Cases om forprojekter

Under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der blevet søsat en række forprojekter.

Forprojekter er gennemførlighedsundersøgelser, der giver mulighed for at analysere og vurdere potentialet i en projektidé.

Forprojektet kan bruges til at afklare de tekniske forhold som optakt til et evt. senere udviklingsprojekt. Et forprojekt kan afdække styrker og svagheder, muligheder og risici samt kortlægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et egentligt miljøteknologisk udviklingsprojekt.

Her kan du læse om nogle af de forprojekter, som har fået bevilget tilskud gennem MUDP.

TriptoBIO – Miljøvenlig rottebekæmpelse

TriptoBIO vil gøre en ende på miljøskadelig rottegift ved at sænke prisen på præventionsbaseret rottebekæmpelse. Vi
har patenteret verdens første biosyntetiske metode til fremstilling af triptolid – det aktive stof i præventionsbaseret rottebekæmpelse – og målet med projektet er at dokumentere en teknisk og økonomisk gennemførlig oprensningsproces, som derefter kan videreudvikles og demonstreres i pilotskala. Undersøgelserne vil sandsynliggøre en effektiv produktion af triptolid i Danmark,
som vi har kundeefterspørgsel på, og fremskynde introduktionen af præventionsbaseret rottebekæmpelse på det europæiske og danske marked.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2022.

Re-fabrikering af kabel

Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at udvikle en forbedret metode til genanvendelse af bygningsinstallationskabler, hvor kabler kan re-fabrikeres af "hele" kabelskrot længder, frem for granulering og omsmeltning. Dermed fastholdes den indlejrede værdi af kabler i forhold til traditionel recycling. Teknologien vil kunne medføre nye forretningsmodeller som f.eks. "produkt som service" løsninger, hvor der i langt højere grad er incitament til, at kabler nedtages i hele længder, der dermed kan cirkulere i lukkede kredsløb med direkte genbrug.
Konkret vil følgende undersøgelser blive gennemført som en del af forprojektet: Teknisk gennemførlighed af punktsamling og gendannelse af duktilitet (f79mbarhed), sortering og håndtering af almindeligt kabelskrot samt selektivt demonteret kabelskrot, test af mekaniske egenskaber jf. DS/EN 13602:2013, afdækning af styrker og svagheder, muligheder og risici, samt kortlægning af ressourcer for fremtidigt udviklingsarbejde.
Med projektet forventer EcoAdvice at afklare de teknologiske forhold ved og potentialet for punktsamling og re-fabrikering af kabelskrot. Desuden forventer de at kunne teste en første prototype af kobbertråd sammensat af flere kabelskrotlængder, samt at opnå teknologisk know-how til videreudvikling og fuldskala test med produktionsprocesser, der er skalérbare til færdigudvikling af egentlige produktionsanlæg.

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021 og blev afsluttet i 2022.

Læs MUDP-rapporten, juni 2021 her.

Bæredygtig opsamling, lagring og salg af makroalger

BrainBotics har udviklet og testet en mindre robotplatform i et pilotprojekt, som oprindeligt var tiltænkt opsamling af plastikaffald. Via dette forprojekt vil robotplatformen blive modificeret til opsamling af biomasse.
Forprojektet vil validere gennemførligheden og forretningspotentialet af automatiseret biomasseindsamling, herunder analysere og kvantificere om robot-baseret opsamling af akvatisk biomasse (makroalger & ålegræs) kan mindske overskydende næringsstoffer i vandmiljøet og udledning af drivhusgasser, samt reducere håndterings- og transportomkostninger for kommuner og private havne. Derudover vil forprojektet kvalificere forretningspotentialet ved videresalg af frisk biomasse med input fra aftagere af det opsamlede råmateriale (private virksomheder).

Projektet fik tilskud fra MUDP i 2021 og blev afsluttet i 2022.

Læs MUDP-rapporten, juni 2021 her.