Afsluttede projekter indenfor virksomheder

Projekter indenfor virksomheder gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Vandsymbioser Kalundborg - Kortlægning af vand-, energi- og stofstrømme samt udvikling og demonstration af nyt symbiosetiltag
Rapport om anvendelse af sekundavand i industrielle symbioser mellem industrivirksomheder i Kalundborg. Rapportens hovedkonklusioner falder i to dele, 1) Kortlægning og identifikation i 7 virksomheder i Kalundborg og 2) Generel manual for symbiosesamarbejder. Miljøprojekt nr. 1732, 2015.

Development of combustion air humidification at WTE facilitiesDette udviklingsprojekt har fokuseret på introduktion af forbrændingsluftbefugtning på affaldsforbrændingsanlæg for at øge anlæggenes energieffektivitet og give anlæggene en mulighed for at håndtere fremtidige ændringer af affaldet. Forbrændingsluftbefugtning erblevet sammenlignet med andre metoder så som befugtning af affaldet eller indsprøjtning af vand i ovnen og er blevet evalueret som den mest energieffektive metode til at modvirke effekterne af udsortering af øgede mængder organisk affald. Miljøprojekt nr. 1843, 2016.

Resource efficiency in industries
Rapporten belyser muligheder for at stimulere ressource-effektivitet via BAT og via andre former for lovgivning samt de faldgruber, man skal passe på. Rapporten retter sig således mod eksperter fra industri og myndigheder, som deltager i EU’s arbejde med BAT-konklusioner under direktivet for Industrielle Emissioner eller som indarbejder BAT-konklusioner i revurderinger og miljøgodkendelser. Miljøprojekt nr.: 1876, 2016

Udvinding af annuelle fibre
Ved brug af halmstrå som kilde til pulpfibre til dry-in-mould formning ligger problematikken i at fjerne støvdelene fra halmen, dette kan gøres gennem mekaniske neddeling. Disse støvdele forårsager langsom dræning af pulp under papirfremstilling og støbning og hindring hurtig og økonomisk rentable proces, samt påvirker fiber-bindingerne som ellers giver styrke til papir og emballage. Miljøprojekt nr.:1986, 2018


Udvikling af teknologi til nedbrygning i mikrobryggerier
Projektet har arbejdet med at udvikle et kompakt, mobilt og "uproblematisk" anlæg til fremstilling af vand til nedbrygning. Nedbrygning (High Gravity Brewing, HGB) sparer energi, kapacitet og arbejdskraft svarende til nedbrygningsprocenten. Dertil  kommer miljøeffekter i form af, at råvarerne udnyttes lidt bedre, og udledning af organisk materiale mindskes. MUDP-rapport, 2018

FloTek - Udvikling af teknologikoncept til opkoncentrering af højværdikomponenter fra industrielle spildevandsstrømme
FloTek havde til formål at udvikle en innovativ og robust flotations- og op-koncentreringsteknologi, som muliggør en kosteffektiv udvinding af højværdikomponenter, og som renser vandige spildstrømme i fødevareindustrien. Projektet kortlagde som en case spildevandet fra en produktion af rejemel i Ilulissat. Baseret på denne case samt pilotforsøg estimeres det, at det er muligt at udvinde ca. 40 % af det tørstof, som i dag udledes med spildevandet. Såfremt teknologikonceptet bliver videreudviklet, vil det kunne afsættes bredt til virksomheder inden for fødevareproduktion. MUDP-rapport, 2018

Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark
Dette projekt har haft til formål at afdække mulighederne for at forbedre den cirkluære ressourceøkonomi gennem en forøget anvendelse af genbrugsasfalt, uden at det går ud over økonomi, funktionalitet og holdbarhed. Hidtil har genbrugsasfalt kun fyldt cirka 10 procent i slidlaget. Dette projekt har dokumenteret, at man fremover kan genbruge op til 30 procent. Det vil medføre et mindre forbrug af råstoffer, samt en CO2-reduktion på mellem 14 og 22 procent. MUDP-rapport, 2018. ISBN: 978-87-93710-95-5

Teknologiafklaring ved oprensning af højværdiingredienser fra sidestrøm
Dette projekt har afklaret muligheden for at procesoptimere produktionen af sojaproteinkoncentrat, hvorved udbyttet forbedres, og der samtidig skabes mulighed for en øget genanvendelse af vand. Projektet har eftervist en skånsom og miljøbevidst tilretning af proces flowet, der fremadrettet gør det muligt at oprense flere fraktioner fra sidestrømmen med en god kvalitet. Dermed ændres sammensætningen af den tilbageværende sidestrøm. Restproduktet er således koncentreret og volumenet reduceret med 35 %, hvilket giver en væsentligt CO2-besparelse i forhold til miljøtung fragtMiljøprojekt nr. 2063, 2019

Bedre udnyttelse af valle på mindre mejerier
Projektet har arbejdet med at finde alternative anvendelser for flydende valle, så de mindre mejerier kan springe tørreprocessem over og optimere deres indtjening. Der er undersøgt to anvendelsesområder: ét hvor den flydende valle anvendese til fitnessdrikke og et andet, hvor vallen bruges som indkapslingsmateriale i tyggegummi. Miljøprojekt nr. 2064, 2019 

SUPERIOR - Development of Glue from non-food Renewable Resources
Projektet har undersøgt potentielle non-food protienkilder til udvikling af lime uden indhold af formaldehyd. Limene skulle anvendes i industriel skala til limning af træbaseret plader, og fungere som bæredygtige, non-toksiske alternativer til klæbemidler indeholdende formaldehyd. Ingen af de udviklede lime ar kunne opnå samme resultater, som lime baseret på sojaproteiner eller lime uden proteiner. ISBN: 978-87-7038-085-0. MUDP-rapport, 2019. 

Miljøbevidst proteinoprensning – en konkurrencedygtig oprensningsteknik
Formålet med projektet er at oprense højværdiproteiner fra mælk og genanvende mælkeserummet igennem en symbiose. Projektet har vist at det er muligt at lave en symbiose mellem oprensning af funktionelle, bioaktive højværdi mælkeproteinfraktioner og traditionel osteproduktion. Ved at indgå i denne symbiose undgås fremstilling af restfraktionen mælkeserum, som ellers ikke ville kunne anvendes. ISBN: 978-87-7038-096-6. Miljøprojekt nr. 2098, 2019.

BioHull Gennemførlighedsstudie

MUDP-projekt BioHull er en forundersøgelse af skrogrensning og nicherensning af handelsskibe, der undersøger mulighederne for at udvikle en teknisk og økonomisk gennemførlig kombineret løsning. Omdrejningspunktet har været at undersøge mulighederne for at udvikle en fremgangsmåde for en rense-robot tilpasset både skrog- og nicherensning. Gennemførlighedsprojektet leverer en gennemgang af teknologier og strategier for skrog- og nicherensning, en model for økonomisk værdi af skrogrensning, en software, som projicerer skrogrensningsbehovet og en skitse til et fjernbetjent køretøj til rensning af skrogbegroning i vand.