedler
Projektets formål var at udvikle en eftermonterbar enhed til katalytisk rensning af røggas fra eksisterende brændeovne og -kedler. Miljøprojekt nr. 1621, 2014.

Reduktion af NOx, formaldehyd og lugtgener fra biogasfyrede gasmotorer 
Et forsøg på Vegger biogasanlæg viser, at SCR-katalysator kan rense for NOx på en biogasmotor uden at katalysatoren forgiftes. Miljøprojekt nr. 1434, 2012.

Reduktioner af luftforurening fra biomassefyrede energianlæg
Formålet med projektet er at udvikle et NOx-reduceringsanlæg baseret på teknologien SNCR (Selective Non Catalytic Reduction). Mijøprojekt nr. 1889, 2016. 

LOLE - Low Output Low Emission - Rentbrændende ovn med lav ydelse
Projektets formål var at udvikle en almindelig brændeovn, som kan brænde rent ved lav ydelse. Ovnens emissioner levede i de gennemførte sluttest op til målet om at overholde gældende DINplus krav og Svanekrav. Miljøprojekt nr. 1669, 2015.

BLE – Biomass Low Emission
Forgasning af biomasse i en modstrømsforgasser kan reducere emissioner af specielt partikler til luften i forhold til ved forbrænding i traditionelle risteanlæg. Der er i projektet gennemført forsøg med forgasning af biomasse (pil, kød- og benmel og skovflis) i et 100 kW anlæg. Miljøprojekt nr. 1700, 2015.

Svovlemissioner fra anvendelse af biogas
Formålet med projektet er at facilitere, at udbygning med biogas kan ske med minimal svovlemission. Ud fra en række målinger dokumenterer rapporten svovlbrinteindholdet (H2S) i biogas fra danske biogasanlæg hhv. før og efter svovlrensning. Der er gennemført både spotmålinger og kontinuerte målinger. Rapporten beskriver forskellige teknologier til svovlrensning. Omkostninger, fordele og ulemper ved de forskellige teknologier er beskrevet. Desuden rapporteres resultater af modelberegninger af omkostninger til svovlrensning afhængig af biogassens anvendelse, gasmængde og svovlindhold. Miljøprojekt nr. 1796, 2015.

Forprojekt om rensning af brænderøg for partikler
Forundersøgelsen omhandler test af elektrostatiske filtre monteret på en skorsten fra en brændeovn. Forundersøgelsen skal vise effekten på masse og antal af partikler i røggassen fra en brændeovn med et elektrostatisk filter monteret i toppen af skorstenen fra en brændeovn, med og uden elektrisk røgsuger, samt en eventuel effekt ved tilførsel af tilskudsluft, der afkøler røgen før filteret. Miljøprojekt nr. 1705, 2015.

Verifikation og videreudvikling af biomasseovn med meget lave NOx- og støv emissioner
Formålet med projektet var at afklare, om Dall Energys forbrændingsteknologi rummer nye muligheder for forbrænding af biomasse med meget lave emissioner. Miljøprojekt nr. 1883, 2016.

Sulfur trioxide measurement technique for SCR units 
The purpose of the project is the development of SO3 in situ measurement technique which will be suitable for industrial applications where SO2/SO3 emissions occur as e.g. SCR units of power plants and large ship engines running on heavy S-fuel. Miljøprojekt 1885, 2016.

Kontrol med afbrænding af affald i brændeovne 
Projektet har haft til formål at måle emissionerne ved afbrænding af affaldstræ og udvikle løsninger, som kan afdække de tilfælde, hvor der er foretaget ulovlig afbrænding af affaldstræ eller af andre typer af ulovlig brændsel i private brændeovne. Miljøprojekt nr. 1870, 2016.

Reduktion af luftemissioner fra 400 kW halmkedel
Projektet havde til formål at udvikle en manuelt fyret halmkedel med lavere luftemissioner end de kedler, der allerede findes på markedet. Miljøprojekt nr. 1931, 2017

Biobrændselskedel med ydelsestilpassende brænder
Formålet med projektet er at udvikle en brænder der tilpasser sig det ønskede varmebehov for at reducere emissionerne i alle belastningssituationer. Hvorved brænderen lever op til de skrappeste emissionsklasser i den gældende europæiske standard for typeprøvning af kedler EN303-5:2012. Rapport med ISBN nr. 978-87-93283-70-1.

Værktøj til identifikation af træpiller indeholdende affaldstræ
Dette MUDP-projekt havde til hensigt, at udvikle et multivariabelt statistiskberegningsværktøj, til identifikation af træpiller og briketter indeholdende ukurante fyldstoffer. Det konkluderes, at kvaliteten af de undersøgte træpille er højere end forventet, samt at der er sket en modning af det danske træpille- og briketmarked i forhold til kvaliteten af varen og leverandøren. MUDP-rapport, 2018.

Teknisk gennemførlighedsundersøgelse af reduktion af partikler og gasemissioner ved anvendelse af variabelt brændkammer og luftsystem til brændeovne
Det foreliggende MUDP-projekt have til formål at undersøge potentialet for et system til brændeovne bestående af et variabelt brændkammer og variable lufttilførsel. Gennemførlighedsundersøgelsen har vist, meget lovende muligheder i princippet, heriblandt en forøgelse af virkningsgraden på 15-20 % (point) i glødefasen samt en ca. 50 % reduktion af CO, OGC og støv emissioner fra glødefasen. Det vurderes, at der er mulighed for endnu større virkning, hvis konceptet udvikles yderligere, for eksempel ved indførelse af automatisk styring baseret på et sensor-system. MUDP-rapport, 2018.

From corn waste to green energy in China
The purpose of the current MUDP- project was to establish, test and demonstrate a briquetting plant in the Jilin province that converts corn waste into valuable fuel. The project ran into complications, leading to the termination of the project. However, several positive outcomes have followed from the project efforts including increased interest in converting waste from agricultural production into briquettes. MUDP-rapport, 2018.

Udvikling af elektrofilter til reduktion af røgemission fra biomasseanlæg
Formålet med dette MUDP-projekt har været at udvikle en effektiv og økonomisk rentabel løsning til røgrensning for mindre halm- og træpille fyr. Projektet har udviklet tre gasfiltre baseret på elektrofilter princippet, i kedelydelsesintervallet 4 kW op til 200 kW. For alle tre filtre er partikelindholdet i den rensede røggas under den forventede grænseværdi i overensstemmelse med den fælles europæsiske standard. MUDP-rapport, 2018.

Kondenserende træpillebrænder
Dette projekt har haft fokus på at løfte træpillebrænderen/træpillefyret til "næste generation". Det vil sige, mindre vægt, kondensering, bedre automatik og, ikke mindst, mindre uønskede emissioner. Partikel emissionen er målt til et flot ”nul”. Det skal dog bemærkes at denne måling alene foretages for ”store” partikler. Det indikere at antallet at fine og ultrafine partikler formentligt også vil være lavt, men det vides pt ikke. MUDP-rapport, 2019.

Combustion of Rice Husk
Danish technology for combustion of straw can under certain circumstances perform combustion of rice husk with acceptable efficiency and little crystallization of the silica. However, more testing and an improvement of optimisation measures is needed to succeed in automatisation of combustion with minimal crystallization. MUDP rapport, 2019.   

 

Vejtransport

Fremtidens tanktrailer
I projektet er der identificeret en række løsninger med det formål at reducere vægten af tanktrailere. Løsningerne er afprøvet ved produktion af en prototype, som indeholder de fundne vægtreduktioner. Vægtreduktionerne er fordelt på næsten alle dele af tanktraileren og reducerer vægten med 28%. Sammenlagt er der gennem projektet identificeret vægtbesparelser på 2673 kg, som kan spares på en almindelig tanktrailer for derved at øge nyttelasten. Miljøprojekt nr. 1624, 2014.

Improved system performance for automotive exhaust cleaning
Formålet med projektet har været at udvikle en løsning, der med større præcision kan bestemme indholdet af ammoniak i AdAmmine beholderne, så systemet til NOx reduktion fungerer mere effektivt. Projektrapporten er på engelsk. Environmental project No. 1645, 2015.

Energieffektiv e-scooter til professionelle transportopgaver
Udvikling af en e-scooter med en høj bæreevne på omkring 250 kg og en rækkevidde på 160 km per opladning. Det overordnede mål var at udvikle et køretøj, der er fire-fem gange mere energieffektivt end en benzinscooter. Projektet er gennemført af Industrial Electric Vehicle ApS. Det rådgivende ingeniørfirma CUVA Aps og DTU deltog i udviklingen. Miljøprojekt 1570, 2014.

Opgradering af efterbehandlings-systemer på Movias Euro IV, Euro V og EEV busser
Der afrapporteres test af 3 forskellige SCR-katalysystemer til reduktion af NOx udledning kombineret med partikelfiltre. Forsøget har varet et år. Der er testet på 9 busser, der kører for Movia. Der er endvidere målt udledning fra 2 referencebusser. Forsøget vidste, at det er muligt at eftermontere kombinationssystemer, der både renser røgen for NOx og partikler, på Euro 4 og Euro 5 busser, Med virkningsgrader på 75-90 % for NOx og over 99 % for partikler. Miljøprojekt nr. 1795, 2015.

EmiLowNOx - En katalytisk enhed for reduktion af NOx fra dieselmotorer 
Formålet med projektet er at udvikle og designe et simpelt NOx-reducerende system, som ikke er afhængigt af AdBlue (urea), og som kan leveres til en væsentlig reduceret pris. Miljøprojekt nr. 1832, 2016.

Low Cost Stationless Bike-share System
Projektet har arbejdet med at udvikle og etablere en platform til udlejning af delecykler målrettet pendler. MUDP, 2019Ikke vej-gående maskiner

Røgrensning til entreprenørmaskiner
Projektets overordnede formål har været at videreudvikle og implementere løsninger til reduktion af luftforurening fra entreprenørmaskiner. Herunder også udvikling af en mobil måleplatform til brug ved on-site målinger, så det sikres, at de målte emissioner reflekterer realistiske driftsforhold. Miljøprojekt nr. 1881, 2016.

Montering og test af PUREFI DPF-SCR
Dette projekt havde til formål at afklare, om der findes eller kan udvikles løsninger, der kan sikre en reduktion af miljøpåvirkningen af DSBs dieseldrevne toge (MR toge). Projektet har vist, at det er teknisk muligt at eftermontere et kombinationssystem bestående at et partikelfilter samt en SCR-katalysator på et gammelt MR tog fra 80’erne. Resultaterne viste at dette tog, efter montering af kombinationssystemet med et DPF samt en SCR, emissionsmæssigt kan sammenlignes med helt nye tog. MUDP-rapport, 2019