Genanvendelse af ressourcer i andet affald

Tørre affaldsfraktioner (plast, pap, papir, metal, glas, tekstil)

Nyt liv til Post-consumer isolering og emballager i ESP
I MUDP projektet er udviklet en container, som kan neddele/shredde EPS materialer (ekspanderet polystyren, flamingo-lignende materiale) og efterfølgende komprimere EPS materialerne til EPS-blokke direkte ude på genbrugspladserne i en container. MUDP-rapport, 2019.

PolySort og PolySort PLUS
To sammenhængende projekter, PolySort og PolySort PLUS, har udviklet en testmaskine til sortering af plast efter type og farve. Ved hjælp af en ny sensor kan maskinen også genkende sort plast. Maskinen fungere anderledes end kommercielle NIR-scannere, idet den er mindre, billigere og mere fleksible. Polysort maskinen kan eksemplevis udsortere flere forskellige plastyper (eller farver) ved ét gennemløb. Der arbejdes fortsat på at forbedre maskinen. MUDP-rapport, 2018.

Flexisort - Udvikling af regionalt cirkulært genanvendelseskoncept til indsamplet hård plast, plastfolie og metal i Nordjylland
Projektet har til formål at udvikle tekno-logi og sorteringsmetoder i forbindelse med etablering og tilpasning af et regionalt sorteringsanlæg til kilde-opdelt, husstandsindsamlet hård plast, plastfolie og metaller samt plast indsamlet fra genbrugspladser. Projektet konkluderer at der er potentiale for øget udbytte of renhed ved brug af ekstra NIR-sorterere og recirkulering af reststrømme. MUDP-rapport, 2019.


Smart udnyttelse af genanvendelige tekstiler
Projektet arbejder med at udvikle en automatise-ret modtagelses- og individualiseringsenhed, der klargør tekstilmaterialet til en sorterings- og neddelingsenhed, så der kan leveres rene og blandede fraktioner af tekstile fibre til videre forædling og upcycling i form af halvfabrikata til tekstilindustrien. MUDP-rapport 2018.


Udvikling af avanceret sensor- og robotteknologi til optimeret sortering af tørt husholdningsaffald
Projektet har fokus på at effektivisere udsorteringen af genanvendeligt tørt husholdningsaffald ved anvendelse af hyperspektral kamerateknologi. Det er lykkedes at vise, at de eksperimentelle vision-metoder udviklet i projektet kan integreres med kommercielle robotløsninger. Miljøprojekt nr. 2018, 2018.

Forbedret teknologi for automatisk sortering af dagrenovation og storskrald

Formålet med projektet har været at udvikle højteknologiske løsninger med sensorer og robotter til udsortering af genanvendeligt husholdningsaffald i første omgang plast. Det er i projektet lykkedes at øge udsorteringen af PE-plast fra 34 % til 60 %. Mijløprojekt nr. 1971, 2017.

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger

Projektet omfatter en række affaldsanalyser og testkørsler på sortering af plastaffald på det mekaniske sorteringsanlæg hos Dansk Affald A/S. Projektresultaterne viser, at det er muligt at udvide sorteringskriterierne ved fx at inddrage fødevareplast og anden emballageplast, uden at afsætningsmulighederne forringes. Miljøprojekt nr. 1724, 2015.

Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre

Projektet har til formål at muliggøre en øget genanvendelse af værdifulde materialer i det affald, som i de nuværende affaldssystemer ikke genanvendes optimalt eller ikke genanvendes overhovedet. 

Elektronikaffald

RareRecovery - Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske

Projektet undersøgt mulighederne for at opkoncentrere sjældne jordarter – specielt neodym og andre metaller – fra gamle harddiske i det elektronikaffald, der modtages på danske genbrugspladser. Som det er i dag, bliver harddiskene typisk knust, hvorefter man forsøger at frasortere f.eks. aluminium og kobber i store anlæg. Men de sjældne jordarter og en række andre metaller går tabt i denne proces og havner i bunken ”blandet metal”. Der er i projektet udviklet mekanismer til en automatisk adskillelse af harddiskene samt kemiske og elektrokemiske metoder til udvinding af metaller og sjældne jordarter. Miljøprojekt nr. 1798, 2015.

Batterier

Øget ressourcegenvinding ved forbedret karakterisering af affaldsbatterier

Projektet har haft til formål at videreudvikle og forfine en teknologi til identifikation af individuelle batterityper, som kan lede til bedre sortering af indsamlede affaldsbatterier. Med teknologien kan Li-Ion batterier nu skelnes på baggrund af deres indhold af kobolt (Co), hvilket kan have økonomisk værdi for affaldsbehandlerne. Projektet sammenligner teknologien med andre sorteringsteknologier til batterier og giver en indledende markedsanalyse for teknologien. Miljøprojekt nr. 1627, 2014.

Genanvendelse af sekundære kemiske ressourcer

Generering og anvendelse af sekundære kemiske ressourcer (GEAR)
Projektet tager sit udgangspunkt i opløsningsmidler og syrer/baser, som anvendes uden at blive forbrugt og som efter brug primært afvikles som affald.

Bygge- og anlægsaffald

Termisk "stipning" af PCB fra sekundært og tertiært forurenede byggematerialer

Projektet omfatter en systematisk afprøvning i laboratorieskala af mulighederne for at rense mineralsk byggeaffald forurenet med PCB ved hjælp af termisk rensning ("stripning"). Rapporten konkluderer, at termisk rensning af sekundært og tertiært forurenede materialer er mulig og velegnet til at afprøve i stor skala. Miljøprojekt nr. 1623, 2014.


Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB i fugemateriale

Projektets formål var at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan detektere indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder på under et minut. Baggrunden var et ønske om hurtig og effektiv identifikation af PCB-forurenede byggematerialer og dermed mulighed for hurtig udsortering af disse i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver. Rapporten konkluderer, at den udviklede model ikke er i stand til at detektere PCB i tilpas lave koncentrationer til at frikende materialer fra at være farligt affald. Metoden kan dog være relevant i andre sammenhænge, hvor et groft estimat af PCB-indholdet kan give stor værdi. Miljøprojekt nr. 1719, 2015.

Fra affald til miljørigtig råvare 
Projektet har vist, at det er muligt at danne en anvendelig genbrugsfiber fra kompositmaterialer, som i dette projekt har været udtjente vindmøllevinger. Fokus har været på oparbejdning og kvalitetsstyring af processen mere end på slutproduktet. Der er fremstillet et produkt, som kun i mindre omfang er testet bl.a. i forhold til anvendelse af fibrene. Miljøprojekt nr. 2029, 2018.

Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner

Vi har med MUDP-projektet Genanvendelse af beton i nye betonkonstruktioner ønsket at undersøge mulighederne for at genanvende knust beton som tilslag i ny beton. Det har resulteret i et demonstrationsprojekt på Prags Boulevard på Amager. Her har vi upcycled beton fra eksisterende bygninger og brugt betonen i nye konstruktioner på den samme grund. Vi har genbrugt de rene betonfraktioner fra de eksisterende bygninger i det nye byggeri og har på den måde opnået en total gen¬anvendelse af betonen fra de nedrevne bygninger. Det betyder, at projektet hat en genanvendelsesprocent på 100. MUDP-rapport, 2018.

Termisk og mikrobølgebehandling af PCB i bygninger og byggeaffald
Projektet omhandler udviklingen af to metoder til henholdsvis afhjælpning af PCB i indeluft ved termisk behandling, og rensning af PCB-forurenet byggeaffald med mikrobølger. Forsøg har vist, at de to teknologier er effektive of virker efter hensigten. Det konkluderes, at metodernes med fordel kan videreudvikles med fokus på optimeringer af strømforbrug. Maj, 2019.

Shredderaffald

Lavteknologisk genanvendelse af ressource i deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering
Shredderaffald er i Danmark klassificeret som farligt affald og har frem til 1. januar 2012 kunnet deponeres uden statsafgift. Det anslås, at der ligger mere end 1,5 millioner tons shredderaffald i specialdeponier. Nærværende rapport beskriver forsøg udført på to danske deponeringsanlæg med opgravning og størrelsesfraktionering af deponeret shredderaffald med henblik på at kunne udvinde potentielle ressourcer som metal, plast og energi fra affaldet. På baggrund af forsøgene vurderes det, at 60-75% af det opgravede affald med partikelstørrelse over 5 mm vil kunne materialenyttiggøres eller energiudnyttes. Miljøprojekt nr. 1440, 2012.

Forbedret ressourceudnyttelse af shredderaffald

Formålet har været at udføre forsøg med pyrolyse af shredderaffald for lettere genvinding af jern og metaller og for fastlæggelse af energiindholdet i affaldet. Efterfølgende er forskellige veje til udnyttelse af energiindholdet i affaldet undersøgt. Projektet har vist stort potentiale for genvinding af mere jern og metal samt peger på energiudnyttelse ved en kombination af pyrolyse og forgasning. Miljøprojekt nr. 1441, 2012.

Shredder residues: Problematic substances in relation to resource recovery

Detailed characterisation of shredder residues shows that certain substances in the waste may present a barrier for efficient and environmentally sound utilization of the resources. Problematic substances are identified and the possibility of source-separation of the problematic substances was assessed. Environmental Project No. 1568, 2014.
En detaljeret karakterisering af shredderaffald har vist, at affaldet indeholder stoffer, der kan være en barriere for at kunne udnytte ressourcerne i affaldet. I projektet er problematiske stoffer i shredderaffald identificeret og mulighederne for at identificere og udsortere materialer indeholdende disse stoffer er undersøgt.

Slagge 

Sigtning af slage inden sortering

Formålet med projektet har været at udvikle et forsorteringsanlæg, som kan forsortere den specielle, våde sammenblanding af flyveaske, gips og slagger fra forbrænding af affald, som findes i USA, således det bliver muligt at frasortere metal og jern fra USA-slagge med Meld-gaards danske sorteringsanlæg (Triple Eddy Current). Miljøprojekt nr. 1893, 2016.

Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller

I projekteter det lykkes at udvikle et mobilt slaggesorteringsanlæg, som er i stand til at øge udsorteringen af ikke-jernholdigt metal fra slagge fra affaldsforbrænding. Dette er sket ved at designe og opbygge et sorteringsanlæg, der kan frasortere den fine fraktion (0-8 mm) fra forbrændingsslagger og øge udvindingen af ikke-magnetiske metaller, såsom aluminium, kobber, guld, sølv og zink. Anlægget er udviklet ved at kombinere kendt teknologi på en ny måde. Blandt andet ved anvendelse af en specialbygget sigte til størrelsesopdeling af slaggen, og anvendelse af hvirvelstrømsmagneter, som normalt har været anvendt i f.eks. mineindustri og skrotbranchen, men typisk på stationære anlæg. Det har været vigtigt at ende med et kompakt design, da sorteringsanlægget er mobilt, så det kan flyttes rundt mellem de forskellige forbrændingsanlæg. Miljøprojekt nr. 1844, 2016.

Genvinding af metaller fra den finkornede del af forbrændingsslagge

I projektet lykkes det at frasortere ikke-magnetiske metaller fra fugtig finkornet slagge helt ned til en kornstørrelse på 0,5 mm. Dermed bidrager projektet til ønsket om, at øge genvindingen af ikke-magnetiske metaller. MUDP-projekt, 2018.

Affald fra røggasrensning (RGA)

Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen
Projektet har haft til formål og haft succes med at udvikle en ny teknologi til behandling af røggasrensningsaffald. Projektet har vist, at behandling af røggasrensningsaffald med den såkaldte HALOSEP proces resulterer i to affaldsprodukter, en saltopløsning og et tungmetalprodukt, der potentielt kan nyttiggøres som henholdsvis vejsalt og ved zink-udvinding samt en affaldsfraktion, der kan overholde deponeringskriterierne for farligt affald. I projektet er RGA fra to danske forbrændingsanlæg behandlet med saltholdig væske fra forbrændingsanlæggets scrubber med det overordnede formål at reducere mængden af RGA og skabe et produkt, der kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg. Dette er gjort ved udførelse af en række forsøg på det udvidede HALOSEP-pilotanlæg og efterfølgende batch- og kolonneudvaskningsforsøg. Miljøprojekt nr. 1648, 2015.

Electrodialytic upgrading of MSWI APC residue from hazardous waste to secondary resource

The aim of this project was to contribute to the development of electrodialytic treatment technology of air pollution control residues (APC) from municipal solid waste incineration (MSWI) to obtain maximal leaching reduction by optimization of treatment time and current density for different types of MSWI APC residues. The results of the pilot scale stack experiments did not give the anticipated results and tools for optimized up-scaling, instead laboratory investigations were made on the influence of different membrane brands and influence of different experimental setups. Environmental Project 1884, 2016.

Andre projekter om genanvendelse, herunder øvrige fraktioner

Affaldssorteringsystem til store events som festivaller 
Formålet med projektet har været at gentænke affaldsbeholderen; at lave et system, som kan tage sig af alle de forskellige fraktioner, vi kan dele affald op i; at sørge for, at alle fraktioner bliver genanvendt, så vi sparer jordens knappe ressourcer; at kommunikere alt dette til mennesker, som er i berøring med vores system på den ene eller den made; at starte en bevægelse, som får folk til at tænke sig om i forhold til deres adfærd med hensyn til affald. Projektet viste at folk er klar til at tage ansvaret med at affaldssortere. Det handler om mennesker, derfor skal systemet også passe til og interagere med de mennesker, som skal benytte det. Denne udfordring har projektet fundet løsninger til.

Udnyttelse af ressourcer og energi ved Landfill Mining

I projektet er der gennemført Landfill Mining i en mindre del af et affaldsdepot samtidig med at materialestrømmene og økonomien er fulgt tæt. Resultaterne heraf er benyttet til at vurdere omkostningerne og de praktiske udfordringer ved forskellige typer Landfill Mining og til at udarbejde en forretningsmodel for, hvorledes Landfill Mining kan gennemføres under forskellige forhold. Miljøprojekt nr.1982, 2018.