Fyrtårnsprojekter

Under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der blevet søsat 11 fyrtårnsprojekter.

Fyrtårnsprojekterne er større satsninger, der går længere på miljøområdet end loven foreskriver. 

Fyrtårnsprojekter skal ses som en hjælp til pionerer på miljøområdet. Støtten afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der ellers er forbundet med etableringen af nye løsninger. Derudover er det en mulighed for at afprøve lovende teknologier i fuld skala. 

Ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativt flotationskoncept

Hovedformålet med projektet er at etablere et fuldskala 2-trinsflotationssystem, som baseret på nyudviklede driftsscenarier og sensorbaserede styringssystemer kan sikre en kontinuerlig behandling af lossevand hos TripleNine. Flotationssystemet skal give mulighed for at anvende flere typer flokkulanter med henblik på optimal drift og økonomi. Som afslutning på projektet demonstreres driftsstabiliteten og renseeffekten af det endelige anlæg, ligesom markedspotentialet undersøges.
Brændende træ i brændeovn

Reduktion af emissioner fra brændeovne

Projektets formål er at reducere emissioner fra brændeovne qua etablering af en testzone med demonstration af moderne teknologier inden for forbrænding og emissionsreducerende tiltag. Denne viden vil danne grundlag for udvikling af digitale værktøjer til aktiv brugerfeedback omkring optimal fyring og vil understøtte en aktiv indsats for at sikre forbrugeradfærdsændringer til nedbringelse af emissionerne.

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2019

Læs mere på projektets hjemmeside

Udfældning af kviksølv og guld

Reducering af den globale kviksølvforurening

Projektets formål er at bidrage til Minamata konventionens påbud om reducering af den globale kviksølvforurening. De er ansvarlige for 37% af den globale kviksølvforurening. 
Dette projekts konkrete formål er at gennemføre fuld skala projekt ved at rense Naboc floden (Mindanao), der er det mest kviksølvs-forurenede område på 
Filippinerne som følge af intensiv guldudvinding over de sidste 50 år.
Murstensbygninger med beplantede facader

Bygningsintegrerede grønne facader

Beplantede, grønne facader rummer en lang række bæredygtige potentialer for vores byer. Udfordringen er, at de eksisterende løsninger består af systemer som etableres udenpå og uafhængig af bygningens statiske, fysiske og arkitektoniske system. Dvs. at grønne facader ofte er en økonomisk merinvestering for bygherre. I dette fyrtårnsprojekt vil vi udvikle en systemløsning der erstatter klimaskærmen. Dvs. en løsning, der både har stor mangfoldighed i fauna, beskytter den bagvedliggende konstruktion og er integreret i arkitekturen.
""

Værdiforøgelse gennem insektproduktion

Restbiomasser kan værdi-forøges ved biokonvertering gennem insketproduktion. Insektmel fra produktionen bruges til fiskefoder, og insektproduktionens rest-strømme bruges i et højværdi-gødningsprodukt. Projektet bidrager til at dansk landbrug, akvakultur og fødevare-produktion i fremtiden kan fastholde en bæredygtig profil.

Læs mere på projektets hjemmeside

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2018

""

Svovlrensning af biogas

Ny teknologi fjerner svovl og ammoniak fra biogas og producerer et nitrifikations-hæmmende gødningsprodukt af høj værdi. Projektet medvirker til at mindske svovludledning, nedsivning af nitrat samt sikre bedre udnyttelse af kvælstof i gødningen.  

""

Fremtidens drikkevand

Ved at nytænke design, indretning og processer i vandværkernes drikkevands- produktion skabes helt nye rammer for vandbehandling. Resultatet er kompakte vandværker med større kapacitet, kortere opstarts- perioder, energibesparelser og bedre vandkvalitet.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2017.

""

Proaktiv vandrensning - samkøring af viden i innovativt livelab

Et levende, mobilt laboratorium, dansk ekspertise og en holistisk tilgang skal løfte spildevandsrensning fra at være reaktiv til at være proaktiv og frem-tidssikret.

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

""

Energi fra affald - spildevand og madaffald set som ressourcer

Biofos samarbejder nu med en række partnere om projektet VARGA, der har til formål at omdanne affaldsprodukter til både værdifuld energi fremstillet af biogas og samtidig at kunne levere et rent restprodukt, som kan anvendes til gødningsformål af fx fødevareproducenter og landbruget.

Læs mere på projektets hjemmeside

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

""

Rundt om et cirkulært hus - økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt byggeri

Byggebranchen er både ressourcekrævende i råvareleddet og producerer store mængder affald. Et unikt projekt skal demonstrere bæredygtighed på markedsvilkår.

Læs mere på projektets hjemmeside

Lære mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

Gå til Fra land til vand - test af landbaserede emmisionsløsninger på færger

Fra land til vand - test af landbaserede emmisionsløsninger på færger

Landtransport er langt fremme med miljøvenlige løsninger, og tre færger skal nu forsøge at indhente forspringet ved at teste teknologierne til søs.

Læs mere om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2016.

""

Havbrug på land

Saltvandsdambrug bygget på land og forsynet med den nyeste recirkulationsteknologi gør det muligt at levere fisk af høj kvalitet og med minimal miljøbelastning. Anlægstypen betegnes RAS2020 og Sashimi Royal i Hanstholm forventes indviet i maj 2018.

Læs mere på projektets hjemmeside

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2015.

""

Begrænsning af vandtab - med dansk ekspertise i én løsning

To demonstrationsprojekter skal samle danske løsninger til begrænsning af vandtab i drikkevandsforsyninger og bane vej for eksport af alt fra rådgivning til totalløsninger. (2015)

Læs mere på projektets hjemmeside

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2015.

""

Hospital

Vandeffektive Hospitaler - Brugsvand på hospitaler-Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi
Hovedformålet med projektet har været at identificere behov for udvikling og afprøning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler. (2013)

Vandeffektive Hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand
I projektet er en gennemgang af vandstrømme er gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.(2013)

Billund Biorefinery

Billund BioRefinery kombinerer en lang række teknologier på en unik måde, så der bl.a. bruges langt mindre energi til spildevandsrensning. Samtidig er det rensede spildevand langt renere end lovens krav, der hentes langt mere energi ud af spildevand og affald, og mængden af restproduktet slam reduceres og forfines til en lugtfri, let håndtérbar og meget effektiv organisk gødning for landbruget. Projektet fik støtte fra MUDP og Vandteknologifonden i 2013 og blev afsluttet i 2017. 

Læs mere på projektets hjemmeside