Cases om fyrtårnsprojekter

Under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der blevet søsat en række fyrtårnsprojekter, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala.

Fyrtårnsprojekterne er større satsninger, der går længere på miljøområdet end loven foreskriver. 

Formålet med fyrtårnsprojekter er, at de skal være pejlemærker for fremtidens grønne investeringer og fungere som udstillingsvindue for dansk miljøteknologi i verdensklasse. Fyrtårnsprojekter etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. De involverer typisk flere aktører og bidrager til samarbejde på tværs af brancher. Projekterne kan kombinere flere løsninger og teknologier og dermed demonstrere helhedsløsninger. Projekterne skal føre til miljøbeskyttelse, som går ud over gældende standarder i DK og EU, og de skal kunne videreføres på markedsvilkår efter projektafslutning. Særligt for fyrtårnsprojekter gælder, at der gives tilskud til etablering og demonstration af fuldskalaanlæg (DMF). Projekterne kan bygge oven på planlagte investeringer, idet tilskuddet skal tilskynde til, at det samlede anlæg repræsenterer noget unikt i indsatsen for et bedre miljø.

Fyrtårnsprojekter skal ses som en hjælp til pionerer på miljøområdet. Støtten afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der ellers er forbundet med etableringen af nye løsninger. Derudover er det en mulighed for at afprøve lovende teknologier i fuld skala. 

Her kan du læse om nogle af de fyrtårnsprojekter, som har fået bevilget tilskud gennem MUDP.

NewRetex – Opskalering af teknologi til digital sortering og processering af kasserede tekstiler

Nærværende projekt er et tillægsprojekt, som bygger videre på NewRetex eksisterende fyrtårnsprojekt fra 2021. Projektet omhandler opskalering af NewRetex konceptet, som ikke er dækket af den tidligere bevilling. Formålet med projektet er at opskalere produktionslinjen til at kunne håndtere 40.000 tons affaldstekstil om året. Med opskaleringen er der mulighed for, at NewRetex kan indtage en central rolle i en ny værdikæde for håndtering af affaldstekstil i Danmark.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2022.

Industrial Scale Production of Paving Stones from Waste and Recycled Materials (WARM)

Målet er at udvikle, teste og demonstrere et fuldskala industrielt produktionsanlæg til fremstilling af WARM belægningssten, hvor den traditionelle cement er erstattet af en hybridbinder, fremstillet af affald og genbrugsmaterialer, som samtidig har et CO2-aftryk som er 40-50 % lavere end konventionel cement-belægningssten. WARM-projektet vil udnytte resultaterne af et tidligere MUDP-støttet projekt, RELO, og skal demonstrere, hvorledes eksisterende produktionsanlæg kan tilpasses og optimeres for at forbedre den cirkulære økonomi og begrænse mængden af affald.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2022.

Cost Efficient Reduction of MicroPollutants (CERO MP)

Projektets overordnede formål er at reducere mikroforureninger, herunder lægemiddelstoffer, industrikemikalier og PFAS, i den renseproces, der foregår fra KøgeEgnens Renseanlæg, inklusive spildevandet fra Sjællands Universitetshospital. En effektiv reduktion af mikroforureninger i både vand- og slamfraktionen skal udføres under hensyntagen til renseanlæggets samlede klimaaftryk samt renseanlæggets øvrige funktioner, herunder drift med fokus på driftssikkerhed, energioptimering, afsætning af slam og udløbskvalitet.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Cirkulær IndustriPlast (CIP)

Projektets formål er at øge genanvendelsen af dansk industriplast. I et samspil mellem udbydere af genanvendelsesteknologier, produktionsvirksomheder og udbydere af den bagvedliggende plastinfrastruktur vil CIP-konsortiet modne og opskalere fire markedsnære genanvendelsesteknologier, så de i kombination kan genanvende hele spændet af industriplastmaterialer. Samtidig skal de matche fremtidens cirkulære plastholdige produkter, der vha. et nyt bæredygtighedsværktøj bliver designet til bedst mulig genanvendelse. Projektet demonstreres via tre branchecases: Cirkulær medicinsk plast, Cirkulær teknisk plast, Cirkulær konsumplast. 

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021. 

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2021.

NewRetex – Digital sorteringog processering af kasserede tekstiler

Projektet har til formål at udvikle, teste og demonstrere NewRetex konceptet, som består af et fuld-skala anlæg til modtagelse, sortering og processering af kasserede tekstiler. Projektet skal demonstrere, hvorledes ny sensor, robot og automationsteknologi kan anvendes til at foretage intelligent og automatiseret sortering af tekstiler. Der foretages ikke sortering af tekstiler i dag, hvorfor dette projekt vil bidrage med en ny teknologi og et nyt koncept, som går videre end hvad, der er standard på markedet i dag.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021.

KROBIO HYDRID - Kompakt og Robust BIOlogisk spildevandsrensning i HYBRIDformat – ny effektiv proces til fremtidens renseanlæg

Projektets formål er at vise, hvordan bæredygtig biofilms-teknologi, Cella™ - første Full Scale Reference - robust og kompakt biofilmproces baseret på det bedste fra aktivt slam, MBBR og granulære processer, kan supplere eksisterende Aktiv Slam proces på et dansk renseanlæg, og dermed gøre anlægget endnu mere robust overfor varierende belastning, samtidigt med at rensningen forbedres og energiudbyttet øges. Endvidere skal der etableres et tættere samspil mellem afløbssystem og renseanlæg for at minimere risikoen for overløb og by-pass.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021. 

CemTower

Projektet vil opføre og drive et demonstrationsanlæg i fuld skala til produktion af Supplerende Cement Materialer (SCM) baseret på lerholdige materialer. Demonstrationsanlægget centrerer sig om CemTower™, som er en banebrydende produktionsenhed, der nedbringer ressourceforbrug og sikrer optimal kvalitet af det endelige SCM-produkt. CO2-udledningen ved demonstrationsanlæggets produktion er lavere end for cementproduktion, og den optimerede produktion sikrer, at slutproduktets pris er så lav, at betonproducenter kan spare penge på at nedbringe byggebranchens CO2-udledning.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021. 

ReGlove - Cirkulære nitrilhandsker til sundhedssektoren

Projektet vil demonstrere cirkularitet af genbrugelige nitrilhandsker i fuldskala. Herved vil der forsøges at sætte nye internationale standarder for, hvilke engangsartikler, der kan genbruges. Projektet vurderer, at ved en reduktion af handskeproduktionen på 80%, realiseres en årlig CO2-besparelse på op mod 160.000 tons alene i Danmark.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021. 

OVERLØB - Datadrevne løsninger til reduktion af miljømæssige effekter fra overløb

Formålet med projektet er at kvantificere de hydrauliske og stofmæssige effekter fra spildevandssystemers overløb til vandløb, søer og kystnære områder. Der er fokus på dataindsamling, validering og modellering, således data indsamlet i projektet kan sendes til Danmarks Miljøportals nationale systemer. Resultaterne af målingerne bruges til modifikation af overløbsbygværker til begrænsning af miljøeffekter i vandløb, søer og kystnære områder.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020.

Fremtidens Grønne Byggeplads

Projektet vil demonstrere centrale elementer af fremtidens grønne byggeplads via moderne teknologiske løsninger i samspil med effektiv logistik. Effekten af interventioner på byggepladsen kvantificeres løbende med fokus på reduktion af sundheds- og klimaskadelig NOx, partikler, støj og CO2. Der implementeres et bredt spektrum af datadrevne modeller for effektivisering og adfærdsændringer, elektrificering, alternative brændstoffer og røgrensning. Endelig evalueres, hvilke tiltag, der fremadrettet bør implementeres i byggesektoren via størst mulig klima- og miljøgevinst for pengene.
Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 

Introduction of Circular-by-design concept in pharma production

Projektet vil etablere en grøn farmaceutisk produktionsfacilitet til klinisk materiale til en ny type lægemidler, der behandler alvorlige og sjældne sygdomme. Baseret på et circular-by-design koncept er målet at optimere ressourceinddrivelsen på et tidligt tidspunkt i designfasen og minimere det miljømæssige fodaftryk fra den farma-ceutiske produktion. De udviklede teknologiske løsninger er generiske af natur, og vil derfor, når de valideres, have potentiale for kommercialisering af ressourceindvinding inden for en række industrisektorer.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 

ReUse – Genanvendelse af ressourcer fra industrielle spildstrømme

ReUse anvender en ny kortlægningsmetode for spildstrømme fra en række industrier. Potentielle ressourcer kortlægges og udvindes efterfølgende på en særdeles kosteffektiv måde. Der vil blive bygget 4 fuldskalaanlæg, hvor udnyttelse af ressourcerne fra spildevandsstrømme vil blive demonstreret. Projektgruppen består af stærke kompetencer inden for vandteknologi, der sikrer et solidt grundlag for en succesfuld opnåelse af projektets formål.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2020. 

Reduktion af emissioner fra brændeovne - Clean Air Testzone (CAT)

Projektets formål er at reducere emissioner fra brændeovne qua etablering af en testzone med demonstration af moderne teknologier inden for forbrænding og emissions-reducerende tiltag. Denne viden vil danne grundlag for udvikling af digitale værktøjer til aktiv brugerfeedback omkring optimal fyring og vil understøtte en aktiv indsats for at sikre forbrugeradfærds-ændringer til nedbringelse af emissionerne.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2019.

Læs mere på Reduktion af emissioner fra brændeovnes hjemmeside.

Ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativt flotationskoncept -InnoFlot

Hovedformålet med projektet er at etablere et fuldskala 2-trinsflotationssystem, som baseret på nyudviklede driftsscenarier og sensor-baserede styringssystemer, kan sikre en kontinuerlig behandling af lossevand hos TripleNine. Flotationssystemet skal give mulighed for at anvende flere typer flokkulanter med henblik på optimal drift og økonomi. Som afslutning på projektet demonstreres driftsstabiliteten og renseeffekten af det endelige anlæg, ligesom markedspotentialet undersøges.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

Reducering af den globale kviksølvforurening

Projektets formål er at bidrage til Minamata konventionens påbud om reducering af den globale kviksølvforurening. Ca. 20 millioner små-skala guldminearbejdere i Sydøstasien, Afrika, Mellem- og Sydamerika udleder hvert år flere tusind tons kviksølv. De er ansvarlige for 37 % af den globale kviksølvforure-ning. 
Dette projekts konkrete formål er at gennemføre fuld skala projekt ved at rense Naboc floden (Mindanao), der er det mest kviksølvsforurenede område på Filippinerne som følge af intensiv guldudvinding over de sidste 50 år.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

Bygningsintegrerede grønne facader - fra vedbend til bynatur

Beplantede, grønne facader rummer en lang række bæredygtige potentialer for vores byer. Udfordringen er, at de eksisterende løsninger består af systemer som etableres udenpå og uafhængig af bygningens statiske, fysiske og arkitektoniske system. Dvs., at grønne facader ofte er en økonomisk merinvestering for bygherre. I dette fyrtårnsprojekt vil vi udvikle en systemløsning der erstatter klimaskærmen. Dvs. en løsning, der både har stor mangfoldighed i fauna, beskytter den bagvedliggende konstruktion og er integreret i arkitekturen.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2019.

Enorm Biofactory - Værdiforøgelse af restbiomasse gennem insektproduktion

Restbiomasser kan værdi-forøges ved biokonvertering gennem insektproduktion. Insektmel fra produktionen bruges til fiskefoder, og insektproduktionens rest-strømme bruges i et højværdi-gødningsprodukt. Projektet bidrager til, at dansk landbrug, akvakultur og fødevare-produktion i fremtiden kan fastholde en bæredygtig profil.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2018.

Læs mere på Værdiforøgelse gennem insektproduktions hjemmeside.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2018.

Smart Re-design of Drinking Water Production

Ved at nytænke design, indretning og processer i vandværkernes drikkevands-produktion skabes helt nye rammer for vandbehandling. Resultatet er kompakte vandværker med større kapacitet, kortere opstarts-perioder, energibesparelser og bedre vandkvalitet.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2017.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2017.

HEPWAT - Higher Environmental Performance in Waste wATer systems

Et levende, mobilt laboratorium, dansk ekspertise og en holistisk tilgang skal løfte spildevandsrensning fra at være reaktiv til at være proaktiv og fremtidssikret.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016 og blev afsluttet i 2019.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2016.

Læs MUDP-rapporten, november 2019.

VARGA - Vand Ressource Genvindingsanlægget

Biofos samarbejder nu med en række partnere om projektet VARGA, der har til formål at omdanne affaldsprodukter til både værdifuld energi fremstillet af biogas og samtidig at kunne levere et rent restprodukt, som kan anvendes til gødningsformål af f.eks. fødevareproducenter og landbruget.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016.

Læs mere på Energi fra affalds hjemmeside.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2016.

Circle House - cirkulær økonomi i dansk byggebranche

Byggebranchen er både ressourcekrævende i råvareleddet og producerer store mængder affald. Et unikt projekt skal demonstrere bæredygtighed på markedsvilkår.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016.

Læs mere på Rundt om et cirkulært hus' hjemmeside.

Lære mere om projektet i beretningen for MUDP 2016.

Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande

Landtransport er langt fremme med miljøvenlige løsninger, og tre færger skal nu forsøge at indhente forspringet ved at teste teknologierne til søs.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2016 og blev afsluttet i 2023.

Læs mere om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2016.

Sashimi

Saltvandsdambrug bygget på land og forsynet med den nyeste recirkulationsteknologi gør det muligt at levere fisk af høj kvalitet og med minimal miljøbelastning. Anlægstypen betegnes RAS2020 og Sashimi Royal i Hanstholm forventes indviet i maj 2018.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2015 og blev afsluttet i 2023.

Læs mere på Havbrug på lands hjemmeside.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2015.

LEAKman - Globale vandtab, danske løsninger

To demonstrationsprojekter skal samle danske løsninger til begrænsning af vandtab i drikkevandsforsyninger og bane vej for eksport af alt fra rådgivning til totalløsninger. 

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2015 og blev afsluttet i 2022.

Læs mere på Begrænsning af vandtabs hjemmeside.

Læs mere om projektet i beretningen for MUDP 2015.

Læs MUDP-rapporten, juni 2022.

Vandeffektive hospitaler

Hovedformålet med projektet har været at identificere behov for udvikling og afprøning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler.

I projektet er en gennemgang af vandstrømme gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2013 og blev afsluttet i 2015.

Læs de to slutrapporter nedenfor.

Vandeffektive Hospitaler - Brugsvand på hospitaler-Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi 

Vandeffektive Hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand 

Billund BioRefinery

Billund BioRefinery kombinerer en lang række teknologier på en unik måde, så der bl.a. bruges langt mindre energi til spildevands-rensning. Samtidig er det rensede spildevand langt renere end lovens krav, der hentes langt mere energi ud af spildevand og affald, og mængden af restproduktet slam reduceres og forfines til en lugtfri, let håndtérbar og meget effektiv organisk gødning for landbruget.

Projektet fik tilskud fra MUDP og Vandteknologifonden i 2013 og blev afsluttet i 2017. 

Læs mere på Billund Biorefinerys hjemmeside.

Læs MUDP-rapporten, juli 2023.