Fyrtårnsprojekter

Under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der blevet søsat en række fyrtårnsprojekter, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala.

Fyrtårnsprojekterne er større satsninger, der går længere på miljøområdet end loven foreskriver. 

Fyrtårnsprojekter skal ses som en hjælp til pionerer på miljøområdet. Støtten afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der ellers er forbundet med etableringen af nye løsninger. Derudover er det en mulighed for at afprøve lovende teknologier i fuld skala. 

Her kan du læse om de fyrtårnsprojekter, som har fået bevilget tilskud gennem MUDP.

OVERLØB - Datadrevne løsninger til reduktion af miljømæssige effekter fra overløb

Formålet med projektet er at kvantificere de hydrauliske og stofmæssige effekter fra spildevandssystemers overløb til vandløb, søer og kystnære områder. Der er fokus på dataindsamling, validering og modellering, således data indsamlet i projektet kan sendes til Danmarks Miljøportals nationale systemer. Resultaterne af målingerne bruges til modifikation af overløbsbygværker til begrænsning af miljøeffekter i vandløb, søer og kystnære områder.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 

Fremtidens Grønne Byggeplads

Projektet vil demonstrere centrale elementer af fremtidens grønne byggeplads via moderne teknologiske løsninger i samspil med effektiv logistik. Effekten af interventioner på byggepladsen kvantificeres løbende med fokus på reduktion af sundheds- og klimaskadelig NOx, partikler, støj og CO2. Der implementeres et bredt spektrum af datadrevne modeller for effektivisering og adfærdsændringer, elektrificering, alternative brændstoffer og røgrensning. Endelig evalueres, hvilke tiltag der fremadrettet bør implementeres i byggesektoren via størst mulig klima- og miljøgevinst for pengene.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 

Introduction of Circular-by-design concept in pharma production

Projektet vil etablere en grøn farmaceutisk produktionsfacilitet til klinisk materiale til en ny type lægemidler, der behandler alvorlige og sjældne sygdomme. Baseret på et circular-by-design koncept er målet at optimere ressourceinddrivelsen på et tidligt tidspunkt i designfasen og minimere det miljømæssige fodaftryk fra den farmaceutiske produktion. De udviklede teknologiske løsninger er generiske af natur, og vil derfor, når de valideres, have potentiale for kommercialisering af ressourceindvinding inden for en række industrisektorer.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 

ReUse – Genanvendelse af ressourcer fra industrielle spildstrømme

ReUse anvender en ny kortlægningsmetode for spildstrømme fra en række industrier. Potentielle ressourcer kortlægges og udvindes efterfølgende på en særdeles kosteffektiv måde. Der vil blive bygget 4 fuldskalaanlæg, hvor udnyttelse af ressourcerne fra spildevandstrømme vil blive demonstreret. Projektgruppen består af stærke kompetencer inden for vandteknologi, der sikrer et solidt grundlag for en succesfuld opnåelse af projektets formål.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 
Brændende træ i brændeovn

Reduktion af emissioner fra brændeovne

Projektets formål er at reducere emissioner fra brændeovne qua etablering af en testzone med demonstration af moderne teknologier inden for forbrænding og emissionsreducerende tiltag. Denne viden vil danne grundlag for udvikling af digitale værktøjer til aktiv brugerfeedback omkring optimal fyring og vil understøtte en aktiv indsats for at sikre forbrugeradfærdsændringer til nedbringelse af emissionerne.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2019

Læs mere på Reduktion af emissioner fra brændeovnes hjemmeside

Ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativt flotationskoncept

Hovedformålet med projektet er at etablere et fuldskala 2-trinsflotationssystem, som baseret på nyudviklede driftsscenarier og sensorbaserede styringssystemer kan sikre en kontinuerlig behandling af lossevand hos TripleNine. Flotationssystemet skal give mulighed for at anvende flere typer flokkulanter med henblik på optimal drift og økonomi. Som afslutning på projektet demonstreres driftsstabiliteten og renseeffekten af det endelige anlæg, ligesom markedspotentialet undersøges.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.
Udfældning af kviksølv og guld

Reducering af den globale kviksølvforurening

Projektets formål er at bidrage til Minamata konventionens påbud om reducering af den globale kviksølvforurening. De er ansvarlige for 37% af den globale kviksølvforurening. 
Dette projekts konkrete formål er at gennemføre fuld skala projekt ved at rense Naboc floden (Mindanao), der er det mest kviksølvs-forurenede område på 
Filippinerne som følge af intensiv guldudvinding over de sidste 50 år.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.
Murstensbygninger med beplantede facader

Bygningsintegrerede grønne facader

Beplantede, grønne facader rummer en lang række bæredygtige potentialer for vores byer. Udfordringen er, at de eksisterende løsninger består af systemer som etableres udenpå og uafhængig af bygningens statiske, fysiske og arkitektoniske system. Dvs. at grønne facader ofte er en økonomisk merinvestering for bygherre. I dette fyrtårnsprojekt vil vi udvikle en systemløsning der erstatter klimaskærmen. Dvs. en løsning, der både har stor mangfoldighed i fauna, beskytter den bagvedliggende konstruktion og er integreret i arkitekturen.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

Værdiforøgelse gennem insektproduktion

Restbiomasser kan værdi-forøges ved biokonvertering gennem insketproduktion. Insektmel fra produktionen bruges til fiskefoder, og insektproduktionens rest-strømme bruges i et højværdi-gødningsprodukt. Projektet bidrager til at dansk landbrug, akvakultur og fødevare-produktion i fremtiden kan fastholde en bæredygtig profil.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2018.

Læs mere på Værdiforøgelse gennem insektproduktions hjemmeside

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2018

Svovlrensning af biogas

Ny teknologi fjerner svovl og ammoniak fra biogas og producerer et nitrifikations-hæmmende gødningsprodukt af høj værdi. Projektet medvirker til at mindske svovludledning, nedsivning af nitrat samt sikre bedre udnyttelse af kvælstof i gødningen.  

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2018.

Fremtidens drikkevand

Ved at nytænke design, indretning og processer i vandværkernes drikkevands- produktion skabes helt nye rammer for vandbehandling. Resultatet er kompakte vandværker med større kapacitet, kortere opstarts- perioder, energibesparelser og bedre vandkvalitet.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2017.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2017.

Proaktiv vandrensning - samkøring af viden i innovativt livelab

Et levende, mobilt laboratorium, dansk ekspertise og en holistisk tilgang skal løfte spildevandsrensning fra at være reaktiv til at være proaktiv og frem-tidssikret.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016.

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

Energi fra affald - spildevand og madaffald set som ressourcer

Biofos samarbejder nu med en række partnere om projektet VARGA, der har til formål at omdanne affaldsprodukter til både værdifuld energi fremstillet af biogas og samtidig at kunne levere et rent restprodukt, som kan anvendes til gødningsformål af fx fødevareproducenter og landbruget.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016.

Læs mere på Energi fra affalds hjemmeside

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

Rundt om et cirkulært hus - økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt byggeri

Byggebranchen er både ressourcekrævende i råvareleddet og producerer store mængder affald. Et unikt projekt skal demonstrere bæredygtighed på markedsvilkår.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016.

Læs mere på Rundt om et cirkulært hus' hjemmeside

Lære mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

Gå til Fra land til vand - test af landbaserede emmisionsløsninger på færger

Fra land til vand - test af landbaserede emmisionsløsninger på færger

Landtransport er langt fremme med miljøvenlige løsninger, og tre færger skal nu forsøge at indhente forspringet ved at teste teknologierne til søs.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016.

Læs mere om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

Havbrug på land

Saltvandsdambrug bygget på land og forsynet med den nyeste recirkulationsteknologi gør det muligt at levere fisk af høj kvalitet og med minimal miljøbelastning. Anlægstypen betegnes RAS2020 og Sashimi Royal i Hanstholm forventes indviet i maj 2018.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2015.

Læs mere på Havbrug på lands hjemmeside

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2015.

Begrænsning af vandtab - med dansk ekspertise i én løsning

To demonstrationsprojekter skal samle danske løsninger til begrænsning af vandtab i drikkevandsforsyninger og bane vej for eksport af alt fra rådgivning til totalløsninger. 

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2015.

Læs mere på Begrænsning af vandtabs hjemmeside

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2015.

Hospital

Vandeffektive Hospitaler - Brugsvand på hospitaler-Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi
Hovedformålet med projektet har været at identificere behov for udvikling og afprøning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler. 

Vandeffektive Hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand
I projektet er en gennemgang af vandstrømme er gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2013.

Gå til Billund Biorefinery

Billund Biorefinery

Billund BioRefinery kombinerer en lang række teknologier på en unik måde, så der bl.a. bruges langt mindre energi til spildevandsrensning. Samtidig er det rensede spildevand langt renere end lovens krav, der hentes langt mere energi ud af spildevand og affald, og mængden af restproduktet slam reduceres og forfines til en lugtfri, let håndtérbar og meget effektiv organisk gødning for landbruget. Projektet fik støtte fra MUDP og Vandteknologifonden i 2013 og blev afsluttet i 2017. 

Læs mere på Billund Biorefinerys hjemmeside