Afsluttede projekter indenfor kemi- og biocidområdet

Projekter indenfor kemi- og biocidområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats.

kemi 1170-400

Substitution af kemikalier mm.

Sundhedsvenlig trykfarve til fødevareemballage
Formålet med dette projekt har været at udvikle en helt ny, aziridinfri, vandbaseret trykfarve, der kan anvendes på ikke spiselig pølseskind og andre fleksible fødevareemballager. I projektet er der blevet udført en systematisk kortlægning af mulige råvarer til anvendelse i trykfarve, hvorefter de bedst egnede ingredienser er blevet samlet i en ny trykfarverecept. 

Substitution of tin catalyst in antifouling paint
Hempel A/S har i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut og DHI arbejdet med udvikling af en antifouling silikone maling uden brug af tin-baserede katalysatorer, som bruges til at hærde polymerkæderne i malingen efter påførelse. Det var ikke muligt at finde en simpel 1:1 erstatning til de tin-baserede katalysatorer, men det var nødvendigt at udvikle et helt nyt malingssystem for at kunne bruge de nye katalysatorer. Her blev oximer bl.a. undersøgt som mulig erstatning til de tin-baserede katalysatorer. Miljøprojekt nr. 2099, 2019 

Udvikling af konkurrencedygtig gulvmaling fri for isocyanater
Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S har i samarbejde med DTU Kemiteknik, DHI og Teknologisk Institut undersøgt muligheden for at fremstille gulvmaling uden isocyanater, herunder methylendiphenyldiisocyanat (MDI), som findes i polyurethan -baserede gulvmalinger. Dette ønskes, da MDI bl.a. klassificeres som kræftfremkaldende og sensibiliserende ved hudkontakt og inhalation. Arbejdet har resulteret i udvikling af prøver med en acceptabel pendulhårdhed, god kemikalieresistens, acceptabel tørretid, god vedhæftning, samt en god slidstyrke. Lagerstabilitet og lugt er dog en udfordring for det testede system. I for-hold til miljø- og sundhed vurderes løsningen samlet at være bedre end det tilsvarende MDI-baserede produkt. Miljøprojekt nr. 2036, 2018

Substitution of NMP in paint for hard PVC
Projektets formål er at erstatte N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) i maling til hård PVC. I dag anvendes NMP til at forbedre malingens vedhæftning til PVC-overfladen ved delvis at opløse polymeren. NMP er dog et særligt problematisk stof på grund af negative virkninger på menneskers sundhed. I alt blev tre alternative opløsningsmidler for NMP fundet, idet de viste fremragende egenskaber. Miljøprojekt nr. 2035, 2018

Environmentally friendly candles with reduced particle emissions - Miljøvenlige levende lys med reduceret partikelemission
Projektet er lavet af Teknologisk Institut i samarbejde med Asp-Holmblad og deres produktionspartnere i Sverige, Liljeholmens Stearinfabrik og i Portugal, Promol Industria de Velsa SA, samt den europæiske brancheforening for levende lys (European Candles Association). Det lykkedes ikke at udvikle et nyt lys med reduceret udledning af alle målte/ønskede emissions-parametre, men projektet har bidraget med ny viden om den kemiske sammensætning af emissionen fra levende lys under optimal forbrænding. Miljøprojekt nr. 2053, 2018

Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler
Teknologisk Institut har i samarbejde med Bestseller, F. Engel K/S, Green-Tex, hummel A/S og Skandinavisk Textil Kemi ApS arbejdet med udviklingen af et miljøvenligt imprægneringsmiddel til tekstiler. Udviklingen i projektets levetid har ført til kommercielt tilgængelige fluorfrie imprægneringsmidler. Disse er testet og evalueret ved brug af et til projektet nyudviklet testprogram. Den mest lovende formulering er blevet testet i forbrugertest på produkter som flyverdragter og arbejdstøj. Der er stadig behov for videreudvikling af fluorfrie imprægneringsmidler, så disse kan leve op til forbrugerens forventninger omkring vand- og smudsafvisende effekt. Miljøprojekt nr. 1970, 2017

Lystbådmaling med minimeret biocidindholdProjektet formål var at demonstrere at en nyudviklet bundmalingsteknologi med en reduktion af R53-stoffer på over 90 % i polerende bundmalingsprodukter er effektiv på lystbåde i danske farvande. I henhold til Bekendtgørelse nr.1429 af 16/12/2014 er det efter 1. januar 2018 ikke tilladt for fritidsbåde at anvende biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, der opfylder betingelserne for klassificering for miljøpåvirkninger med risikosætningen ”R53, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet” alene eller i kombination med andre risikosætninger, der vedrører fare for vandmiljøet. Dette projekt har vist, at der kan fremstilles effektive bundmalinger næsten uden stoffer med klassificeringen R53. Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Udvikling af polymerdug til ukrudtsbekæmpelse i træbeplantningerProjektet har haft til formål at udvikle en folie, der tænkes anvendt til udlægning i træbevoksninger for at hæmme ukrudtsvæksten og dermed reducere behovet for pesticider samt effektivisere ressourceindsatsen i den løbende træpleje. Dugen er ikke helt færdigudviklet, men der er i rapporten forslag til videreudvikling. Miljøprojekt nr. 1634, 2015

Mikromuls - Anvendelse af mikroemulsioner af fedtsyreestere som substitution for organiske opløsningsmidler i industrielle processer 
Projektet har vist, at mikroemulsioner kan konkurrere med uønskede organiske opløsningsmidler, der er til afrensning af stærkt besmudsede overflader. Under projektet er en mikroemulsion baseret på fedtsyreestere blevet udviklet til et kommercielt produkt. Miljøprojekt nr. 1599, 2014

Substitution af PFOS til brug i ikke-dekorativ hårdforkromningProjektet har både ved forsøg i mindre skala i laboratorium og i lidt større skala på en virksomhed vist, at det er muligt at erstatte PFOS som skumdæmper i den ikke-dekorative hårdforkromningsproces. Miljøprojekt nr. 1371, 2011

Substitution af methylglycol ved fremstilling af polymermembranerProjektet har vist, at det er muligt at erstatte methylglycom med andre stoffer, som er mindre miljø- og sundhedsskadelige. Alfa Lavals arbejde har dannet grundlag for udvikling af nye membranprodukter. Miljøprojekt nr. 1404, 2012

Miljøvenlige hårfarver fri for farlige kemikalierTeknologisk Institut har i perioden 2012-2015 i samarbejde med By Falengreen og AarhusTech arbejdet med en ny hårfarveteknologi. Den teknologiske udvikling gennemført i projektet har vist, at dannelse af hårfarve ved anvendelse af én udvalgt katalysator samt tre farvestoffer er mulig såvel i opløsning som på afklippet, afbleget menneskehår. Miljøprojekt nr. 1782, 2015

Substitution of cobalt in wood protection productsGennem dette projekt er der identificeret en række muligheder for at reducere og eller eliminere brugen af kombinationen af Kobolt(II) og MEKO som sikkativ system i træbeskyttelsesprodukter. Flere af disse muligheder involverer et skift i den fysiske håndtering af malingensprodukterne, inkluderende f.eks indpakningssystemer inspireret af fødevarer industrien. Et fællestræk for mange af disse tilgangsvinkler er systemer eller metoder til at reducere aktiveringen af tørrer systemet inden åbning og brug af malingen. Miljøprojekt nr. 1791,2015

Sundere Grundere - alternativer til alkylphenolethoxylaterDer er gennemført et projekt med det formål at udskifte APEO-forbindelser i forseglende malingsgrundere. Rapporten beskriver udviklingsforløbet med at identificere, teste og udvælge alternative bindere til disse grundersystemer som erstatning for bindere indeholdende APEO. Udviklingen er rettet mod at finde alternative bindere til grundersystemer, der er bedre både miljø- og sundhedsmæssigt sammenlignet med de eksisterende systemer indeholdende APEO. De nye systemer skal samtidigt leve op til de tekniske krav til forsegling af de stoffer, der er relevante for produkterne, deriblandt farve og lugt. Projektet har resulteret i to nye grundere, der begge er bedre end deres forgængere. Det ene system kan dog forbedres yderligere, hvorfor der fortsat efter projektets afslutning udvikles for at finde systemer med endnu bedre miljø- og sundhedsprofiler. Miljøprojekt nr. 1864, 2016.

Udvikling af teststandard for desinfektionsklude 
Udvikling af teststandard for desinfektionsklude har ført til udviklingen af en testmetode for den biocide effekt (desinfektionseffekten) af desinfektionsklude på kontaminerede overflader. Den udviklede testmetode tager udgangspunkt i en brugssituation, som afspejler hvordan kludene bliver brugt i dagligdagen i fx plejesektoren eller på hospitaler. Anvendelse af den udviklede metodik giver producenter mulighed for på en hurtig og valid måde at få et overblik over effektiviteten af en desinfektionsklud, hvilket kan anvendes i produktudviklingen og til at kvalitetsstemple produktet til markedsføring. Samtidig vil myndigheder kunne anvende resultater fra test ved brug af metoden i deres vurdering af desinfektionsklude. Miljøprojekt nr. 1897, 2016

Udvikling af serviceudstyr til håndtering af alternative kølemidier til bilers AirconditionSom resultat af lovgivningen (2006/40/EG) vedr. Udfasning af HFC i bilers aircondition anlæg ønsker AGRAMKOW Fluid Systems A/S at udvikle et prototype produkt til servicering af klimaanlæg med R1234yf som kølemiddel. Service enheden vil dække de opstillede krav fra bilindustrien og samtidig imødekomme de europæiske sikkerhedskrav til brændbare gasser. 2016, Miljøprojekt nr.1879

Modificeret træ - Et miljøvenligt alternativFormålet med projektet er, at udvikle en miljøvenlig modificeringsmetode af træ, som substitution til traditionel trykimprægneret træ. Metoden vil forøge træets levetid uden brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og modificeringsmetoden vil foregå i eksisterende trykimprægneringsanlæg, således nuværende producenter af trykim-prægneret træ ikke skal ud at investere i nye anlæg, men blot skifte imprægnerings-væsken ud. Miljøprojekt nr. 1903, 2016

Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialerFormålet med projektet er at fremstille en limteknologi, der er 100 % formaldehydfri og baseret på vedvarende, bæredygtige og miljøvenlige ressourcer. Bollerup Jensen har udviklet limen på baggrund af forarbejdede plantebaserede proteiner kombineret med flydende silikater og krydsbindere. Miljøprojekt nr. 1916, 2017

MUDP-projekt: Udvikling og test af træmodificering med DMDHEUDenne rapport beskriver resultaterne af forsøget på at udvikle en metode til at modificere træ med 1,3-dimethylol-4,5-dihydroxyethylenurea (DMDHEU). Ønsket er at udvikle et alternativ til traditionel trykimprægneret træ med en forbedret sundheds- og miljøprofil. Projektet er gennemført i perioden 2014-2017 i samarbejde mellem virksomhederne mediator A/S og IWT ApS. Resultaterne viser, at det er muligt at modificere fyrretræ med DMDHEU. 2017, ISBN 978-87-93614-33-8

Udvikling af hårdkrom erstatning - Elektrokemiske jernbelægningerProjektets formål er at udvikle holdbare alternative løsninger til hårdkrom. Vi vurderede at en succesfuld jernplattering vil kunne erstatte op mod 50 % af de hårdkrombelægninger, der nu produceres, idet rene jernbelægninger ifølge DTU viser sig at være overordentlig korrosionsresistente, hvilke tilskrives renheden af det udfældede jern. Miljøprojekt nr. 1919, 2017

Reducing biocide concentrations for preservation of water-based paints The project has established some opportunities and barriers that could help maintiain the ongoing focus on developing paint with a reduced concentration of biocides. On the basis of these results, a continuous focus will be on both formulation and pro-duction processes, as an absolute necessity to ensure the reduction of the need for biocides for the preservation of water-based paints. Environmental Project No. 2014, 2018

Substitution of Optical Brightener Agents in Industrial Textiles This report is the result of the partnership Kemi i Kredsløb. The report deals with the challenge of reducing the enivornmental impact of whitenhed textiles without compromising the whitness. Several strategies to reduce the leaching of Optical Brightner Agents (OBA) were evaluated. It was found that optimization of the OBA dosage has a potential to reduce leaching to values lower than the leaching of current OBAs. MUDP-report, 2018

Energieffektiv bugsvandsvarmepumper med naturlige kølemidlerProjektet har haft til formål at udvikle og teste en brugsvandsvarmepumpe, som benytter det naturlige kølemiddel propan, er mere energi effektiv sammenlignet med HFC-modellen og er konkurrencedygtig. Miljøprojekt nr. 2047, 2018

Less preservatives in cosmetics (MiKoKo)
The aim of this project was to develop new methods to minimize the amount of preservatives in cosmetic products and thereby minimize the exposure of preservatives to consumers while retaining product safety and quality require by the Cosmetic Regulation. Environmental project No. 2042, 2018

Substitution of solvents in printing inks
In this project substitution of three solvents in printing inks has been attempted. The identified substitutes fulfilled all technical requirements and had improved health/environemnt profiles. However, due to high prices, the solutions have not yet been fully implemented and tested. This project has been supported by Kemi i Kredsløb. Environmental Project No. 2015, 2018.

Miljøvenlig brandhæmning af ekspanderet polystyren
Projektet har haft til formål at udvikle og teste bromfri brandhæmning af ekspanderet polystyrenbaseret (EPS) til anvendelse i isolering. Projektet er lykkes med at udvikle EPS, der efter overfladebehandling med en bromfri brandhæmmer og en polymer, ikke antænder ved påføring af flamme i 30 sek. Den nyudviklede brandhæmmer anses som mere miljøvenlig end de brommerede brandhæmmer, den er udset til at erstatte. Miljøprojekt nr. 2100, 2019

 

Fremstilling af kemikalier

Målet for MUDP forprojektet var at afklare centrale tekniske produktionsforhold, herunder undersøge mulige oprensningsmetoder og identificere væsentlige procesudfordringer og risici i forbindelse med fermenteringsbaseret produktion af triptolid, som er det aktive stof i p-pille baseret rottebekæmpelse. MUDP-projekt, 2023.

Bioplastik fremstillet ved ny proces: Evaluering af plastik-kvalitet
Haldor Topsøe's formål med projektet var at undersøge om plastik-byggestenen, ethylenglycol (EG), kan produceres i tilstrækkelig høj renhed i en ny proces fra biomasse, til at den kan bruges til fremstilling af PET plastik. Miljøprojekt nr. 1886, 2016

 

Computermodeller som alternativ til dyreforsøg til vurdering af kemiske stoffers egenskaber

Bedre mulighed for at forudsige stoffers hormonforstyrrende effekter og toksiske omdannelsesprodukter. Resultaterne er bl.a. publiceret i fagtidsskriftet “SAR and QSAR in

Environmental Research”:

G.E. Jensen, et. al  QSAR models for reproductive toxicity and endocrine disruption in regulatory use

T Ringsted et al 2009, SAR models for P450 (2D6) substrate activity

GE Jensen et al 2011, QSAR models for anti-androgenic effect – a preliminary study

Ringsted et al, Global (Q)SAR models on substrates