Genanvendelse af ressourcer i organisk affald

Organisk affald, herunder spildevandsslam

OptiGas

Projektet har udviklet et kompakt og højeffektivt reaktorkoncept til bioforgasning af kildesorteret organisk affald og spildevandsslam. Pilotskalaforsøg viser at reaktoreren var i stand til at opretholde en meget høj omsætning af organisk materiale ved en kort opholdstid og en høj organisk belastning. MUDP-rapport, 2019.

Oparbejdning af organisk affald til Biopulp

Rapporten beskriver muligheden for effektivt at kunne oparbejde organisk affald til en ”Biopulp”, der kan udnyttes til produktion af energi i biogasanlæg og efterfølgende udnyttelse af nærigstoffer til jordbrugsformål. Miljøprojekt nr. 1506, 2013.

To-faset biogas og kompostering af organisk affald fra by og land

Projektet viser, at det er muligt for anlæg, som primært håndterer flydende affald, også at kunne modtage, forbehandle, afgasse og kompostere kildesorteret, organisk affald (KOD) uden et stort behov for frasortering. Miljøprojekt nr. 1586, 2014.

Udvinding af fosfor fra slamaske med elektrokemisk teknik

Rapporten beskriver en ny teknologi til udvinding af fosfor fra asken ved forbrænding af slam. Resultaterne viser, at teknologien virker, og den er nu ved at blive afprøvet i et pilotforsøg. Miljøprojekt nr. 1702, 2015.

Fra spildevand til fosforholdige produkter
I projektet beskrives den fosformængde, der er til rådighed til oparbejdning af fosfor på renseanlæggene samt hvilke processer, der kan anvendes til udvinding af fosfor og som giver det bedste udbytte. Endvidere beskrives de fire forskellige metoder, der er blevet udviklet til fremstilling af fosforholdige produkter fra slam. Miljøprojekt nr. 1658, 2015.

Tørring og pelletering af gødning fra fosforholdige asker

Efter forbrænding af fosforholdige biomasser fås en aske, som indeholder fosfor på en form, der er svær tilgængelig for planterne. Asken egner sig derfor ikke som gødning. Der er i projektet udviklet en vådkemisk metode til behandling af udvalgte bioasker. Under den vådkemiske behandling ændres fosforens kemiske form, så den er let tilgængelig for planterne. Efterfølgende tørres og presses gødning til gødningspiller, uden ændring af fosforens plantetilgængelighed. Miljøprojekt nr. 1428, 2012.

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand

Projektet belyser, at renseanlæggenes valg af teknologi til fjernelse af fosfor fra spildevand har betydning for biotilgængeligheden af det fosforprodukt, der dannes ved spildevandsrensningen. Der er gennemført en sammenlignende LCA-analyse for at kunne vurdere miljøpåvirkningerne som følge af teknologivalg til fosforfjernelse, og der er udført tekniske og økonomiske vurderinger af de undersøgte teknologer til fjernelse af fosfor fra spildevandet med fokus på at vælge teknologer, der giver et slutprodukt med størst mulig biotilgængelighed indenfor en kort tidshorisont. Der er til vejledningen defineret et indeks, kaldet ”Substainable Phosphorus Removal Index”, der har til formål at give vandselskaberne et operationelt værktøj til at kunne vurdere de forskellige teknologier i forhold til hinanden. Miljøprojekt nr. 1661, 2015.

Genanvendelse af fosfor fra slamaske

Rapporten beskriver resultaterne af en række undersøgelser, der er afgørende for at bringe Crystal-P processen fra batchtest i laboratoriet til test kontinuert i pilotskala. Crystal-P processen er en proces til udvinding af fosfor fra slamaske. Tre konkrete problemstillinger, som kan være kritiske i forhold til at recirkulere de enkelte strømme er blevet undersøgt, herunder forhold der kan føre til en forbedret projektøkonomi, et øget fosforudbytte og større renhed af den udvundne fosfor. Resultatet af undersøgelserne peger på at processen har et stort potentiale og er klar til at blive testet kontinuert i et pilotanlæg. Miljøprojekt nr. 1983, 2018.

RetroWaste

Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere anvendelige teknikker og komponenter samt at forbedre samme til behandling af emballeret madaffald fra dagligvarebutikker og virksomheder. Desuden har et delmål været at afprøve anvendeligheden af et eksisterende forbehandlingsanlæg til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation, KOD. På baggrund af projektets resultater kan det konkluderes, at projektet teknisk set har bidraget til at skabe den ønskede, cirkulære økonomi, dvs. 92 -95 % genanvendelse af ressourcerne i emballeret madaffald uden uacceptabelt forbrug af energiressourcer. Miljøprojekt nr. 1975, 2018.

Zepapress

Projektet har udviklet og testet Zepapress, som er en modulbaseret teknologisk løsning til decentral forbehandling af organisk kildesorteret dagrenovation og emballeret organisk affald fra servicesektoren. Zepapress blev i løbet af projektet udviklet og installeret i fuldskala med en målsat behandlingskapacitet på 2,5 tons affald/timen og en effektiv udskillelse af organisk materiale fra restmateriale (plast, papir, metal etc.). Herefter blev løsningen testet på en række forskellige organiske affaldsfraktioner fra husholdninger og servicesektoren. Resultaterne viste, at Zepapress arbejder bedst, når affaldet er inhomogent. Den bedste drift blev opnået med blandet organisk affald fra supermarkeder. Analyser af biopulp for tungmetaller og miljøfremmede stoffer viste, at de overholdt de gældende kravværdier. Analyserne af fysiske urenheder (makroplast) større end 2 mm indikererede, at der er forholdsvis meget plast-rest i den producerede biopulp. Miljøprojekt nr. 2007, 2018.


GasBoosteren

Projektet har med godt resultat udviklet og testet et nyt koncept (GasBoosteren), der består af en kombination af flotation og membranfiltrering, og som gør det muligt at udnytte hele biomassens energipotentiale ved at tilbageholde biomassen i processen, indtil den omsættelige fraktion er omsat anaerobt. Endvidere boostes effektiviteten af biogasanlægget, idet de gavnlige bakterier tilbageholdes i processen, og ikke som nu følger det afgassede materiale ud af systemet. Miljøprojekt nr. 2008, 2018.

Fremstilling af et højværdisubstrat til biogasproduktion ved sumpulpning af have/parkaffald og kildesorteret organisk dagrenovation vha. Ecogi-teknologienProjektet har ved fuldskalaforsøg testet potentialet ved sampulpning af have- og parkaffald og kildesorteret organisk affald (KOD) ved hjælp af Ecogi-teknologien og bestemt biometanpotentialer i pulpen. Der er også gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af denne behandlingsmetode set i forhold til andre måder at håndtere have- og parkaffald. Teknologien har vist sig egnet til sampulpning af have/parkaffald sammen og KOD og at der ikke tabes mere end 14% af biomassen til rejekt. Projektet viser også at tidlig kompostering af have/parkaffald indsamlet på genbrugspladser kan medføre risiko for sediment i rør og tanke på anlægget. Miljæprojekt nr. 1891, 2016.

WICE - Waste, Insects and Circular Economy
Projektets formål var at etablere og drive pilotanlæg til produktion af protein- og fedtholdige insektlarver på basis af organisk husholdningsaffald. Insektlarvernes anvendelighed som minkfoder blev testet, og insektgødning (restproduktet) fra processen blev testet i forhold til biogas- og planteproduktion. I projektet var der som udgangspunkt inkluderet to insektarter: den sorte soldaterflue (Black Soldier Fly (BSF)) og kæmpemelormen. Tidligt i projektet blev det dog besluttet at fokusere det videre arbejde på den sorte soldaterflue, idet kæmpemelormen ikke var i stand til at omsætte det organiske affald. Projektets resultater viser, at oparbejdet, kildesorteret organisk affald er et meget potent substrat til dyrkning af soldaterfluelarver. Med udgangspunkt i resultaterne fra projektet anslås det, at der årligt vil kunne produceres ca. 150.000 tons soldaterfluelarver, som svarer til 50.000 tons på tørstofbasis. På baggrund af de gennemførte vækstforsøg og fordøjelighedsforsøg med mink vil denne mængde kunne afsættes til minkindustrien og dermed substituere anden foder, som dermed kunne være bruges til andre formål.

Fosforgenvinding ved struvitudfældning
Aarhus Vand har udført forsøg i fuldskala for at do-kumentere genvindingen af fosfor via struvitud-fældning på rejektvand. En genvidningsgrad på ca. 30% er dokumenteret og genvindingsgraden kan forøges til ca. 45% ved indkobling af flere interne processtrømme. Det udvundne struvit er godkendt som fosfor gødning og er optaget i Plantedirektoratet gødningsfortegnelse. MUDP, 2014.