Cases om udv.-, test og demonstrationsprojekter

Under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der blevet søsat en række udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, som indeholder teknologiudvikling.

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter indeholder teknologiudvikling, herunder fremskaffelse af ny viden og nye færdigheder, der skaber grundlag for udvikling af ny teknologi og til eksperimentel udvikling, test og demonstration.

Her kan du læse om nogle af de udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, som har fået bevilget tilskud gennem MUDP.

TwiN2Ops: Digital TWIn for monitoring, prediction and reduction of N2O emissions from OPerating wastewater treatment plantS

Udvikling af en skalérbar digital teknologi til detaljeret kvantificering af lattergasemissioner fra renseanlæg, som kan sikre en dynamisk monitorering og styring af renseanlæggene således, at emissioner kontinuerligt kan holdes på et absolut minimum. Det udvikles som et modul til Den Digitale Tvilling, hvorved en helhedsbetragtning af styringstiltag til reduktion af lattergasemissioner kan evalueres. Gennem implementeringen vil denne teknologi bidrage til at nå målene for reduktion af lattergasemissioner og støtte den grønne omstilling i vandsektoren.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2022.

Foto: Lars Aarø.

HullROVER – billig og effektiv rensning af begroning på skibe

HullROVER vil levere reduktion af energiforbruget og af transporten af invasive arter for international skibsfart gennem bedre og hyppigere rensning af skibsskrog. HullROVer bliver rensefirmaers nye robot i det kommende rensningsboom, når skibe både skal leve op til nye energikriterier og i de næste dekader skal erstatte fossile brændsler med dyrere zero-emission bæredygtige brændstoffer.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Re-fabrikering af Kabel

Projektet har til formål at udvikle en forbedret metode til genanvendelse af bygningsinstallationskabler, hvor kobbertråd kan re-fabrikeres af ’hele’ kabelskrot længder, fremfor granulering og omsmeltning. Dermed fastholdes den indlejrede værdi i forhold til traditionel recycling. Teknologien medfører nye cirkulære forretningsmodeller, hvor der i langt højere grad er incitament for selektiv demontering og sortering af kabler i hele længder, der dermed kan cirkulere i lukkede kredsløb.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2022.

Foto: Lars Aarø.

Cirkulær elektronik - CirkEL

Hovedformålet med projektet er at konvertere den danske elektronikindustri fra en lineær til en cirkulær industri. Via et samarbejde med 10 innovative virksomheder på tværs af værdikæden, vil der etableres en ny teknologiplatform, der vil øge graden af genbrug og genanvendelse af elektronik. Dette vil sikre øget genanvendelse af kritisk begrænsede ressourcer, mindske CO2-udledningen, sikre forsyningssikkerheden og øge dansk eksport.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2022.

Foto: Lars Aarø.

 

Genbrug er god brug – Genbrug af tekstiler med transfertryk

Projektets hovedformål er at indfri den store miljøgevinst, der ligger i genbrug af tekstiler frem for genanvendelse. Genbrugspotentialet af selv nye og lettere brugte tekstiler forsvinder ved tilstedeværelse af transfertryk. Projektets mål er at kunne genbruge højkvalitetstøj gennem udvikling af teknologiske løsninger til at fjerne transfertryk. Dette vil medføre en årlig reduktion i CO2-udledning på 23.000 ton og have et årligt erhvervspotentiale på 108 mio. kr. i Danmark.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2022.

Foto: Lars Aarø.

 

Den cirkulære byggeplads – Udvikling af sorterings- og indsamlingsteknologi til nedrivning, renovering og nybyggeri

Hovedformålet med projektet er at udvikle teknologier til sortering, håndtering og indsamling, som sikrer renekildesorterede affaldsfraktioner fra nedrivninger, renoveringer og nybyggeri. De teknologiske løsninger udvikles for udvalgte materialefraktioner og succeskriteriet er, at affaldsfraktionerne efter endelig oparbejdning skal opfylde byggevareproducenternes krav til genanvendelse i nye byggevare. Gennem den cirkulære arbejdsproces og nye incitamentsstrukturer sikres de rette rammebetingelser for mere og bedre genanvendelse af affald fra byggepladser.

 Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021.

Spildevands påvirkning af biodiversitet

Forsyningsvirksomheder opsamler, transporterer, renser og udleder spildevand fra husholdninger, veje og industri. Udledning af opsamlet, renset og urenset spildevand udgør en påvirkning af natur og biodiversitet i vandområder. Vandrammedirektivet kræver ”god økologisk tilstand” i naturlige vandområder. Effektive overvågningsmetoder er afgørende for at minimere påvirkning fra spildevand på natur og biodiversitet. Projektet udvikler og tester nyt udstyr til (a) on-site DNA analyse og (b) automatisk og intelligent prøvetagning. Dette kan bruges til at undersøge, dokumentere og minimere påvirkning af biodiversitet i vandmiljøet fra forsyningsvirksomheders udledninger af spildevand.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021.

Investigation of the essential heat treatment step in the CemShale process

Formålet med projektet er at undersøge og bekræfte et nøgletrin i fremstillingen af et cementtilsætningsstof baseret på skifer, der kan bidrage til en væsentlig reduktion af CO2-udledningen ved cementproduktion.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020 og blev afsluttet i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2020.

Læs MUDP-rapporten, oktober 2022 her.

RELO-Sten (Recyclable, low emission paving stones)

Validering af nyt materiale teknologi koncept baseret på flintsand og en geopolymer binder, fremstillet af et genbrugsmateriale. Flintsand findes i stort omfang i Danmark, en stort set uudnyttet ressource, som vil reducere presset på de knappe sand-ressourcer. Genbrugsmaterialet til fremstilling af binderen vil inkludere brugen af et hidtil uudnyttet materiale og øge recirkulering i det danske genbrugssystem. Afdækning af teknologiens potentiale til produktion af belægningssten, i form af et ressourceeffektivt produkt, som kan genanvendes og udleder mindre CO2.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020.

The Plane Project – Kortlægning og kvantificering af klimagasser fra diffuse emissionskilder ved brug af droneteknologi og vertikale målemure (’planes’)

Projektet har til formål at udvikle en ny målemetode til kvantificering af klimagasser ved brug af snifferdroner til opstilling af vertikale ’målemure’. Kvantificering af udledninger fra f.eks. biogasanlæg, deponier, olie/gas- og landbrugsproduktion osv. er i dag en dyr og besværlig affære med stor måleusikkerhed, fordi de nuværende teknologier og målemetoder har svært ved at kortlægge udledningerne effektivt. Ved at bruge snifferdroner samt en ny metode til beregning af flux i et tværsnit af udledningerne, kan kvantificeringsmålinger på en lang række kilder og industrier forbedres væsentligt.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020 og blev afsluttet i 2022.

Læs MUDP-rapporten, april 2022 her.

Fleksibel Miljøpram

Udvikle, designe og bygge en fleksibel miljøpram (testplatform), der kan opsamle olieblandet vand, filtrere det, lede det rensede vand tilbage i havet og opbevare olien, til den kan pumpes over i et tankanlæg og genanvendes. Endvidere kan prammen anvendes til opsamling af tang/ålegræs, som kan anvendes til bæredygtige og CO2-neutrale tangisolerings- og akustikmåtter (jf. tidligere MUDP-projekt) og fremstilling af gødning. Der er indgivet patentansøgning på opfindelsen.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020 og blev afsluttet i 2022.

Læs MUDP-rapporten, februar 2023 her.

Autonom traverskran til fremme af bæredygtigt byggeri

Conhoist er et stilladsophængt traverskransystem til brug ved renovering af bygninger. Conhoist understøtter den bæredygtige omstilling af byggebranchen ved en direkte indvirkning på det sociale (arbejdsmiljø), økonomiske-og miljømæssige område. Hovedformålet med projektet er at udvikle en række autonome funktioner til Conhoist, som forventes at reducere bæring, tidsoptimere arbejdsopgaverne og reducere den totale byggesagstid. Gevinsterne fremmer renovering fremfor nybyg og medfører en markant reduktion af energiforbruget og råstofudvindingen forbundet med fremstilling af nye materialer.

 Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019 og blev afsluttet i 2023.

Læs MUDP-rapporten, juli 2023 her

.

Præfugtede flergangsklude til sundhedssektoren

Præfugtede engangsklude (wet wipes) bliver brugt i stigende antal, er dårlige for miljøet og i de fleste tilfælde helt unødvendige. Sundhedssektoren er storforbruger af engangskludene, fordi de sparer tid, og fordi der eksisterer en myte om, at flergangstekstiler ikke er ligeså hygiejniske som engangstekstiler. Vi vil udvikle et miljøvenligt og praktisk koncept, der dokumenterer, at præfugtede flergangsklude er hygiejniske samtidig med, at de er mindst ligeså brugervenlige og økonomiske i brug som engangsløsningerne.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

 

Desinfektion af REsistente BAkterier i Hospitalsspildevand, REBAHS

De nye supersygehuse medfører en koncentrering af behandlingen af infektioner forårsaget af antibiotika-resistente bakterier, hvorfor mængden af resistente bakterier i spildevandet vil stige. Der er derfor udbredt bekymring for arbejdsmiljøet på renseanlæggene og for sundhedsrisikoen for mennesker ved recipienter for overløb. Projektets mål er at udvikle og afprøve en desinfektionsteknologi for resistente bakterier ved dosering af desinfektionsmiddel på hospitaler for at undgå, at de resistente bakterier ender i kloaksystemet.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019 og blev afsluttet i 2022.

Læs MUDP-rapporten, september 2022 her.

Sanders Smoke Cleaner

Proces Sander ApS har gennemført tests og tilpasningsforløb af filterløsning til brændeovne. Ud fra gennemførte funktionstests og løbende tilpasninger og afprøvninger af selve løsningen, er det lykkedes at gennemføre planlagte aktiviteter på tilfredsstillende vis.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020 og blev afsluttet i 2023.

Læs mere om projektet her.

Læs MUDP-rapporten, juni 2023 her.

Pesticidfrit drikkevand - Naturlig biologisk fjernelse af pesticider i sandfiltre på vandværker

Formålet med dette projekt var at udvikle biologiske metoder til reduktion af de rester af pesticider, som findes i dansk grundvand.

Naturlig forekomst af pesticidnedbrydende bakterier i naturen er påvist. En udnyttelse af disse bakterier til reduktion af pesticider i sandfiltrene på danske vandværker vil være en nem og skånsom metode til reduktion af pesticider i drikkevandet. På baggrund af de udførte forsøg kan det konkluderes, at tilgangen med MCPP- og BAM-isolater samt tilgangen med enkelt og dobbelt sandtransplantation, er brugbare biologiske metoder, der vil kunne anvendes til en betydelig og stabil reduktion af MCPP og BAM i drikkevand på de danske vandværker.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019 og blev afsluttet i 2023.

Læs MUDP-rapporten, juni 2023 her.